جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

شماره 50562 13ر 11 ر 49
وزارت کشور
فرمان همایونی دائر باجرای آئین نامه کمیسیونی قنی موضوع تبصزه 2 ماده یک قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل و آئین نامه مذکور که به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین سنا وشورایملی رسیده است ذیلا ابلاغ میگردد:
با تأییدات خداوند متعال
محمد رضا پهلوی آریا مهر شاهنشاه ایران ما
محل صحه مبارک همایونی
نظر باصل بیست وهفتم متمم قانون اساسی مقرر میداریم
ماده اول- آئین نامه کمیسیونی قنی موضوع تبصزه 2 ماده یک قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل و آئین نامه مذکور که به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین سنا وشورایملی رسیده است پیوست این دستخط است بموقع اجرا گذاشته شود.
ماده دوم – هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند .
بتاریخ وهفتم دی ماه 1349 شمسی
شماره 4- 150 مورخ 10/11/ 49 دفتر مخصوص شاهنشاهی

ماده 1-در نقاطی که وزارت کشور اجراء قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل را اعلام می نماید کمیسیون فنی مرکب از اشخاص زیر در شهرداری و نقاطی که شهرداری ندارد بخشداری تشکیل میشود .
الف – یکنفر نماینده بصیر و مطلع در ارزیابی و تقویم اراضی و املاک از طرف انجمن شهر در نقاطی که انجمن شهر نداشته باشد نماینده مزبور از طرف شورای اداری شهرستان یا شورای بخش انتخاب خواهد شد .
ب – یک نفر کارشناس یا ارزیاب که آشنائی لازم به امور ثبتی داشته باشد با انتخاب رئیس دادگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد به انتخاب رئیس دادگاه بخش .
ج – یک نفر نماینده از طرف فرماندار .
تبصره – نمایندگان مذکور حتی الامکان از بین کارشناسان رسمی دادگستری یا افراد بصیر و مطلع محلی که در کار ارزیابی و تقوم املاک سابقه دارند انتخاب میشوند .
ماده 2- فرماندار و رئیس دادگاه و انجمن شهر مکلف است ظرف ده روز از تاریخ در خواست شهرداری یا بخشداری نماینده خود را برای شرکت در کمیسیون فنی انتخاب و معرفی نمایند .
تبصره – شهرداری یا بخشداری میتواند در صورت لزوم برای پیشرفت کارمبادرت به تشکیل بیش از یک کمیسیون فنی به ترتیب مقررفوق بنمایند.
ماده 3- برای ارزیابی و تشخیص و تعیین بها و یا خسارت ناشی از تصرف اراضی و مستحدثات و ساختمانها حضور کلیه اعضاء کمیسیون فنی ضروری است ولی نظر اکثریت ملاک عمل میباشد و فهرست ارزیابی باید به امضاء کلیه اعضاء کمیسیون برسد و هرگاه یکنفر از اعضاء در اقلیت باشد نظر خود را مستدلازیر فهرست بنویسد .
تبصره 1- از مالک یا نماینده اوبرای حضور در جلسه کمیسیون فنی باشد دعوت به عمل آید عدم حضور مالک یا نماینده او مانع رسیدگی کمیسیون و اخذ تصمیم نیست .
تبصره 2- کمیسیون فنی مکلف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ وصول پرونده به کمیسیون فهرست بهای اراضی و املاک و مستحدثات را تهیه و بر حسب مورد به شهرداری یا بخشداری تسلیم نماید .
ماده 4- شهرداری یا بخشداری مکلف است پس از وصول فهرست ارزیابی و مستحدثات و ساختمانهائی که در معرض طرحهای اجرائیقانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل واقع میشوند مفاد فهرست ارزیابی راظرف یک هفته در یکی از جراید کثیرالانتشار محل و یا وسایل مقتضی دیگر آگهی نماید و علاوه بر آن باید نتیجه ارزیابی هر ملک را وسیله پست سفارشی به مالک آن اعلام کند .
ماده 5- اعضای کمیسیون موظفند در تمام جلسات حضور بهمرسانند . غیبت بدون عذر موجه بیش از دو جلسه پیاپی و یت سه جلسه متناوب و غیبت بیش از پنج جلسه پیاپی در حکم انصراف عضو غایب از ادامه کار و مجوز انتخاب جانشین وی بطریق مقرر در ماده (1) می باشد .
ماده 6- حق الزحه اعضاء کمیسیون فنی به تناسب به تشکیل جلسات و حجم کار ونیز سایر هزینه های اجرائی این آئین نامه به پیشنهاد شهرداری بخشدار و تصویب وزارت کشور از محل اعتبارات شهرداری و یا وزارت کشور بر حسب مورد پرداخت خواهد شد .
ماده 7- اجراء تصمیمات کمیسیون فنی بر حسب مورد بعهده وزارت کشور یا شهرداری است .
آئین نامه فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره به استناد تبصره 2 قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل در تاریخ روز پنجشنبه 10/10/1349 به تصویب کمیسیون کشور مجلس شورای ملی و در تاریخ شنبه بیست و ششم دیماه یکهزارو سیصدو چهل و نه شمسی به تصویب کمیسیون کشور مجلس سنا رسیده است .
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
اصل فرمان همایونی وآئین نامه در دفتر نخست وزیر است
از طرف نخست وزیر – محمود کشفیان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7585
تاریخ تصویب :
1349/11/13
تاریخ ابلاغ :
1349/11/27
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :