جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

شماره 39392 - 22/10/49
وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستائی
فرمان همایونی دائر با اجرای آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون اجازه معاملات تریاک و کمک بدرمان معتادان و آئین نامه مزبور که بتصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است ابلاغ میگردد :
باتأییدات خداوند متعال
ما محمدرضا آرایا مهرشاهنشاه ایران
محل صحه مبارک همایونی
نظر باصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر میداریم
ماده اول - آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون اجازه معاملات تریاک و کمک بدرمان معتادان که به تصویب کمیسیون های زمربوط مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و پیوست این دستخط است بموقع اجرا گذاشته شود .
ماده دوم – هیئت دولت مامور اجرای این قانون هستند .
به تاریخ چهاردهم دیماه 1349شمسی
شماره 4-150 مورخ 20/10/49 دفتر مخصوص شاهنشاهی
آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان
ماده 1- به منظور اجرای عملیات و وظایف مندرج در قانون اجاره معاملات تریاک و کمک بدرمان معتادان سازمانی بنام سازمان (معاملات تریاک ) که در این آئین نامه (سازمان ) نامیده میشود در وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستائی تشکیل میگردد .
ماده 2- رئیس سازمان وسیله وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تعیین و منصوب خواهد شد . رئیس سازمان مسئول اداره امور و انجام عملیات و وظایف سازمان بوده و نمایندگی سازمان را در برابر اشخاص حقیقی یا حقوقی و مراجع قضائی و اداری با حق توکیل غیر دارد .
ماده 3- عملیات و وظایف سازمان بشرح زیر است :
الف – انجام وظایفی که در قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک و آئین نامه های مربوط بعهده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محول شده است بنمایندگی مزبور .
ب – خرید محصول شیره تریاک و پرداخت بهای آن طبق نرخ مصوب هیأت وزیران .
ج – کلیه عملیات مربوط به تیاری و نگاهداری و حمل و نقل شیره تریاک .
د – توزیع و فروش تریاک وسیله عاملین فروش با رعایت آئین نامه اجرائی ماده 3 قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک طبق نرخ مصوب هیأت وزیران
هـ - صدور تریاک با تصویب هیئت وزیران .
و – نگاهداری حسابها و وصول مطالبات پرداخت هزینه ها و واریز وجوه و وامهای دریافتی .
ز- پرداخت مساعده به کشتکاران خشخاش در موارد ضروری
ح – تهیه بودجه سالانه سازمان و پیشنهاد آن برای تصویب وزیر اصلاحات اراضی و تعاون روستائی .
ط – تهیه ترازنامه سالانه و حساب سود و زیان سازمان .
ی – تمرکز وجوه حاصل از معاملات تریاک در حساب مخصوصی که وسیله خزانه داری کل در بانک تعاون کشاورزی ایران یا شعب و نمایندگی های آن افتتاح خواهد شد .
ک – تهیه طرح تشکیلات و تنظیم مقررات مربوط باستخدام کارکنان سازمان موضوع تبصره یک قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان برای تصویب وزیر اصلاحات اراضی و تعاون روستائی .
ل – پیشنهاد مربوط مربوط به نحوه استفاده از خدمات کارمندان شاغل در وزارت اصلاحات اراضی و و تعاون روستایی و مؤسسات تابعه و وابسته به آن جهت تصویب وزیر اصطلاحات اراضی و تعاون روستائی
م – تعیین میزان حق العمل عاملین فروش تریاک و پرداخت آن با تصویب وزیر اصلاحات اراضی و تعاون روستائی .
ماده 4- وظایف ذیحسابی سازمان را ذیحساب وزارت دارائی در وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستائی انجام خواهد داد.
ماده 5- ترتیب جمع آوری – توزین – کیالی حمل وو نقل و خرید شیره تریاک و تشکیل کمیسیونهای لازم و نحوه توزیع و فروش تریاک طبق دستورالعملهای که از رطف سازمان تهیه و به تصویب وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی میرسد تعیین خواهد شد .
ماده 6- کلیه هزینه های مربوط به نمایندگی مذکور در بند (الف ) ماده 3 این آئین نامه و جمع آوری و همچنین خرید و حمل و نقل و تیاری و نگاهداری شیره تریاک و حق العمل عاملین فروش و سایر هزینه های عمومی و جاری از محل بهای فروش تریاک تأمین و پرداخت میگردد .
تبصره – کشتکاران مجاز خشخاش می تواند با اجازه و نظارت سازمان دانه و گرز خشخاش را بری بذر مورد نیاز کشت مجاز و مصادف صنعتی و غذائی بفروشد .
ماده 7- بهای فروش تریاک بنا به پیشنهاد وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و تصویب هیئت و زیران تعیین میگردد و در مورد تعیین بهای فروش تریاک هائی که در اجرای مقررات مربوط وسیله وزارت بهداری فروخته شده و میشود به پیشنهاد وزیر بهداری و تصویب هیئت دولت تصمیم لازم اتخاذ شده .
ماده 8- توزیع و فروش تریاک برای مصرف داخلی بر اساس مقررات آئین نامه اجرائی ماده 3 قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب 30/6/48 میباشد وزارت بهداری کارتهای سهمیه را سه نسخه تهیه و یک نسخه از آنرا جهت اطلاع و تطبیق با صورت فروشی که توسط عاملین فروش تسلیم میشود بسازمان ارسال خواهد شد .
ماده 9- تعیین عامل فروش تریاک در حدود احتیاج و در هر محل با سازمان خواهد بود . سازمان مکلف است در درجه اول به داروخانه ها عاملیت بدهد .
ماده 10- هر عامل فروش برای تحویل گرفتن سهمیه خود موظف است که معادل بهای سهمیه سپرده ای نقداً بحساب سازمان نزدیکی از شعبه یا نمایندگیهای بانک تعاون کشاورزی ایران بسپارد و رسید دریافتی از بانک را برای تحویل گرفتن سهمیه به سازمان تسلیم دارد .
ماده 11- برداشت از حسابهای سازمان که وسیله خزانه داری کل در شعب و نمایندگی های بانک تعاون کشاورزی ایران افتتاح میشود با امضای رئیس و ذیحساب سازمان یا نمایندگان معرفی شده از طرف آنان مجاز است .
ماده 12- سال مالی سازمان از اول فروردین هرسال آغاز و در آخر اسفند همان سال خاتمه مییابد اولین سال مالی سازمان از تاریخ تشکیل شروع میشود .
ماده 13 – سازمان ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه را حداکثر تا اخر خرداد ماه سال بعد تهیه و پس از امضای ذیحساب و رئیس سازمان و رسیدگی و اظهار نظر وزارت دارائی برای تصویب وزیر اصلاحات اراضی و تعاون روستائی ارسال مینماید .
ماده 14- حساب ماهانه و یک نسخه از اسناد هزینه و همچنین تراز نامه مصوب وسیله ذیحساب برای تمرکز و نگاهداری به وزارت دارائی اراسل خواهد شد .
ماده 15- هشتاد درصد (80%) از وجوه حاصل از تفاوت بهای تمام شده و پس از وضع کلیه مخارج برای در تأمبن هزینه معالجه معتادان د راختیار وزارت بهداری و 20% در اختیار وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستائی گذارده خو اهد شد تا برابر آئین نامه هائی که به تصویب هریک از وزرای مربوط خواهد رسید به مصرف برساند.
اصلاحات بعدی آئین نامه های مزبور نیز پس از تصویب وزرای مربوط لازم الاجرا خواهد بود .
ماده 16- مقررات مربوط به امور مالی و همچنین معاملات سازمان (به استثنای خریده شیره و فروش تریاک ) به پیشنهاد سازمان و موافقت وزارت دارائی و تصویب وزیر اصلاحات اراضی و تعاون روستائی تعیین میگردد .
آئین نامه فوق مشتمل بر شانزده ماده و یک تبصره در اجرای تبصره 3 قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان در جلسات 14و19و23 آبانماه 1349 به ترتیب به تصویب کمیسیونهای بهداری – دارائی و اصلاحت اراضی و تعاون روستائی مجلس شورای ملی و در جلسات نهم و یازدهم آذرماه و سوم دیماه یکهزار سیصدو و چهل و نه شمسی بتصویب کمیسیونهای بهداری اصلاحات اراضی و تعاون روستائی و دارائی مجلس سنا رسیده است .
رئیس مجلس شورایملی – عبدالله ریاضی
اصل فرمان همایونی و آئین نامه در دفتر نخست وزیر است
از طرف نخست وزیر – محمود کشفیان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7574
تاریخ تصویب :
1349/10/22
تاریخ ابلاغ :
1349/11/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :