جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

شورای عالی کار درجلسه مورخ 8/7/49 آئین نامه سازمانهای کارگری را در 55 ماده و 23 تبصره و دو ضمیمه به شرح زیر مورد تصویب قرار دارد .
فصل اول – سندیکای کارگری
مقررات کلی
ماده 1- کارگران یک کارگاه یا یک حرفه می توانند به منظور حفظ منافع حرفه ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود با رعایت مقررات مربوط سندیکای کارگاهی یا حرفه ای تشکیل دهند .
تبصره 1- در کارگاههایی که تعداد کارگران آن ثابت آن کمتر از 50 نفر باشد میتوان سندیکای حرفه ای تشکیل داد .
تبصره 2- سندیکای حرفه ای در یک ناحیه از یک شهرستان تکیل میشود کارگران یک حرفه که بطور غیر متوالی در شهرستانهای مختلف یک استان و یا در نقاط مختلف کشور بکار اشتغال دارند میتوانند سندیکای حرفه ای در سطح استان و یا کشور تشکیل دهند .
ماده 2- هیچ کارگری نمی تواند به اعتبار یک شغل در بیش از یک سندیکا عضویت داشته باشد .
ماده 3- عضویت در سندیکای کارگری بدون توجه به ملیت و خصوصیات نژادی و مذهبی آزاد است .
ماده 4- سندیکاهای مشابه و هم نوع و مربوط بیک صنعت یا یک حرفه میتوانند اتحادیه تشکیل دهند .
ماده 5- دراساسنامه هر سندیکا تعیین نکات زیر ضروری است .
الف – نام سندیکا .
ب – حوزه فعالیت .
پ – اقامتگاه قانونی که حتی الامکان باید در خارج کارگاه باشد .
ت – هدف و وظائف .
ث – وظائف و اختیارات مجمع عمومی و هیئت مدیره و نحوه تشکیل آنها .
ج – شرایط عضویت .
چ – میزان حق عضویت و نحوه وصول آن .
ح – تشکیلات و طرز اداره امور مالی.
خ – تکلیف وجوه اموال سندیکا اعم از منقول و غیر منقول در صورت انحلال .
د – مقررات انضباطی مربوط به اعضاء هیئت مدیره و بازرسان سندیکا .
ماده 6- اسامی اعضاء باید در دفتر مخصوصی ثبت و به امضاء آنان برسد در صورتیکه عضوی فاقد امضاء باشد علامت انگشت او با امضاء معرف معتبر خواهد بود .
هیئت موسس سندیکا
ماده 7- هیئت موسس عبارتست از اجتماع عده ای از کارگران یک کارگاه یا یک حرفه که قصد سندیکا را را داشته باشند .
هیئت مؤسس بعد از تصویب اساسنامه و انتخاب مسئولان سندیکا در اولین مجمع عمومی خودبخود منحل می گردد .
ماده 8- وظائف هیئت مؤسس به قرار زیر می باشد :
الف – تهیه طرح اساسنامه .
ب – تهیه دفتر ثبت نام و نشانی اشخاصی که مایل به عضویت در سندیکا میباشند .
پ – دعوت مجمع عمومی مؤسس برای تصویب اساسنامه و انتخاب مسئولان سندیکا با حضور حداقل سه چهارم اشخاصی که ثبت نام کرده اند .

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7530
تاریخ تصویب :
1349/07/08
تاریخ ابلاغ :
1349/09/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :