جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

شماره 42498 - 3/11/49
وزارت اقتصاد
فرمان همایونی دائر با اجرای آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون تشکیل اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و آئین نامه مزبور که بتصویب کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین سناو شورای ملی رسیده است ابلاغ میگردد :
باتأییدات خداوند متعال
ما محمدرضا آرایا مهرشاهنشاه ایران
محل صحه مبارک همایونی
نظر باصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر میداریم
ماده اول - آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون تشکیل اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و آئین نامه مزبور که بتصویب کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین سناو شورای ملی رسیده و پیوست این دستخط به موقع اجرا گذاشته شود.
ماده دوم – هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند .
به تاریخ بیست و ششم دی ماه 1349 شمسی
شماره 4-150 مورخ 29/10/49 دفتر مخصوص شاهنشاهی

فصل اول – وظایف اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .
ماده 1- وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بقرار زیر است :
الف – ایجاد هم آهنگی و همکاری بین بازرگانی و صاحبان صنایع و معادن .
ب – هکاری با دستگاههای دولتی و سازمان های وابسته به دولت و یا تحت نظارت آن و شهرداریها در مورد تهیه لوایح و سایر مقرراتی که با امور بازرگانی و صنایع و معادن ارتباط دارد از طریق اظهار نظر مشورتی .
ج – انجام مطالعات لازم برای پیشرفت و توسعه امور بازرگانی و صنعتی و معدنی کشور .
د – کوشش در رفع اختلالات و دعاوی بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن احیاناً مصرف کنندگان و همچنین قبول حکمیت و کارشناسی .
ز – تماس و همکاری با سازمانهای مشابه در کشورهای دیگر .
ح – راهنمائی و تشریک مساعی لازم با بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن مخصوصاً در امور مربوط به مدیریت و برنامه ریزی برای بهبود تولید و توزیع و بازاریابی کالاهای صادراتی .
ط – کوشش در ایجاد تخصص در رشته های مختلف بازرگانی و صنعتی و معدنی .
ی – کوشش در ایجاد و توسعه آموزشگاههای حرفه ای و تخصصی مناسب با احتیاجات کشور و ترتیب کارشناسان لازم برای رشته های بازرگانی و صنعتی و معدنی و تهیه وسائل اعزام کارآموزان بخش خصوصی رشته های مزبور به خارج از کشور و همچنین ایجاد و اداره موسساتی که کمک به تحقیق و پیشرفت امور بازرگانی و صنایع و معادن منماید و همکاری در اجرای مقررات قانون کار آموزی و همچنین همکاری با دانشگاهها و مؤسسات علمی ، تحقیقاتی .
ک – کوشش در ترویج بورس سهام و اوراق قرضه شرکتهای سهامی عام .
ل – تهیه و تصویب طرح سازمان اداری و مقررات استخدامی و مالی و بیمه و بهداشت و صندوق تعاونی کارکنان اطاق بازرگانی وصنایع معادن ایران و تشریک مساعی باشعب اطاق در این زمینه .
ن – انجام سار اموریکه در حدود وظایف کلی اتاق برای توسعه اقتصاد کشور مفید تشخیص داده میشود .
س – صدور کارت عضویت طبق آئین نامه اتاق .
تبصره – وظایف مربوط به به اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران در سطح محلی به عهده شعب اتاق میباشد که مستقلاً در حوزه فعالیت خود انجام میدهند .
فصل دوم – عضویت
ماده 2-اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور در این ماده باید به عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درآیند .
الف – کلیه اشخاصی که به موجب قانون بازرگانان شناخته میشوند و اتحادیه ها و سندیکاهای کارفرمائی مربوط به آنها .
ب – اشخاصی که دارای شرایط زیر باشند :
1- به امور بازرگانی یا صنعتی یا معدنی اشتغال داشته باشند .
2- تبعه ایران بوده و یا مشمول ماده 8 قانون تشویق صادرات و تولید مصوب 14 اسفند 133 می باشند .
3- نام آنها در دفتر ثبت اسامی بازرگانان یا دفاتر ثبت اسامی شرکتها در اداره ثبت اسناد محل ثبت شده باشد .
فصل سوم – ارکان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و شعب آن
ماده 3- ارکان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و شعب آن عبارتست از :
الف – هیئت نمایندگان .
ب – هیئت رئیسه .
الف – هیئت نمایندگان :
ماده 4- تعداد اعضاء هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بشرح زیر خواهد بود که از بین نمایندگان منتخب هریک از شعب اتاق در اولین جلسه شعبه اتاق برای مدت چهارسال انتخاب و به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معرفی میشوند :
شعب اتاق که کمتر از 200 نفر عضو دارند یک نفر نماینده .
شعب اتاق که بیش از200 نفر عضو دارد برای هر 200 نفر عضو یکنفر نماینده .
ماده 5- تعداد اعضای هیئت نمایندگان شعب اتاق بازرگانی و صنایع ایران بشرح زیر خواهد بود که از بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و خدمات مربوط که عضو اتاق محل هستند از طرف اعضاء اتاق همان محل برای مدت چهارسال انتخاب میشوند .
الف – شعب اتاق با 50 عضو 10نفر نماینده
ب – شعب اتاق تا 100 عضو 12 نفر نماینده
ج – شعب اتاق تا 200 عضو 15 نفر نماینده
د – شعب اتاق تا 500 عضو 20 نفر نماتینده
هـ – شعب اتاق بیش از 500 عضو 45 نفر نماینده
ماده 6- در هر شهرستان که تعداد بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و خدمات مربوط به 25 نفر برسد شعبه اتاق با تصویب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آن محل تشکیل خواهد گردید .
در شهرستانهائی که تعداد افراد مذکور از 25 نفر کمتر باشد آن افراد میتوانند عضویت نزدیکترین شعبه اتاق را بپذیرند در اینصورت در انتخابات آن شهرستان شرکت خواهند نمود .
ماده 7- برای انتخاب نمایندگان شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اعلام و نظارت وزارت اقتصاد انجمنی مرکب از یک نفر نماینده ان وزارت و چهار نفر نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل میشوند . انجمن بوسیله آگهی حداقل در یکی از جراید کثیر الانتشار تاریخ شروع و ایام اخذ رأی و تعداد اعضاء هیئت نمایندگان شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را به اطلاع اعضاء اتاق محل خواهد رسانید .
ماده 8- پس از انقضاء مدت اخذ آراءانجمن بلافاصله استخراج آراء نموده و نتیجه انتخابات و اسامی منتخبین را به وزارت اقتصاد اعلام خواهد داشت . مدت انتخابات از تاریخ آگهی تا تاریخ اعلام اسامی حائزین اکثریت از یکماه نباید تجاوز نماید .
تبصره – اعتراضات به انتخابات ظرف سه روز از تاریخ اعلام رأی باید تسلیم انجمن شود و انجمن مکلف است ظرف سه روز باعتراضات وارده رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید و این نظر قطعی خواهد بود .
ماده 9- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مکلف است ظرف یکسال از این تاریخ آئین نامه ای برای اینکه انتخابات دوره های آینکه انتخابات دوره هایآتیه اتاق از طریق اتحادیه ها و سندیکاهای بازرگانی و صنعتی و معدنی و خدمات مربوطه انجام شود تهیه و به وزارت اقتصاد تسلیم نماید .
ماده 10- وظایف هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و شعب آن عبارتست از :
1- انتخاب اعضاء هیئت رئیسه .
2- انتخاب اعضای کمیسیونها .
3- مطالعه و اظهارنظر درباره گزارشها ی هیئت رئیسه و تصویب آئین نامه های اتاق .
4- بررسی و تصویب بودجه و تراز نامه اتاق
ماده 11- جلسات هیئت نمایندگان اتاق و شعب آن با حضور حداقل نصف بعلاوه یک نمایندگان حاضر در محل تشکیل و رسمیت مییابد .
تبصره – هیئتهای نمایندگان شعب اتاق در امور مربوط به حوزه خود میتوانند مستقلاً تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند .
ب – هیئت رئیسه .
ماده 14 – وظایف هیئت رئیسه اتاق و شعب آن عبارتست از :
1- اداره امور اتاق و اجرای مصوبات هیئت نمایندگان .
2- تهیه وتنظیم برنامه کار اتاق
3- تهیه وتنظیم کار گزارشهای مربوط به فعالیتهای اتاق
4- تهیه وتنظیم طرحهای سازمانی ومالی واستخدامی آئین نامه های مربوط واجرای آنها پس از تصویب نمایندگان اتاق .
5- تهیه وتنظیم بودجه بودجه اتاق واجرای آن پس از تصویب هیئت نمایندگان .
تبصره 1- تصویب بودجه هر یک از شعب اتاق با هیئت نمایندگان آن شعبه ومنوط به تأیید هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران خواهد بود.
تبصره 2- وظایف هیئت رئیسه اتاق در سطح مملکتی ووظایف هیئت رئیسه شعب اتاق در سطح محلی خواهد بود0
تبصره 3- کلیه اختیارات اجرائی اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران اعم از اداری یا مالی در حدود آئین نامه ها وبودجه وبرنامه های مصوب اتاق بعهده رئیس اتاق خواهد بود .
ماده 15- هر گونه اصلاح یا تغییر مواد این آئین نامه بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد وتصویب کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین خواهد بود.
آئین نامه فوق مشتمل بر پانزده ماده وهفت تبصره در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تشکیل اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران در جلسه روز دوشنبه چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصدو چهل ونه شمسی بتصویب کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین دسیده است رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
اصل فرمان همایونی وآئین نامه در دفتر نخست وزیر است
از طرف نخست وزیر – محمود کشفیان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7578
تاریخ تصویب :
1349/11/03
تاریخ ابلاغ :
1349/11/17
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :