جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

شماره 42500 3 ر 11 ر 49
وزارت جنگ
فرمان همایونی دائر باجرای اصلاح ماده 10 آئین نامه فوق العاده وهزینه سفر وسایر مزایای افسران وکارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری وآئین نامه مزبور که بتصویب کمیسیون های مربوط مجلسین سنا وشورایملی رسیده است ذیلا ابلاغ میگردد:
با تأییدات خداوند متعال
محمد رضا پهلوی آریا مهر شاهنشاه ایران ما
محل صحه مبارک همایونی
نظر باصل بیست وهفتم متمم قانون اساسی مقرر میداریم
ماده اول- اصلاح ماده 10 آئین نامه فوقالعاده وهزینه سفر وسایر مزایای افسران وکارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی وژاندارمری که بتصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین سنا و شورای مرسیده وپیوست این دستخط است بموقع اجرا گذاشته شود.
ماده دوم – هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند .
بتاریخ بیست وهفتم دی ماه 1349 شمسی
شماره 4- 150 مورخ 29 ر 10 ر 49 دفتر مخصوص شاهنشاهی

ماده 10- درجه وسیله مسافرت مأمورین بشرح زیر تعیین میگردد :
1- افراد کادر ثابت و وظیفه و گروهبانان درجه 3 کشتی یا درجه 3 راه آهن و یا درجه توریست هواپیما .
2- استواران – افسریاران – ستوان یاران – همافران درجه 2 کشتی یا درجه 2 راه آهن یا درجه توریست هواپیما
3- افسرا ن جزء – درجه 1 کشتی یا درجه 1 راه آهن یا درجه توریست هواپیما .
4- امراء و افسران ارشد . درجه لوکس کشتی یا درجه لوکس راه آهن و برای مسافرت هوائی افسران ارشدو مقامات سرتیپی و سرلشگری و سپهبدی اربلیط درجه توریست و مقامات ارتشبدی از بلیط درجه 1 هواپیما استفاده خواهند نمود .
اصلاح فوق به استناد ماده 123 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در جلسات سه شنبه 17 آذرماه 1349 بترتیب به تصویب کمیسیون های مام و بودجه مجلس شورای ملی و در جلسات چهارشنبه نهم و سه شنبه پانزدهم دیماه یکهزارو سیصدو چهل و نه شمسی به تصویب کمیسیونهای جنگ و بودجه مجلس سنا رسیده است .
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
اصل فرمان همایونی وآئین نامه در دفتر نخست وزیر است
از طرف نخست وزیر – محمود کشفیان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7584
تاریخ تصویب :
1349/11/03
تاریخ ابلاغ :
1349/11/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :