جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

شماره 7298 19/4/47
رونوشت نامه شماره 9073 مورخ 17/4/ 1347 مجلس شورای ملی
جناب آقای نخست وزیر عطف بنامه شماره 20870/1 مورخ 19/3/1347 دولت اینک آئین نامه قانونی وظائف انجمنهای ده در امور آبادانی و نوسازی روستاها که در تاریخ روز دوشنبه 27 خرداد ماه 1347 بتصویب کمیسیون آبادانی و مسکن مجلس سنا و در جلسه روز یکشنبه 9 تیر ماه 1347 بتصویب کمیسیون آبادانی و مسکن مجلس شورای ملی رسیده و باستناد تبصره یک ماده یک قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن قابل اجرا می باشد بضمیمه ایفاد میگردد.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

ماده1- وظائف انجمن.
1- ایجاد هماهنگی بین برنامه های عمرانی در سطح ده بمنظور استفاده صحیح از نیروی انسانی و منابع طبیعی ده.
2- تشویق ساکنان ده به خودیاری و مشارکت در اجرای طرحهای آبادانی و نوسازی و استفاده از این نیروها برای آبادانی ده.
3- اداره و نگهداری و بهره برداری از تأسیسات عمرانی و اهتمام در حفظ و توسعه آن .
4- تنظیم برنامه برای استفاده مفید و منطقی از نیروی کار کشاورزان به کارهائی از قبیل صنایع دستی و فراگرفتن حرفه و تکمیل معلومات و مانند آن در فصول و ایامی از سال که کشاورزان از کار کشاورزی و فعالیتهای تولیدی دیگر فراغت دارند و مراقبت در حسن اجرای این برنامه ها .
5- ایجاد همکاری و اشتراک مساعی با انجمنهای دهات مجاور برای استفاده از تجربیات آنها و همچنین اجرای برنامه های مشترک و همکاری و اشتراک مساعی با انجمنهای ده منطقه و سایر نقاط کشور بمنظور تأمین هماهنگی در برنامه های کلی آبادانی و نوسازی روستاها و ترقی اجتماعی روستائیان .
6- اتخاذ تدابیر لازم بمنظور ایجاد مسافرخانه . مهمانسرا چای خانه در حدود احتیاجات و امکانات و مراقبت کامل در حفظ بهداشت و نظافت آنها .
7- همکاری با مأموران ثبت احوال در تنظیم اسناد سجل.
8- تنظیم و اجرای برنامه های آبادانی دهات با استفاده از نیروی انسانی و همکاری و شرکت ساکنان ده.
9- اشتراک مساعی در کلیه امور آبادانی و نوسازی روستاها.
10- اهتمام و اقدام در ساختمان دبستان و آموزشگاه حرفه ای روستائی و قرائت خانه و نظایر آن.
11- اهتمام و اقدام در تامین بهداشت عمومی و نظافت ده .
12- اهتمام و اقدام در ایجاد حمانهای بهداشتی و سایر ساختمانهای ضروری برای تامین و تعمیم بهداشت روستائیان .
13- اهتمام و اقدام د ر تامین آب آشامیدنیو لوله کشی روستاها .
14- اهتمام و اقدام د رتامین برق و روشنائی روستاها با توجه به برنامه های عمومی مملکتی و ضوابط مصوبه دولت .
15- اهتمام و اقدام در احداث و نگاهداری مساجد ـ غسلخانه ـ گورستان
16- اهتمام و اقدام د ر ایجاد تأسیسات حفاظتیو ساختمانهای عمومی
17- نگاهداری راههای بین دهات و همچنین تسطیح و کف سازی میادین ومعابر و سایر امور مربوط به آن و اقدام در تهیه و نصب راهنما و علائم شناسائی ده د ر محل مناسب .
18- اهتمام و اقدام در ایجا د ساختمانهای ورزشی زمینهای ورزشی و استخرهای شنا و کلیه وسائل مربوط به تعمیم ورزش و تربیت بدنی .
19- راهنمائی روستائیان در احداث خانه های روستائی
20- اقدام د رتوسعه معابر و دهسازی
21- وضع مقررات برای نظافت و رفت و روب ده و دفن لاشه حیوانات و نظارت دقیق د راجرای آن
22- اتخاذ تدابیر لازم به منظور جلوگیری از آلوده شدن آب و نظارت در حسن اجرای آن
23- تعیین محل خاص برای تهیه و نگاهداری کودهای غیر شمیائی و زباله در محلی دور از منطقه مسکونی ده و اماکن عمومی
24- تشویق کشاورزان به مصرف مواد نفتی به منظور جلوگیری ازاستفاده از فضولات به عنوان سوخت
25- اتخاذ تدابیر لازم به منظور ایجاد ساختمانهای مناسب برای آبهای معدنی و تدارک وسائل لازم برای استفاده ازآنها طبق اصول فنی و بهداشتی
26- اشتراک مساعی در امر تشکیل شرکتهای تعاونی و شرکتهای زراعی و همکاری با مأموران وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی و شرکتهای سهامی زراعی در زمینه انجام وظایف مربوطه آنها.
27- اهتمام در ازدیاد سطح کشت د راراضی ده و بالابردن بازده آن با استفاده از راهنمائیهای مروجین مسئول .
28- تنظیم برنامه درخت کاری و نظارت در اجرای آن و ایجاد بیشه و باغهای عمومی .
29- تشویق ساکنان ده د ر ترویج دامداری و اصلاح نژاد دامها و افزایش علوفه و فرآورده های دامی .
30- اهتمام در دفع آفات و تشویق روستائیان به مبارزه با آنها و مراقبت در حفظ مراتع و جلوگیری ازکندن و سوزاندن بوته های صحرائی و کوهستانی خارج از سطح کشت .
31- کوشش دراشاعه فرهنگ و راهنمائی روستائیان در مسائل اجتماعی
32- مراقبت در حفظ آثار باستانی با نظر سازمانهای مربوط و اعلام کشف آثار و اشیاء و مسکوکات عتیقه و نظایر آن و جلوگیری ازهر گونه کاوشهای باستان شناسی غیر مجاز .
33- همکاری با سپاهی دانش و مدیر دبستان د ر بهبود امر آموزش اطفال و مبارزه با بی سوادی از طریق اعزام بزرگسالان به کلاسهای درس شبانه .
34- همکاری و فراهم نمودن تسهیلات لازم در انجام وظایف سپاهیان انقلاب در امر بهداشت ـ ترویج و آبادانی ـ مبارزه با بی سوادی و نظایر آن و همچنین همکاری با سایر مأموران و اشخاصی که از طرف دولت برای انجام وظایف قانونی بدهات اعزام
می شوند.
35- اتخاذ تدابیر لازم بریا تشویق از صنایع دستی روستائی و کمک به آنها و فراهم آوردن تسهیلات لازم به منظور حسن اجرای برنامه هائیکه از طرف دولت برای ترویج و حمایت از صنایع روستائی مقرر میگردد.
36- اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسهیل و تأمین وسائلی پستی و ارتباطی محل با رعایت قوانین و مقررات عمومی مربوط و دستور العمل سازمانهای مسئول .
37- اتخاذ تدابیر لازم به منظور تأمین آذوقه و مرغوبیت خوار و بار و رعایت بهداشت در عرضه و تولید مایحتاج عمومی ده و امور دیگری که متضمن رفاه عمومی و بهبود زندگی در روستا باشد.
38- احداث و نگاهداری مساجد ـ غسلخانه و گورستان و اشتراک مساعی درحفظ موقوفات عام .
39- تشویق افراد به تشکیل انجمنهای خیریه و کمک با مور خیریه .
40- اهتمام و مراقبت در تهیه وسائل نگاهداری معلولین و اشخاص از کار افتاده با استفاده از امکانات محلی و جلب کمک سازمانهای مسئول و مجاز.
ماده 2- هر انجمن ده مکلف است ظرف مدت دو ماه ازتاریخ تشکیل با راهنمائی مأمور آبادانی و مسکن برنامه سه ساله ای مشتمل بر احتیاجات ضروری و اولیه محل بر مبنای حد متوسط در امد سالانه د ردو قسمت به شرح زیر تهیه و به اداره آبادانی و مسکن منطقه ارسال دارد.
2- برنامه هائی که بدون درخواست کمک مالی اجرای آنها با استفاده از عواید انجمن و خودیاری روستائیان و منابع محلی امکان پذیر می باشد.
2- برنامه هائی که اجرای آنها مستلزم جلب کمکهای فنی ویا مالی است .
ماده 3- در مورد اجرای برنامه های بند 1 و ماده 2 انجمن ده به تناسب در آمد وصولی سالانه و استفاده از امکانات محلی تحت راهنمائی و نظارت مأموران آبادانی و مسکن رأسا" اقدام و برنامه های مشمو ل بند 2 ماده مذکور را با تعیین نوع و میزان کمک در خواستی به مأموران آبادانی و مسکن تسلیم خواهدکرد که با توجه به مقدورات و منابع موجود مالی مورد بررسی و اقدام قرار گیرد .
ماده 4- انجمن ده مکلف است در بهمن ماه هر سال با توجه به برنامه سه ساله و موجودی انجمن و بر آورد عوائد سال بعد بودجه سال آینده را تنظیم و پس از تصویب نسخه ای از آنرا به اداره آبادانی ومسکن مربوطه تسلیم نماید . بودجه پس از تاییدکتبی اداره مذکور قابل اجرا است .
ماده 5- انجمن ده موظف است ضمن ارسال بودجه سال اینده گزارش عملیات سال جاری را نیز تهیه و به مسئول آبادانی ومسکن ارسال د ارد .
ماده 6- انجمن ده موظف است دو ماه قبل از انقضای دوره قانونی خود گزارشی از اقدامات انجام یافته و در دست اجرای سه ساله خود را تهیه و یک نسخه را د ر بایگانی انجمن نگاهداری و نسخه دیگر را به اداره آبادانی و مسکن مربوطه ارسال نماید.
ماده 7- انجمن ده مکلف است قبل از پرداخت هر نوع محصول و یا عوائد دیگر مشمول پرداخت 2 درصد موقع و میزان و طرز پرداخت بدهی دو درصد هر صاحب در امد را تعیین و برای وصول کتبا" به کد خدا ابلاغ و برای اطلاع عمومی آگهی نماید.
ماده 8- هر گاه افراد نسبت به نظر انجمن اعتراضی داشته باشند باید ظرف 15 روز از تاریخ اعتراض خود را کتبا" به شورای عمران بخش و انجمن ده تسلیم دارند.
ماده 9- شورای عمران بخش موظف است از تاریخ دریافت اعتراض حداکثر ظرف یکماه به شکایت رسیدگی و نظر خود را به انجمن ده و معترض کتبا" اعلام نماید رأ ی شورای عمرانی بخش قطعی و لازم الاجرا است در شورای عمران بخش نماینده اداره آبادانی و مسکن جانشین اداره کل امور اجتماعی و عمران دهات می باشد.
ماده 10- هرگاه اشخاص از پرداخت سهم خود در مدت یا مهلتی که انجمن ده تعیین می نماید استنکاف کنند کد خدا مراتب را به اداره آبادانی و مسکن مربوطه اطلاع میدهد و اداره مزبور با مستنکف بر طبق آئین نامه اجرائی وصول مالیاتهای املاک مزروعی عمل خواهدکرد.
ماده 11- کد خدا مأمور وصول عواید دود رصد میباشد و باید عواید مزبور را از بدهکار در مقابل رسیدوصول و آ ن را ظرف سه روز به خزانه داریا انباردار انجمن داده رسید دریافت نموده و مراتب را به اداره آبادانی و مسکن محل گزارش نماید .
ماده 12- هرگاه عواید مشمول دو در صد کلا یا جزئا" با اجازه نقدیا جنس و یا تواما" واگذار شده باشد مستاجر موظف است بر طبق مقررات فوق دو در صد عواید را پرداخت و آن را از میزان مال الاجاره موضوع نماید .
ماده 13- انجمن ده مکلف است برای نگاهداری وجوه انجمن د ر نزدیکترین بانک افتتاح حساب نماید افتتاح حساب و برداشت از آن با امضای رئیس و خزانه دار انجمن خواهد بود .
ماده 14- خزانه دار یا انبار در انجمن مکلف است وجوهی را که در مقابل تسلیم رسید از کدخدا دریافت میدارد به حساب انجمن
د ربانک توزیع کند.
ماده 15- در صورتی که عواید جنسی دریافت شود خزانه دار و انبار دارمکلف است که عین جنس را در انبار مخصوص یا محل مناسبی به مسئولیت خود نگهداری نماید .
ماده 16 - عواید جنسی باید در موقع مناسب با رعایت صرفه و صلاح از طرف انجمن به فروش برسد شرکتهای تعاونی با تساوی شرایط در خرید جنس حق تقدم دارند.
ماده 17- خزانه دار یا انباردار انجمن ده مکلف است به منظور نگاهداری حساب درآمدهای نقدی و جنسی وحساب بانک کلیه ارقام دریافتی و پرداختی را مرتبا" با استفاده از راهنمائی مأمور آبادانی ومسکن در دفاتر مربوط ثبت نماید.
ماده 18- انجمن میتواند به منظور انجام و اجرای مخارج فوری و ضروری مورد تصویب تنخواه گردانی حداکثر معادل مبلغ پنج هزار ریال در اختیار خزانه دار بگذارد .
ماده 19- استفاده از حساب و برداشت از موجودی انجمن منحصرا" برای اجرای برنامه ها و مخارجی است که قبلا به تصویب انجمن ده رسیده و د ربودجه سالانه همان انجمن پایدار شده باشد.
ماده 20- اسناد خرید ومعامله انجمن را باد رئیس و خزانه دار و کدخدا امضاء نمایند و مسئول صحت آن هستند .
ماده 21- انجمن ده مکلف است پس از انقضاء دوره قانونی خود کلیه دارائی و اموال و وجوه و عواید و صورت تعهدات انجمن را ضمن تنظیم صورت مجلس به مسئولان بعدی انجمن تحویل دهد ویک نسخه از ان را باداره آبادانی و مسکن محل ارسال دارد.
ماده 22- وجوه انجمن و اموال منقول و غیر منقول و مستحدثاتی که از محل در آمدهای انجمن ایجاد میشود تحت نظارت و سر پرستی انجمن ده قرار داشته و افرادحق شخصی نسبت به اموال مذکور ندارند در آمد حاصله از تأسیساتی که در دهات به وسیله قانون تشکیل انجمن های ده تحصیل میگردد به حساب در امد انجمن منظور می شود.
ماده 23- انجمن ده موظف است هر گونه در آمدی را که از طریق کمکهای بلاعوض مؤسسات و اشخاص اعم از نقدی یاجنسی و یا مصالح برای اجرای برنامه های عمرانی تحصیل می نماید به حساب انجمن ده منظور و در دفاتر خود عمل نماید.
ماده 24- وزارت آبادانی و مسکن کلیه دفاتر و فرمها و اوراق مورد لزوم انجمنهای ده را به صورت یکسان تهیه و در اختیار انجمنها خواهد گذارد .
ماده 25- هر گاه چند ده بخواهد برنامه عمرانی مشترکی تنظیم و به موقع اجررا بگذارد برنامه مزبور باید در جلسه مشترک
انجمن های دهات ذینفع که با راهنمائی مأمور آبادانی و مسکن تشکیل می شود به تصویب برسد و ضمن آن سهم هر یک از دهات در مخارج نیز معلوم گردد.
اینگونه برنامه ها باید تحت نظر هیئتی مرکب از نمایندگانی که انجمن های دهات ذینفع انتخاب و معرفی می نمایند با راهنمائی و نظارت مأمور اداره آبادانی و مسکن اجرا شود وسهمیه هر ده در اختیار هیئت منتخب گذارده خواهد شد.
آئین نامه فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده د رتاریخ روز دوشنبه بیست و هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب کمیسیون آبادانی و مسکن مجلس سنا و د رجلسه روز یکشنبه نهم تیرماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب کمیسیون آبادانی و مسکن مجلس شورای ملی رسیده به استناد تبصره یک ماده یک قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن قابل اجراء می باشد .
رئیس مجلس شورای ملی ـ مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6827
تاریخ تصویب :
1347/04/19
تاریخ ابلاغ :
1347/05/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :