جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره 2550/7 4/4/47
رونوشت نامه شماره 9005/168/ل ق مورخ 30/3/47 مجلس شورای ملی
جناب آقای نخست وزیر
عطف به نامه شماره 146/1 مورخ 8/2/1347 دولت اینک آئین نامه اجرائی ماده 8 و9 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی که در جلسات روز یکشنبه دوازدهم خرداد ماه 1347 کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی و روز شنبه بیست و پنجم خرداد ماه 1347 کمیسیون بهداری مجلس سنا با ستناد تبصره 3 ماده 8 و تبصره ذیل ماده 9 قانون مزبور به تصویب رسیده است بضمیمه ایفاد میگردد.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - مهندس حید ر علی ارفع

ماده 1- مراکز ساخت و یا تهیه و یا نگهداری مواد مشمول ماده 8 و ماده 9 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به شرح زیر تعیین میگردد:
ا- مواد خوردنی و آشامیدنی
الف - فرآورده های ماهی و پرندگان
ب- فرآورده های گوشتی
ج- شیر و فرآورده های آن
د- غذاهای تقویتی
هــ - فرآورده های انواع میوه
و ـ فرآورده هایسبزی های خوردنی
زـ انواع چربی ها و روغن های خوراکی
ح- فرآورده های غلات
ط - انواع شیرینی و قند
ی - نوشابه ها ی الکلی و غیر الکلی
??- شربت ها و ترشی ها و فرآورده های آنها
??- چای و کاکائو و قهوه و مشابهین و فرآورده های آنها
2- مراکز تهیه و ساخت مواد آرایشی و بهداشتی
الف - مواد آرایشی و تقویت کننده ها
ب- مواد بهداشتی و تنظیفی .
ج- گند زداها و حشره کش ها .
3- متفرقه
الف - ظروف و بشته بندی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و مرکز ساخت آنها.
ب- مراکز نگهداری مواد خوردنی و آشامیدنی و سردخانه ها.
ج- اسباب بازی کودکان و مراکز تهیه ساخت و تهیه آن ها.
د- ظروف تهیه و تولید و ساخت و پخت مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی
ماده 2- وزارت بهداری نوع فرآورده ها و بسته بندی و همچنین کارخانجات و کارگاههای مشمول قانون را به ترتیب اهمیت بهداشتی و به تدریج که سازمان نظارت و کنترل بر مواد غذایی و آرایشی آماده میشود برای اطلاع عمومی آگهی خواهد کرد.
ماده 3- تمیز بین کارگاه و کارخانه های مشمول قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی طبق نظر کمیسیونی خواهد بود مرکب از نمایندگان وزارت بهداری . وزارت اقتصاد. وزارت کار و امور اجتماعی . و وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی که در وزارت بهداری تشکیل میگردد.
ماده 4- در آمد حاصل از صدور پروانه ها برای توسعه و تکمیل آزمایشگاههای مواد غذائی و تأمین کادر فنی و تمام وقت کردن آزمایشگاهها طبق بودجه ای که به پیشنهاد اداره کل نظارت بر مواد غذائی به تصویب وزارت بهداری میرسد به مصرف خواهد رسید.
آئین نامه فوق مشتمل بر چهار ماده در تاریخ روز یکشنبه دوازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی و در جلسه روز شنبه بیست و پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد وچهل و هفت کمیسیون بهداری مجلس سنا باستناد تبصره 3 ماده 8 و تبصره ذیل ماده 9 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی وآرایشی و بهداشتی به تصویب رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - مهندس حیدر علی رافع

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6804
تاریخ تصویب :
1347/04/04
تاریخ ابلاغ :
1347/04/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :