جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

شماره 7514 22/4/47
رونوشت نامه شماره 5347 مورخ 19/4/47 مجلس شورای ملی
جناب آقای نخست وزیر
عطف به نامه شماره 32461 مورخ 5/12/1346 دولت در اجرای تبصره ماده 124 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28/12/1345 اینک آئین نامه راجع به تعیین نصاب حداکثر برای بعضی از هزینه های قابل قبول درمحاسبه در آمد مشمول مالیات که در جلسه روز چهارشنبه 12 تیرماه 1347 به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی رسیده و به استناد تبصره ماده 124 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28/12/45 قابل اجرا می باشد به ضمیمه ایفاد میگردد.
رئیس مجلس شورای ملی ـ مهندس عبدالله ریاضی

ماده 1- نصابهای معینه د ر این آئین نامه برای بعضی از هزینه های قابل قبول در محاسبه در آمد مشمول مالیات مقرر در ماده 124 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28/12/45 که مستند به مدارک باشد تا حدودیکه تعیین شده است برای تشخیص د رآمد مشمول مالیات مودیانیکه باید در آمد آنان بر اساس دفاتر قانونی تشخیص داده شود قابل محاسبه خواهد بود و مازاد بر ان درمحاسبه در آمد مشمول مالیات قابل پذیرش نیست .
ماده 2- هزینه هائیکه برای آن نصاب حداکثر تعیین می شود عبارت است از :
1- هزینه مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان اشخاص حقوقی به خارج از ایران که به منظور رفع حوائج مربوط به مؤسسه باشد تا حدود ذیل قابل پذیرش خواهد بود .
الف - مسافرت به خارج از ایران در مورد اشخاص حقوقی برای تمام افراد مذکور در فوق جمعا" در هر سال حداکثر به مدت 60 روز به قرار روزی سه هزار ریال بابت هزینه اقامت .
ب - مسافرت به خارج از ایران د رمورد اشخاص حقیقی برای تمام افراد مذکور در فوق جمعا" درهر سال حداکثر به مدت 24 روز به قرار روزی سه هزار ریال بابت هزینه اقامت .
تبصره - مبالغ مذکور در بندهای الف و ب شامل هزینه پذیرائی در خارج از ایران نیز خواهدبود و خارج از این مبالغ هزینه دیگری به عنوان هزینه پذیرائی درخارج قبول نخواهد شد .
پ- هزینه ایاب و ذهاب با وسیله نقلیه هوائی یا د رپایئ یا زمینی علاوه بر هزینه اقامت در خارج که به شرح فوق تعیین شده است نیز قابل پذیرش است .
2- پاداش پرداختی مربوط به شغل و به مناسبت خدمت د ر مؤسسه تا یک برابر حقوق اصلی و مزایای ماهانه د ریکسال قابل
قبول است.
3- عیدی پرداختی به کارکنان در سال تا دو برا بر حقوق اصلی و مزایای ماهانه و حداکثر تا سی هزار ریال و د ر مورد کارگران به میزانی که در قانون کار یا قوانین دیگر مربوط به کارگران تعیین شده است یا بعدا" خواهد شد قابل قبول است . و به هر حال در این مورد هم حداکثر تا دو برابر حقوق اصلی و مزایا یا دستمزد قابل محاسبه خواهدبود.
4- مزایای غیرنقدی کارکنان مذکور در شق چهارم بند (ب) ماده 124 قانون بقرار ذیل قابل محاسبه در هزینه است:
الف- بابت هزینه مسکن تا پانزده در صد مقرری یا مزد یا حقوق اصلی.
ب- بابت وسیله نقلیه با راننده و سوخت یا بدون آنها بقرار پنج هزار ریال در ماه.
5- هزینه های جزئی در محل استیجاری مؤسسه که عرفا" بعهده مستأجر است( مندرج در قسمت آخر شق یکم بند(پ) ماده 124 قانون) تا ده درصد مال الاجاره سالانه مورد اجاره.
6- هزینه های مذکور در شق ششم بند (پ) ماده 124 که تا حدود ذیل قابل محاسبه است:
الف- دلالی حسب مورد و نوع کالای مورد معامله حداکثر تا دو درصد مبلغ معامله ای که حق دلالی به آن تعلق گرفته است.
ب- حق العمل تا چهار درصد به اقتضای نوع و کیفیت معامله ای که وسیله حق العمل کار انجام شده است. در صورتیکه قرارداد خاصی در این مورد بین طرفین وجود داشته باشد بر مبنای نرخ مندرج در قرارداد .
7- حق المشاوره پرداختی در صورتیکه برای پرداخت آن بین صاحب کار و مشاور قراردادی منعقد شده باشد طبق قرارداد والا با ارائه مدرک برای اثبات کار انجام شده که بموجب آن استحقاق دریافت حق مشاوره حاصل شده است و بهر حال در صورت نبودن قرارداد بابت حق المشاوره های مختلف پرداختی به یک یا چند نفر مشاور مجموعا" در سال تا مبلغ سیصد هزار ریال قابل احتساب بهزینه است.
8- بابت حق حضور در جلسات برای هر شخص تا دو هزار ریال برای هر جلسه.
9- هزینه حسابرسی در حدود تعرفه دستمزد حسابرسان رسمی و مادام که تعرفه مذکور تدوین نشده بتناسب نوع کار که کما" و کیفا" حداکثر تا چهارصد هزار ریال در سال.
10- بابت هزینه تبلیغات مذکور در شق یازدهم بند (پ) ماده 124 قانون بقرار ذیل:
الف- هزینه تبلیغات برای ساخت کالائی که تولید آن در دوره مالی آتی است از تاریخ شروع به فروش به اقساط مساوی ظرف 5 سال مستهلک خواهد شد.
پرداخت هزینه تبلیغات در سال اول بهره برداری همان کالا 50% بهای خالص فروش همان محصول قابل قبول در هزینه تولید است.
پرداخت هزینه تبلیغات در سال دوم بهره برداری همان کالا 35% بهای خالص فروش همان محصول قابل قبول در هزینه تولید است.
پرداخت هزینه تبلیغات در سال سوم بهره برداری همان کالا 20% بهای خالص فروش همان محصول قابل قبول در هزینه تولید است.
پرداخت هزینه تبلیغات درسال چهارم وبعدبهره برداری همان کالا10% بهای خالص فروش همان محصول قابل قبول درهزینه تولید است.
ب- درباره واردکنندگان کالااز خارج و صاحبان مشاغل دیگر که کارشان خرید و فروش کالا است تا 5/7% درصد فروش .
پ- نسبت به سینماها تا 3 درصد فروش بلیط پس از وضع عوارض.
ت- در مورد سایر مشاغل تا سه درصد درآمد ناویژه قابل قبول است.
11- نصاب یک برابر و نیم حداکثر مدت استهلاک مقرر در تبصره یکم جدول استهلاک مصوب 22/2/47 کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی فقط ناظر بمواردی است که مدت مقرر در آئین نامه مذکور کمتر از مدت استهلاکی باشد که مطابق مقررات سابق بر مبنای شرح معموله قابل استهلاک بوده است.
آئین نامه فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره در تاریخ روز چهارشنبه دوازدهم تیر ماه یکهزاروسیصدو چهل و هفت بتصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی رسیده باستناد تبصره ماده 124 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28/12/45 قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6834
تاریخ تصویب :
1347/04/22
تاریخ ابلاغ :
1347/05/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :