جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

شماره 38462 9/10/1349
وزارت کشور
فرمان همایونی دائر به اجرای آئین نامه رسته افسران ، درجه داران و افراد ژاندارمری کل کشور و آئین نامه مزبور که بتصویب کمیسیون های مربوط مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است ذیلاً ابلاغ میگردد .
باتأییدات خداوند متعال
ما محمدرضا آرایا مهرشاهنشاه ایران
محل صحه مبارک همایونی
نظر باصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر میداریم
ماده اول - آئین نامه رسته افسران و درجه داران و افراد ژاندرمری کل کشور که به تصویب کمیسیون های زمربوط مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و پیوست این دستخط است بموقع اجرا گذاشته شود .
ماده دوم – هیئت دولت مامور اجرای این قانون هستند . به تاریخ ششم دیماه 1349شمسی
شماره 4-150 مورخ 7/10/49 دفتر مخصوص شاهنشاهی

ماده 1- رسته های ژاندارمری کل کشور عبارتند از :
1- رسته پیاده
2- رسته سوار
3- رسته توپخانه
4- رسته زهی
5- رسته مهندسی
6- رسته مخابرات
7- رسته اردنانس
8- رسته ترابری
9- رسته سر رشته داری
10- رسته دارائی
11- رسته بهداری
12- رسته دامپزشکی
13- رسته آجودانی
14- رسته قضائی
15- رسته دژبانی
16- رسته موزیک
17- رسته امور دینی
18- رسته اطلاعات و ضد اطلاعات
ماده 2- هریک از افسران و درجه داران و و افراد ژاندارمری کل کشور با رعایت مقررات این آئین نامه بیکی از رسته های مذکور درماده 1 ختصاص داده میشود .
ماده 3- افسران ژاندارمری کل کشور به رسته ای اختصاص داده میشوند که کی از دوره های مقدماتی یا عالی یا تخصصی آن رسته را در داخل یا خارج کشور طی نمود ه و عملا در مشاغل مربوط به همان رسته مشغول به خدمت باشند .
ماده 4- رسته افسران که در تاریخ تصویب این آئین نامه عملا در مشاغلی غیر از مشاغل مربوط به دوره مقدماتی و عالی یا تخصصی که رسته ای که طی نمودند خدمت می نمایند . برابر مقررات زیر تعیین میگردد :
الف – چنانچه این قبیل افسران در مدت سه سال اخیر تا تاریخ تصویب این آئین نامه در شغل مربوط متوالیاً خدمت نموده رسته آنان رسته مربوط به همان شغل خواهد بود .
ب- در غیر مورد مذکور در بند الف این ماده چنانچه افسران مزبور دوره مقدماتی یا عالی یا تخصصی یکی از رسته ها را طی نموده باشند آخرین دورة تحصیلی ملاک تعیین رسته آنان خواهد بود .
تبصره 1- چنانچه وضع این قبیل افسران با هیچیک از مقررات بند های «الف»و «ب» این ماده تطبیق ننماید رسته آنان همان رسته ای که عملا در آن خدمت مینمایند تعیین میشود منتها این قبیل افسران در صورت واجد بودن شرایط طی دوره مقدماتی یا عالی یا تخصصی ان رسته طبق مقررات مربوط دوره مزبور را طی خواهند نمود .
تبصره 2- رسته افسرانی که دوره فرماندهی و ستاد و یا دانشکده به پدافند ملی را طی نموده اند رسته خواهدبود که دوره عالی آن را طی نمودند .
تبصره 3- مهلت اجرای مقررا این ماده از تاریخ تصویب این آئین نامه یکسال می باشد .
ماده 5- افسرانی که یکی ازدوره های عالی قضائی لیسانس حقوقفوق لیسانس حقوقیدکتری حقوقی را طی نموده باشند بر حسب تمایل آنان و احتیاجات ژاندارمری کل کشور برسته قضائی اختصاص داده میشوند .
ماده 6- درجه داران ژاندارمری کل کشور بر سته ای اختصاص داد میشود که دوره تخصصی ان رسته را طی نموده باشند و درجه دار اینکه یکی از اموزشگاهای درجه داری راطی نکرده باشند باشند به رسته ای که در ان تجربه و بهره خدمتی بیشتر دارند اختصاص داده میشوند .
ماده 7- افراد جزو رسته ای منظور میشوند که عملا در آن رسته انجام وظیفه نماید .
ماده 8- افسرانیکه دوره فرماندهی و ستاد دانشکده پدافند ملی را طی نمایند رسته اصلی آنان تغییر نخواهد کرد . منتها کلمه ستادبآخر عنوان رسته اصلی آنان اضافه خواهد شد .
ماده 9- هرگاه مقتضیات ایجاب نماید که رسته های جدیدی در ژاندارمری کل کشور بوجود آید و یا اینکه یک یا چند رسته ار رسته های مذکور در ماده یکم این آئین نامه حذف گردد . تغییرات مزبور با موافقت ستاد بزرگ ارتشتاران و درج درفرمان اختصاصی ژاندارمری کل کشور رسمیت خواهد یافت .
ماده 10- چنانچه بعلل مذکور در ماده 9 این آئین نامه و با بر اثر تغییرات سازمانی تغییر رسته عده ای از افسران ( ارشد و جزء ) و یا درجه داران ضروری باشد و همچنین در مواردی که ادامه خدمت آنان در رسته مربوط بعللی غیر مقدور گردد تعبیر رسته آنان مجاز بوده و با رعایت مواد 11 و 12 این آئین نامه انجام رسمیت خواهد یافت .
ماده 11- مراتب تعیین و تغییر رسته افسران با رعایت مواد این آئین نامه و موافقت فرمانده ژاندارمری کل کشور در فرمان اختصاصی ژاندارمری کل کشور درج میگردد .
ماده 12- مراتب تغییر رشته درجه داران و افراد پس از تصویب فرمانده یگان یا رئیس قسمتی که برابر مقررات ماده 19 اصلاحی قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی اختیار ترفیع درجه آنرا دارند در دستور همان یگاتن یا قسمت درج میگردد .
ماده 13- تغییر رسته افسران و درجه داران و افراد موجب از بین رفتن قدمت خدمت آنان در درجه مربوط نخواهد بود .
ماده 14- علائم ممیز در رسته های ژاندارمری کل کشور مذکور در ماده یک این آئین نامه همان علائم مصوبه رسته های مشابه در ارتش شاهنشاهی خواهد بود .
آئین نامه فوق مشتمل بر چهارده ماده و سه تبصره که در جلسات شنبه 16 و دوشنبه 18 آبانماه 1349 بترتیب به تصویب کمیسیون های کشور و نظام مجلس سنا رسیده باستناد ماده واحده قانون اصلاح ماده 8 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب 17 دیماه 1347 در جلسات شنبه هفتم و سه شنه هفدهم آذر ماه یکهزار و سیصدو چهل و نه بترتیب بتصویب کمیسیون های کشور و نظام مجلس شورای ملی رسیده است .
رئیس مجلس شورایملی – عبدالله ریاضی
اصل فرمان همایونی و آئین نامه در دفتر نخست وزیر است
از طرف نخست وزیر – محمود کشفیان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7566
تاریخ تصویب :
1349/10/09
تاریخ ابلاغ :
1346/11/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :