جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

شماره 17217 11/8/49
شورای عالی کار در جلسه مورخ 8/7/1349 مواد 15-29و46 اصلاحی آئین نامه سازمانهای کارفرمائی را بشرح زیر مورد تصویب قرار داد
ماده 15- هیئت مدیره سندیکا یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر از بین خود یا از میان افراد واجد صلاحیت و حائز شرایط عضو سندیکا یا خارج از سندیکا انتخاب می نماید . رئیس مسئول اداره جلسات هیئت مدیره بوده و خزانه دار مسئول امور مالی سندیکا میباشد . دبیر سندیکا ریاست دبیرخانه را عهده دار بوده و مسئول تشکیلات اجائی است .
تبصره 1- در صورتیکه دبیر خانه سندیکا از میان افراد غیر عضو هیئت مدیره انتخاب شود در جلسات هیئت مدیره حق رأی تخواهد داشت .
تبصره 2- هیئت مدیره میتواند به پیشنهاد دبیر سندیکا یکنفر را به سمت قائم مقام دبیر از بین افراد واجد شرایط سندیکا یاخارج از سندیکا انتخاب نمایند.
ماده 29………
« تبصره – انتخاب دبیراز میان افراد واجد صلاحیت و حائز شرایط خارج از اتجادیه و اعضاء آن بلامانع است لیکن در این صورت دبیرحق رأی در جلسات هیئت مدیره نخواهد داشت . و بهرحال تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره اتحادیه از پنج نفر کمتر نخواهد بود .»
ماده 46………
وهـ – دو برگ فرم مشخصات شناسنامه با ارائه اصل آن و 4 قطعه عکس هریک از اعضاء مشخص در بند ب و صورتی شامل نشخصات و سمت هریک ازآنان .
و- دونسخه اظهار نامه هریک از اعضاء هیئت مدیره بازرسان مبنی بر اینکه سابقه محکومیت کیفری نداشته و از حقوق اجتماعی محروم نمی باشد .

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7530
تاریخ تصویب :
1349/07/08
تاریخ ابلاغ :
1349/09/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :