جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 2943/7 19/4/47
وزارت دارائی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/4/47 بنا به پیشنهاد شماره وزارت دارائی و وزارت آبادانی ومسکن و در اجرای ماده 2 قانون مربوط به نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب خرداد ماه 1346 آئین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه ها ی سازمانی را به شرح زیر تصویب می نماید.

ماده 1- وزارتخانها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت مکلفند پست های سازمانی را که متصدیان آنها حق استفاده از خانه سازمانی دارند با توجه به تعداد خانه ها ئیکه در اختیار دارند تعیین نمایند ، در شهر هائیکه خانه های سازمانی به منظور استفاده کارمندان دولت به طور عموم ساخته می شود تقسیم منازل به وسیله کمیسیونی تحت نظر استاندارد یا فرماندار کل یا فرماندار مستقل مربوطه و مرکب از رئیس آبادانی و مسکن و یکی دیگر از رؤ سای ادارات به تعیین استاندار یا فرماندار کل یا فرماندار مستقل انجام میگیرد.
ماده 2- مبلغی که استفاده کننده ازخانه سازمانی در ازاء حق استفاده باید بپردازد از طرف سازمانی که خانه متعلق به اوست تعیین و وصول خواهد شد .
ماده 3- ادارات پرداخت کننده حقوق مکلفند مبلغی را که استفاده کننده از خانه های سازمانی باید بپردازد از حقوق و سایر
دریافت های ماهانه او کسر و به سازمانی که خانه متعلق به او است تحویل نماید .
ماده 4- پرداخت بهای مصرفی مصرف آب وبرق به عهده استفاده کننده از خانه سازمانی می باشد و ارائه برگ مفاصا حساب آب وبرق در موقع تحویل خانه الزامی خواهدبود و در صورت عدم پرداخت از اولین حقوق یا سایر دریافتی های استفاده کننده به وسیله اداره پرداخت کننده کسر خواهد شد .
ماده 5- استفاده کننده از خانه سازمانی د رحدود قوانین موضوعه مسئول جبران خساراتی است که در اثر عدم مراقبت یا سهل انگاری اوبه خانه وارد میشود و در صورتیکه رأسا" اقدام به ترمیم خسارت یا خرابی ننماید هزینه آن ا ز طرف سازمانی که خانه متعلق به اوست تعیین و د رحدود مقررات قانونی قابل وصول خواهد بود.
ماده 6- تعمیرات جزئی از قبیل لکه گیری و تعمیرات قفل وشیر آب و در و پنجره و رفع معایب ناودان ها و آبروها و تأسیسات بهداشتی و انداختن شیشه و همچنین نظافت و برف روبی بعهده استفاده کننده میباشد .
ماده 7- استفاده کننده از خانه سازمانی حق هیچگونه تغییری در قسمتهای داخلی و خارجی بنا ندارد.
ماده 8- در صورتی که متصدی پست سازمانی که حق استفاده از خانه دارد بهر علتی از خانه سازمانی استفاده نکند سازمان میتواند حق استفاده از خانه را با رعایت اولویت بکارمند دیگری موقتا" واگذار کند.
ماده9- استفاده کننده از خانه سازمانی باید در موقع تخلیه خانه را به نماینده سازمان صاحب خانه تحویل و رسید دریافت دارد.
ماده10- در صورتیکه استفادهکننده بهر علتی از قبیل انتقال ، بازنشستگی ، انفصال ، استعفا ، اخراج ، تغییر شغل و تعلیق و غیره حق استفاده از خانه سازمانی را از دست بدهد باید حداکثر تا سی روز آنرا تخلیه و برابر صورتمجلس تحویل نماینده سازمان صاحب خانه بنماید.
ماده11- در صورتیکه استفاده کننده فوت شود مهلت تخلیه برای خانواده او یکصد روز از تاریخ فوت میباشد و هرگاه فرزندان او در محل خدمت مشغول تحصیل باشند و فوت نیز در نیمه دوم سال تحصیلی واقع شود تا پایان سال تحصیلی ( پایان خردادماه ) بخانواده او مهلت داده خواهد شد و در هر حال مهلت صد روز برای خانواده او محفوظ خواهد بود.
ماده12- در صورتیکه خانه سازمانی در پایان مدت و مهلت مقرر تخلیه و تحویل نشود به تقاضای اداره مربوطه و بدستور دادستان یا جانشین یا نماینده او و در نقاطی که مقامات مذکور نباشند بوسیله مأموران انتظامی خانه تخلیه خواهد شد.
ماده13- افسران ،درجه داران وافرادنیروهای مسلح شاهنشاهی ونیروهای انتظامی مشمول آئین نامه ها ومقررات خاص مربوط میباشند.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور - محمود کشفیان

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6831
تاریخ تصویب :
1347/04/15
تاریخ ابلاغ :
1347/05/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :