جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

شماره 6994 16/4/47
وزارت دارائی
رونوشت نامه شماره 9207/208/ ل ق مورخ 13/4/47
مجلس شورای ملی
جناب آقای نخست وزیر
عطف به نامه شماره 4110 مورخ 27/3/1347 دولت اینک اصلاح آئین نامه فوق العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوائی شاهنشاهی که در تاریخ روز سه شنبه 4 تیرماه 1347 باستناد ماده 66 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده است بضمیمه ایفاد می گردد.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

ماده1- با توجه بماده 66 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب سی ام تیر ماه 1336 به افسران و درجه داران و دانشجویان و هنرجویان و هنر آموزان رشته های مخصوص نیروهای هوائی شاهنشاهی که در نیروی مزبور خدمت مینمایند فوق العاده سختی خدمت هوائی ماهانه طبق مقررات آئین نامه پرداخت می گردد.
ماده2- میزان فوق العاده سختی خدمت هوائی افسران بشرح زیر تعیین میگردد:
الف- رشته های خلبانی و ناوبری
1- افسران خلبان هواپیماهای شکاری تا درجه سرگردی (سرگرد داخل) یکصدوبیست درصد (120%) حقوق درجه مربوطه و از سرهنگ دومی به بالا یکصد و بیست درصد (120%) حقوق درجه سرگردی.
2- افسران کنترل اسلحه هواپیماهای شکاری تا درجه سرگردی (سرگرد داخل ) نود درصد (90%) حقوق درجه مربوطه و از سرهنگ دومی به بالا نود درصد (90%) حقوق درجه سرگردی .
3- افسران خلبان هواپیماهای حمل و نقل تاکتیکی تا درجه سرگردی (سرگرد داخل) هشتاد درصد (80%) حقوق درجه مربوطه و از سرهنگ دومی به بالا هشتاد درصد (80%) حقوق درجه سرگردی.
4- افسران خلبان فرمانده و خلبان یکم هواپیماهای حمل و نقل غیر تاکتیکی تا درجه سرهنگی (سرهنگ داخل) پنجاه وپنج درصد(55%) حقوق درجه مربوطه و از سرتیپی به بالا پنجاه و پنج درصد (55%) حقوق درجه سرهنگی .
5- افسران خلبان هواپیماهای عملیاتی و هلیکوپتر و سایر خلبانان هواپیماهای حمل و نقل و افسران ناوبر تا درجه سرهنگی (سرهنگ داخل ) پنجاه درصد (50%) حقوق درجه مربوطه و از سرتیپی به بالا پنجاه درصد (50%) حقوق درجه سرهنگی.
ب- رشته های فایتر کنترولر و پزشک هوائی
1- افسران فایترکنترولر که دارای درجه مهارت نهائی بوده و درمشاغل تخصصی سازمان منصوب و عملا"نیز در آن مشاغل مشغول خدمت هستند تا درجه سروانی (سروان داخل ) سی و پنج درصد (35%) حقوق درجه مربوطه واز سرگردی به بالا سی و پنج درصد (35%) حقوق درجه سروانی .
تبصره1- افسران فایتر کنترولر ( از تاریخ تصویب آئین نامه ) در صورت احراز درجه مهارت نهائی بشرطی از حداکثر فوق العاده سختی خدمت استفاده خواهند نمود که سه سال از شروع دوره عملی فایتر کنترولر آنان گذشته باشد.
تبصره2- درجه مهارت نهائی افسران فایتر کنترولر و همچنین درجه مهارت تخصصی درجه داران فایتر کنترولر بموجب مقررات تعیین خواهد شد که توسط فرماندهی دفاع هوائی پیشنهاد و به تصویب فرمانده نیروی هوائی خواهد رسید.
تبصره3- اگر بنا بمصالح خدمتی به افسران فایتر کنترولر که دارای درجه مهارت نهائی هستند در مشاغل عمومی شغلی محول گردد فوق العاده سختی خدمت اینگونه افسران در صورت تصویب فرمانده نیروی هوائی تا شش ماه تغییر نخواهد نمود و پس از آن امراء از پانزده درصد (15%) حقوق درجه سرهنگی و افسران ارشد و جزء از پانزده درصد (15%) حقوق درجه مربوطه استفاده خواهند نمود و اگر قبل از پایان سه سال از تاریخ انتصاب در مشاغل عمومی مجددا" در مشاغل تخصصی به کار گمارده شوند از تاریخ انتصاب اخیر از فوق العاده سختی خدمت مندرج در قسمت (1) بند ب ماده 2 استفاده خواهند نمود و چنانچه مدت خدمت اینگونه افسران در مشاغل عمومی بیش از سه سال باشد در صورت انتصاب مجدد در مشاغل تخصصی پس از یکسال خدمت در مشاغل مزبور مشمول مقررات قسمت (1) از بند ب این ماده خواهند بود.
2- افسران پزشک هوائی که دوره مربوطه را در داخل یا خارج از کشور طی نموده اند و عملا" در کارها و مسائل مربوط به طب هوائی فعالیت می کنند در صورت انجام پرواز مقرره افسران جزء از سی درصد (30%) و افسران ارشد (تا سرهنگ داخل ) از بیست و پنج درصد (25%) حقوق درجه مربوطه .
تبصره - چنانچه افسران پزشک هوائی خلبان باشند از فوق العاده سختی خدمت طبقه مربوطه استفاده خواهند نمود.
ب- رشته های فنی نیروی هوائی (الکترونیک و اسلحه تدارکات و نگهداری هواپیما) .
1- افسران رشته های فنی که دارای درجه مهارت نهائی بوده و در مشاغل تخصصی سازمانی منصوب و عملا" نیز در آن مشاغل مشغول خدمت هستند امراء بیست و پنج درصد (25%) حقوق درجه سرهنگی افسران ارشد بیست و پنج درصد (25%) و افسران جزء سی درصد (30%) حقوق درجه مربوطه .
2- افسران رشته های فنی که دارای درجه مهارت نهائی در مشاغل تخصصی بوده و به علت مقتضیات و مصالح خدمتی یا عملا" در مشاغل عمومی خدمت مینمایند امراء پانزده درصد (15%) حقوق درجه سرهنگی و افسران ارشد و جزء پانزده درصد (15%) حقوق درجه مربوطه.
3- افسران رشته های فنی که دارای درجه مهارت نهائی نبوده ولی در مشاغل تخصصی سازمانی منصوب و عملا" نیز در آن مشاغل کار میکنند امراء پانزده درصد (15%) حقوق درجه سرهنگی و افسران ارشد و جزء پانزده درصد (15%) حقوق درجه مربوطه .
4- امراء وافسران ارشد متخصص فعلی که در مشاغل عمومی سازمانی منصوب و عملا" نیز در آن مشاغل کار می کنند و برابر آئین نامه ثابت امراء از ده درصد (10%) حقوق درجه سرهنگی و افسران ارشد از ده درصد (10%) حقوق درجه مربوطه استفاده می کردند مادام که درخدمت نیروی هوائی هستندبهمان میزان استفاده خواهند کرد و تغییری در فوق العاده سختی خدمت آنان داده نخواهد شد.
تبصره 1- اگر بنا بمصالح خدمتی به افسران رشته های فنی که دارای درجه مهارت نهائی در مشاغل تخصصی هستند در مشاغل عمومی شغلی محول گردد فوق العاده سختی خدمت اینگونه افسراندر صورت تصویب فرمانده نیروی هوائی تا یکسال تغییر نخواهد نمود و پس از آن از لحاظ دریافت فوق العاده سختی خدمت مشمول مقررات قسمت (2) بند (پ) این ماده خواهند بود و چنانچه قبل از پایان سه سال از تاریخ انتصاب در مشاغل عمومی مجددا" در مشاغل تخصصی سازمان منصوب و عملا" نیز در آن مشاغل بکار گمارده شوند از تاریخ انتصاب اخیر از فوق العاده سختی خدمت مندرج در قسمت (1) بند (ب) ماده 2 استفاده خواهند نمود و چنانچه مدت خدمت اینگونه افسران در مشاغل عمومی بیش از سه سال باشد در صورت انتصاب مجدد در مشاغل تخصصی پس از دو سال خدمت در مشاغل مزبور مشمول مقررات قسمت (1) از بند (ب) این ماده خواهند بود.
ماده3- میزان فوق العاده سختی خدمت هوائی درجه داران بشرح زیر تعیین می گردد:
الف- رشته خلبانی
درجه داران خلبان در صورت انجام پرواز مقرره دو برابر حقوق مبنا .
ب- سایر رشته های تخصصی نیروی هوائی
1- تطبیق درجه مهارت تخصصی درجه داران رشته های تخصصی (کهدر مشاغل تخصصی سازمانی منصوب و عملا" نیز در آن مشاغل مشغول خدمت هستند) با درجات نظامی و همچنین میزان فوق العاده سختی خدمت آنان بر اساس درجه مهارت و طبقه بندی در مشاغل تخصصی نیروی هوائی شاهنشاهی بشرح دو جدول زیر خواهد بود:
جدول 1
درجه نظامی درجه مهارت تخصصی درجات مهارت تخصصی در
در مشاغل تخصصی عالی مشاغل تخصصی طبقات 1و2و3
گروهبان سوم و گروهبان دوم -- 1و3
گروهبان یکم 1و3 3و5
استوار دوم 3و5 5و7
استوار یکم وستوانیار سوم 5و7 7و9
ستوانیار دوم و ستوانیار یکم 7و9 9
جدول 2
میزان فوق العاده سختی خدمت هوائی بر حسب حقوق مبنا
درجه مشاغل تخصصی مشاعل تخصصی مشاغل تخصصی مشاغل تخصصی
مهارت عالی طبقه1 طبقه2 طبقه3
1 دویست و بیست و پنج درصد بیست وپنج درصد بیست و پنج درصد بیست و پنج درصد
(225%) (25%) (25%) (25%)
3 دویست و شصت درصد شصت درصد چهل و پنج درصد سی درصد
(260%) (60%) (45%) (30%)
5 سیصدو بیست درصد صدو بیست درصد نود درصد شصت درصد
(320%) (120%) (90%) (60%)
7 سیصد وهشتاد درصد صدو هشتاد درصد صدوسی و پنج درصد نود درصد
(380%) (180%) (135%) (90%)
9 سیصد ونود درصد صد و نود درصد صد و چهل و پنج درصد صد در صد
(390%) (190%) (145%) (100%)
تبصره- از فوق العاده سختی خدمت هوائی مشاغل تخصصی عالی فقط درجه دارانی میتوانند استفاده کنند که علاوه بر داشتن تخصص لازم و کار عملی و سازمانی در مشاغل مزبور حداقل دارای گواهینامه دوره کامل متوسطه نیز باشند و در صورت دارا نبودن گواهینامه دوره کامل متوسطه از میزان فوق العاده سختی خدمت هوائی مشاغل طبقه یک استفاده خواهند نمود.
2-فوق العاده سختی خدمت درجه داران رشته های تخصصی که بعلت مقتضیات و مصالح خدمتی در مشاغل عمومی منصوب و عملا" نیز در آن مشاغل خدمت مینمایند و مهارت تخصصی متناسب با درجه مربوطه ندارند عبارت خواهد بود از میزانی که در تاریخ تصویب آئین نامه قبلی (9 آبان 1343) دریافت میداشتند و افزایش آن فقط گذراندن آزمایش های لازم و حداقل احراز مهارت تخصصی پنج و کار عملی و سازمانی در تخصص مربوطه امکان پذیر خواهد بود.
تبصره1- به درجه داران پرنده هواپیماهای حمل و نقل علاوه بر فوق العاده سختی خدمت هوائی طبقه مربوطه ماهانه مبلغی بعنوان فوق العاده پرواز (با رعایت مقررات این آئین نامه) بشرح زیر پرداخت می گردد:
الف- خدمه دائمی پرواز هواپیماهای حمل و نقل تاکتیکی ( مکانیک پروازی - متخصص بارگیری و کمک مکانیک پروازی )و هلیکوپتر ( مکانیک پروازی ـ آتش نشان - پزشکیار ) چهل درصد (40%) حقوق درجه مربمطه .
ب- مکانیک عمومی هواپیماهای حمل و نقل تاکتیکی و هلیکوپتر (که در مواقع ضروری پرواز میکنند) سی درصد(30%) حقوق درجه مربوطه.
ج- خدمه دائمی پرواز سایر هواپیماهای حمل و نقل سی درصد (30%) حقوق درجه مربوطه ساعت پرواز درجه داران قسمت (الف) مانند خلبانان بوده و ساعت پرواز درجه داران قسمت (ب) و قسمت(ج) حداقل 30 ساعت در سه ماه خواهند بود.
حداکثرتعداد خدمه پرنده هر نوع هواپیما قبلا" بوسیله واحد مربوطه بررسی و پیشنهاد می شود که با تصویب فرمانده نیروی هوائی مشخص می گردد.
تبصره2- درجه داران معلم در صورتی که رشته تخصصی خود (الکترونیک و اسلحه- تدارکات و نگهداری هواپیما ) را تدریس نمایند از فوق العاده سختی خدمت درجه مهارت تخصصی مربوط استفاده خواهند نمود.
ماده4- درجه مهارت نهائی افسران فنی و همچنین درجه مهارت تخصصی درجه داران فنی به موجب مقرراتی تعیین خواهد شد که توسط شورایعالی فنی نیروی هوائی پیشنهاد و بتصویب فرمانده نیروی مزبور خواهد رسید.
ماده 5- میزان فوق العاده سختی خدمت هوائی دانشجویان و هنر جویان و هنرآموزان نیروی هوائی بشرح زیر تعیین میگردد.
الف- دانشجویان دانشکده خلبانی ودوره ناوبری از بدو ورود به دانشکده دو هزاروهفتصد (2700 ) ریال از تاریخ پرواز علاوه بر مبلغ مزبور یک برابر و نیم حقوق مبنا.
ب- افسران و درجه داران دانشجوی دانشکده خلبانی و دوره ناوبری فقط از موقع پرواز یک برابر و نیم حقوق مبنا.
ج- دانشجویان و درجه داران دانشجوی دانشکده فنی و آموزشگاههای افسری رشته های تخصصی و همچنین هنرجویان آموزشگاههای عالی و فنی یک دوم حقوق مبنا.
د- افسران دانشجوی دوره فایتر کنترولر از تاریخ شروع دوره عملی از پانزده درصد (15%) حقوق درجه مربوطه.
هـ- هنرآموزان آموزشگاههای فنی بیست و پنج درصد (25%) حقوق مبنا.
ماده6- منظور از حقوق درجه و حقوق مبنای مذکور در این آئین نامه به ترتیب عبارتست ازحقوق دریافتی بدون احتساب حقوق سنواتی مندرج در بند ب ماده 53 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و حقوق مبنای مندرج در ماه 51 همان قانون.
ماده7- خلبانان - افسران کنترل اسلحه و ناوبرانی که سوابق خدمت پروازی (متوالی و یا متناوب) و ساعت پرواز به شرح زیر تواما" داشته و قادر به ادامه پرواز نباشند مادام که در خدمت ارتش هستند بازاء هر سال خدمت پروازی فوق العاده سختی خدمت هوائی بشرح زیر دریافت خواهند داشت.
الف- افسران خلبان - افسران کنترل اسلحه هواپیماهای شکاری حداقل دوازده سال سابقه خدمت پروازی و یکهزار و دویست ساعت پرواز روی هواپیماهای جت به ازاء هر سال چهاردرصد (4%) آخرین فوق العاده سختی خدمت هوائی دریافتی .
ب- سایر خلبانان و ناوبران هیجده سال سابقه خدمت پروازی و یکهزارو هشتصد ساعت پرواز ازاء هر سال سه درصد (3%) آخرین فوق العاده سختی خدمت هوائی دریافتی.
تبصره1- فوق العاده سختی خدمت هوائی مذکور در مواد 2و3 تجاوز نماید.
تبصره 2- افسران خلبان - افسران کنترل اسلحه هواپیماهای شکاری که به تشخیص شورای عالی پزشکی نیروی هوائ شا هنشاهی قبل از سنین و ساعات پرواز مقرره در این ماده بعلل ناشی از پرواز از ادامه پرواز محروم شوند به نسبت سنوات خدمت پروازی طبقه مربوط از چهارصد (4%) و سایر خلبانان و ناوبران از سه در صد (3%) آخرین فوق العاده سختی خدمت هوائی استفاده خواهند نمود.
تبصره3- افسران خلبان ـ افسران کنترل اسلحه و ناوبرانی که بنا به تشخیص شورای عالی پزشکی نیروی هوائی شاهنشاهی موقتا" از انجام پروازطبقه مربوطه معاف شوند از تاریخ تشخیص شورای مذکور تا تاریخ خاتمه معافیت مشروط بر اینکه مدت این معافیت زائد بر دو سال نباشد از فوق العاده سختی خدمت هوائی درجه مربوطه استفاده خواهند کرد.
تبصره 4- افسران فایتر کنترولر که بنا به تشخیص شورای عالی پزشکی نیروی هوائی شاهنشاهی در اثر علل ناشی از قبود کار تخصصی موقتا" از خدمت در کار تخصصی معاف گردند تا شش ماه میتوانند از آخرین فوق العاده سختی خدمت هوائی استفاده نمایند و بعد از آن در صورتی که بهبودی حاصل ننمایند از 15% فوق العاده سختی خدمت برابر تبصره 3 قسمت (1) بند ب ماده 2 استفاده خواهندکرد.
ماده 8- برای امکان استفاده از فوق لاعاده سختی خدمت هوائی حداقل پرواز در سال تقویمی برای خلبانان و ناوبران در مشاغل امیری سی و شش ساعت و برای سایر خلبانان هفتاد و دو ساعت در طبقات مربوطه وبرای پزشکان هوائی بیست وچها ر ساعت با جت می باشد.
تبصره 1- پرواز مقرر در این ماده باید به نسبت مساوی د رهر ماه انجام گیرد و عدم انجام آن در موارد استثنائی ( بارعایت تبصره 2 این ماده ) که مدت آن نباید از سه ماه تجاوز کند موجب عدم پرداخت فوق العاده سختی خدمت هوائی میگردد.
تبصره 2 - مقررات مربوط باجرای تبصره 1 این ماده وسیله فرماندهی نیروی هوائی شاهنشاهی تعیین می گردد.
ماده 9- افسران و درجه داران ( باستثنای مشمولین مقررات ماده 5 (آئین نامه ) که به منظور تحصیل یا مأموریت به داخل یا خارج کشور اعزام میگردند و با نتیجه اجرای پرواز مقرره یا خدمت در رشته تخصصی مربوطه برای آنان مقدور نمی باشد حداکثر تا مدت
دو سال از آخرین فوق العاده سختی خدمت هوائی استفاده خواهند نمود اعم از اینکه در ظرف مدت مزبور در مشا غل سازمانی مربوطه باقی یا به علل مذکور منتسب شده باشند.
ماده 10- صدور اخطار کتبی از طرف فرمانده گردان مربوطه یا مقام معادل ان مبنی بر بی انضباطی پروازی یا سهل انگاری د ر امورمحوله و همچنین بی مبالاتی در حفظ شرایط تخصصی و جسمی لازم جهت انجام کارمربوطه موجب قطع تا پنجاه درصد
(50% ) فوق العاده سختی خدمت هوائی تا مدت شش ماه و صدور اخطار کتبی درمورد مزبور از طرف فرمانده واحد مستقل مربوطه موجب قطع تا پنجاه در صد (50%) فوق العاده سختی خدمت هوائی برای مدت یکسا ل میگردد.
ماده 11- بکارکنان رشته های تخصصی که در اثر سوانح ناشی از خدمت هوائی یکی از اعضائ بدن آنها فلج گرددو بالنتیجه قادربه ادامه پرواز یا خدمت در رشته مربوطه نباشد مبلغ سیصد هزار (300000) ریال پرداخت میگردد و درباره آنهائیکه تعلت مزبور از خدمت نظامی به طور دائم معاف شوند یا فوت نمایند مبالغی به شرح زیر به خود یا به واث مستمری بگیر آنان پرداخت میگردد.
الف- در صورت نداشتن همسر و اولاد پانصد هزار (500000) ریال .
ب - در صورت داشتن همسر و نداشتن اولاد ششصد هزار (600000) ریال .
ج- درصورت داشتن اولاد به تعداد هر یک از انان مبلغ صد هزار (100000) ریال به مبالغ مذکور در بند الف یا بند ب اضافه خواهد شد.
تبصره 2- منظور از وراث مستمری بگیر مذکور در این ماده وراثی است که در ماده 88 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی تعیین گردیده است و مبلغ پرداختی بابت زیان جانبی به طور تساوی بین وراث مستمری بگیر تقسیم میگردد.
تبصره 3- مبالغ مصرحه در این ماده از اعتبارات بودجه مصوب وزارت جنگ پرداخت میشود .
ماده 12- خلبانان خارج از سازمان نیروی هوائی در صورتی که با موافقت و برابر نامه تنظیمی آن نیرو به پرواز خود ادامه دهند مشمول مقررات این آئین نامه خواهند بود.
ماده 13- فوق العاده سختی خدمت هوائی افسران و درجه داران در مدت انتظار خدمت و بدون کاری پرداخت نمیگردد.
ماده 14- افسران و درجه دارانی که برای خدمت در سایر سازمانها ( به غیر ارتش ) مأمور میگردند پرداخت فوق العاده سختی خدمت آنان به عهده سازمانی خواهد بود که مأمور شده اند.
ماده 15- افسران و درجه داران نیروی هوائی که در ضد اطلاعات وابسته به نیرو مشغول خدمت هستند مشمول مقررات قسمت های 3و4 ماده (2) و قسمت 2 ماده 3 خواهند بود .
ماده 16- برای استفاده از فوق العاده سختی خدمت هوائی طبقه بندی هواپیما و پرسنل و همچنین تشخیص مشاغل تخصصی و طبقه بندی آنها با نیروی هوائی بوده و ملاک پرداخت و قطع آن دستور نیروی مزبور خواهند بود.
ماده 17- این آئین نامه که مشتمل بر 17 ماده و 17 تبصره است از تا ریخ 16/3/1347 قابل اجرا بوده و از همان تاریخ آئین نامه فوق العاده سختی خدمت هوائی مصوب نهم آبانماه 1343 ملغی خواهد بود .
اصلاح ائین نامه فوق مشتمل بر هفده ماده و هفده تبصره در تاریخ روز سه شنبه چهارم تیرماه یکهزار وسیصد و چهل وهفت به استناد قانون استخدام نیروها ی مسلح شاهنشاهی به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده و صحیح است .
رئیس مجلس شورای ملی ـ مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6837
تاریخ تصویب :
1347/04/16
تاریخ ابلاغ :
1347/05/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :