جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

شماره 8693 23/10/44
جناب آقای هویدا نخست وزیر
در اجرای مفاد قانون راجع به اجازه استخدام تا پنجاه نفر مهندس متخصص و عده ای مکانیسین بتناسب وسائل موجوده مصوب 22 اسفند ماه 1336 اینک اصلاح مواد 16و23 آئین نامه استخدامی کارمندان فنی اداره کل راه که در جلسه سه شنبه 18/8/44 مجلس شورای ملی ضمن نامه شماره 4692- 16/5/44 از طرف دولت تقدیم و در جلسه 29 آبانماه 1344 به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده بود درجلسه روز یک شنبه 5 دیماه 1344 به تصویب کمیسیون شماره 4 مجلس سنا رسید . اینک اصلاح مواد مزبور به پیوست ارسال میگردد.
رئیس مجلس سنا ـ مهندس شریف امامی

1-میزان فوق العاده خارج ازمراکز طبق مقررات عمومی کشور می باشد .
2- فوق العاده روزانه مکانیسینها فقط برای ایامی که خارج از محل خدمت ثابت خود انجام وظیفه می نمایند به شرح زیر تعیین می شود .
الف- برای مکانیسینهای درجه سه روزانه 60 ریال
ب- (( (( دو (( 100 ریال
ج- (( (( یک (( 160 ریال
تبصره - در ماموریت های برف روبی به فوق العاده مزبور 20% افزوده میشود .
ماده 23 اصلاحی
مزایای رانندگان
V- میزان فوق العاده خارج ازمرکز طبق مقررات عمومی کشور میباشد .
2- فوق العاده روزانه رانندگان فقط برای ایامیکه خارج از محل خدمت ثابت خود انجام وظیفه می نمایند به شرح زیر تعیین میشود
الف- برای رانندگان طبقه سه روزانه 100 ریال
ب- (( (( (( دو (( 150 ریال
ج- (( (( (( یک (( 160 ریال
II- چنانچه از رانندگان مذکور در عملیات برف روبی برای رانندگی وسایل برف روب استفاده شود فوق العاده روزانه به شرح زیر خواهدبود .
الف - به رانندگان بلدوزر و ماشینهای برف روب دوار روزانه 240 ریال
II- برانندگان گرید رو ماشین آلات برف روب تیغه دار روزانه 200 ریال
چ- برانندگان سایر ماشین آلات د رمأموریت های برف روبی روزانه 20% علاوه بر فوق العاده عادی مقرره در مقررات الف و ب و ج بند 2 فوق
مواد اصلاحی شانزده و بیست و سه آئین نامه استخدامی کارمندان فنی اداره کل راه که در جلسه بیست و نهم آبانماه یکهزار و سیصدو چهل و چها ر بتصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده بود د رجلسه روز یکشنبه پنجم دیماه یکهزار وسیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب کمیسیون شماره چهار ( دارائی ـ بودجه ) مجلس سنا رسید .
رئیس مجلس سنا ـ مهندس شریف امامی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6833
تاریخ تصویب :
1344/10/23
تاریخ ابلاغ :
1347/05/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :