جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

شماره 3164 /7 26/4/47
رونوشت نامه شماره 9795 مورخ 23/4/47 مجلس شورای ملی
جناب آقای نخست وزیر
عطف به نامه شماره 1332 مورخ 26/2/1347 دولت به استناد قانون استخدام موقت وبازنشستگی و باز خرید سوابق خدمتی درجه داران ارتش و ژاندارمری کل کشور اینک اصلاح مواد 2و3و6 آئین نامه اجرائی مصوب تیرماه 1346 که به ترتیب در جلسات 18و28و29و30 خرداد ماه 1347 به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و کشور و دارائی و نظام مجلس شورای ملی رسیده و در جلسات 13و15و16 تیر ماه 47 مورد تصویب کمیسیونهای دارائیو جنگ و دادگستری و کشور مجلس سنا قرار گرفت بضمیمه ایفاد میگردد.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

ماده واحده - مواد 2و3و6 آئین نامه اجرائی قانون استخدام موقت و باز نشستگی وباز خرید سوابق خدمتی درجه داران ارتش و ژاندارمری مصوب 28/4/1346 به شرح زیر اصلاح میشود :
ماده 2- آجودانی کل یا کارگزینی یا دفتر هر قسمت از رده تیپ ببالا و سازمانهای همطراز در ارتش شاهنشاهی ایران و از رده هنگ مستقل ببالا و سازمانهای همطراز در ژاندارمری کل کشور موظف است در هر سال صورت اسامی کسانی را که برابر سوابق مربوطه و گزارش های واصله مشمول مقررات بند الف ماده 1 آئین نامه می باشند تهیه و با کلیه سوابق خدمت آنان به کمیسیونی مرکب از سه نفر افسر ارشد که با انتخاب فرمانده یا رئیس قسمت ( رده های مذکور بالا ) تشکیل میشود ارسال دارند.
ماده 3- کمیسیون مذکور در ماده قبل موظف است به سوابق هر یک از درجه دارانی که نام آ نها در صورت ارسالی به کمیسیون ذکر گردیده دقیقا" رسیدگی نموده و هر گونه اطلاعاتی در مورد آنها لازم دارد ازمتصدیان مربوطه کسب و با رعایت مقررات ماده 2 ( قانون استخدام موقت و بازنشستگی و باز خرید سوابق خدمتی درجه داران ارتش و ژاندامری ) نظر خود را نسبت به ابقاء در خدمت یا باز نشسته نمودن یا باز خرید سوابق خدمت هر یک از آنان ضمن تنظیم صورت جلسه جداگانه برای هر نفر اعلام دارد . کمیسیون پس از انجام مأموریت محوله باید نتیجه کار خود را ضمن تنظیم صورت اسامی کسانیکه باید بازنشسته شوند و یاسوابق خدمت آنان باز خرید شود به فرمانده یا رئیس قسمت مربوطه گزارش نماید و سوابق و مدارک مربوطه را عینا " بآجودانی کل یا کارگزینی یادفتر قسمت اعاده دهد.
ماده 6- کمیسیون های تجدید نظر که مرکب از پنج نفر افسر مطلع د رامور پرسنلی و حقوقی با انتخاب وزیر جنگ ( در مورد درجه داران ادارات و سازمانها ی تابعه ) در وزارت جنگ و با انتخاب رئیس ستاد بزرگ ارتش داران ( در مورد درجه داران ادارات و سازمانهای تابعه) در اداره آجودانی کل ارتش شاهنشاهی ایران و یا انتخاب فرمانده هر یک از نیروها و ژاندارمر ی کل کشور ( در مورد درجه داران سازمانهای تابعه ) در آجودانی کل مربوط تشکیل و نظرات کمیسیون موضوع مواد 2و3 و گزارش های درجه داران موضوع ماده 4 این آئین نامه را مورد بررسی قرار داده و درصورت لزوم اشخاص مذکو ر را به کمیسیون احضار و اظهارات آنان را استماع و نظر خود را مبنی برتأیید یا عدم تأیید نظرات کمیسیون قسمتی در مورد هر نفر اعلام میدارد نظر یه این کمیسیون
د رمورد هر نظر قطعی و لازم الاجرا است .
اصلاح آئین نامه فوق مشتمل بر یک ماده که به ترتیب درجلسات 18و28و29و30 خردادماه 1347 به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمان های اداری و کشور و دارائی و نظام مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسات 13و15و16 تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت مورد تصویب کمیسیون های دارائی و جنگ و داد گستر ی و کشور مجلس سنا قرار گرفته است به استناد قانون استخدام موقت و باز نشستگی و باز خرید سوابق خدمتی درجه داران ارتش و ژاندارمری کل کشور قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6828
تاریخ تصویب :
1347/04/26
تاریخ ابلاغ :
1347/05/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :