جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

شماره 52672 16/12/ 49
وزارت کار و امور اجتماعی
فرمان همایونی دائر باجرای آئین نامه تشکیل هیئت حل اهتلاف مستخدمین بانکها و آئین نامه مزبور که به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین سنا وشورایملی رسیده است ذیلا ابلاغ میگردد:
با تأییدات خداوند متعال
محمد رضا پهلوی آریا مهر شاهنشاه ایران ما
محل صحه مبارک همایونی
نظر باصل بیست وهفتم متمم قانون اساسی مقرر میداریم
ماده اول- آئین نامه تشکیل هیئت حل اهتلاف مستخدمین بانکها و آئین نامه مزبور که به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین سنا وشورایملی رسیده است پیوست این دستخط است بموقع اجرا گذاشته شود.
ماده دوم – هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند .
بتاریخ بیست وهفتم بهمن ماه 1349 شمسی
شماره 4- 150 مورخ 11/12/ 49 دفتر مخصوص شاهنشاهی

ماده 1- هیئت حل اختلاف مستخدمین بانکها از افراد زری تشکیل میشود :
1- یکنفر نماینده وزارت کارو امور اجتماعی به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی .
2- یکنفر قاضب به انتخاب وزیر دادگستری .
3- یکنفر نماینده بانک مرکزی ایران به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی ایران .
4- یکنفر نماینده کانون بانکها به انتخاب کانون بانکها .
5- یکنفر نماینده مستخدمین بانکها که طبق آئین نامه ای که به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید انتخاب میگردد .
ماده 2- هرگونه اختلاف بین بانکها و مستخدمین آنان که ناشی از اجرای مقررات قانون کار و یا قرار دادهای کار فردی و یا دسته جمعی باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیماً بین بانک و مستخدم یا نمایندگان آنها حل خواهد شد و در صورتیکه اختلاف از طریق سازش حل نشود شکایت به هیئت حل اختلاف مستخدمین بانکها ارجاع خواهد شد .
ماده 3- مقررات مربوط به تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی و اخذ رأی و وظایف هیئت حل اختلاف مستخدمین بانکها طبق مقرراتی که به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید تعیین خواهد شد .
ماده 4- اجرای آراء هیئت حل اختلاف مستخدمین بانکها مشمول مقررات ماده 42 قانون کار میباشد .
آئین نامه فوق مشتمل بر چهارده ماده به استناد تبصره 3 ماده 6 قانون کار در تاریخ روز یکشنبه 13/10/1349 به تصویب کمیسیونی کار و امور اجتماعی مجلس سنا و در تاریخ روز یکشنبه 11/11/1349 به تصویب کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای ملی رسیده است .
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
اصل فرمان همایونی وآئین نامه در دفتر نخست وزیر است
از طرف نخست وزیر – محمود کشفیان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7609
تاریخ تصویب :
1349/12/16
تاریخ ابلاغ :
1349/12/26
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :