جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

شماره 11647 5/12/44
جناب آقای هویدا نخست وزیر
آئین نامه تعیین وضع و تبدیل استخدامی هم ردیفان فعلی شهربانی کل کشور به درجه همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی که دولت در اجرای مفادتبصره ماده یک قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و بافسران و درجه داران و افراد شهربانی کل کشور در جلسه روز یکشنبه 5/10/44 بضمیمه نامه شماره 18343/7-1/10/44 تقدیم مجلس شورای ملی نموده و د ر کمیسیون امور
استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود در جلسه روز 5 شنبه 28 بهمن ماه 44 کمیسیون شماره 10 ( کشور ) و جلسه روز یکشنبه اول اسفندماه 44 کمیسیون شماره 3 ( دادگستری) و استخدام مجلس سنا به تصویب رسید . اینک ائین نامه مزبور به پیوست ایفاد می شود .
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی

ماده یک - کلیه کارمندانیکه درتاریخ اول تیرماه 1344 درخدمت شهربانی کل کشور بوده و عنوان همردیفی داشته اند به موجب مقررات این آئین نامه وبه ترتیب مذکور د ر ماده 2 به رتبه همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی تبدیل وضع می یابند .
تبصره 1- همردیفان زیر از شمول مقررات فوق مستثنی شده و کماکان به وضع سابق خودباقی خواهند ماند.
الف- کارمندان مشمول قوانین استخدام پزشکان و پزشکیاران و پرستار و ماما و کارمند فنی کادرپزشکی .
ب- کلیه همردیفانی که به علت عدم صلاحیت از کسوت انیفورم اخراج شده اند .
ج- همردیفانیکه در سال 1342 قبل از اجرای تصویب نامه قانونی شماره 40386- 30/6/42 از کسوت انیفورم درجه داری خارج شدند.
تبصره - همردیفان مشمول این ماده در صورتی که مایل به تبدیل وضع استخدامی خود به همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی نباشند باید حداکثر در ظرف یکماه از تاریخ اجرای این آئین نامه عدم تمایل خود را کتبا" وسیله قسمت مربوطه بکارگزینی شهربانی کل اعلام دارند و در این صورت کما کان تابع مقررات استخدامی مربوط خواهند بود .
ماده 2- رتبه همردیفان مذکور در ماده قبل برا ساس سابقه خدمت و مدرک تحصیلی و رتبه کشوری که دارا می باشند به ترتیب مذکور درجداول ضمیمه این آئین نامه با رتبه همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی تطبیق و تعیین میشود .
مشروط بر اینکه از درجات مذکور درجدول شماره 2 تجاوز ننمایند .
تبصره - هر یک از طبقات همردیفان مندرج در جدول شماره یک که درطول مندت خدمت موفق با خذ مدرک تحصیلی بالاتری شده یا بشوند از تاریخ اخذ مدرک مزبور از کلیه مزایای قانونی و ترفیعانی آن استفاده خواهند کرد.
ماده 3- درجات بازرسهای درجه 6و5و4 فعلی شهربانی به ترتیب به رتبه های همردیفی سر پاسبان سومی سر پاسباندومی و سر پاسبان یکمی تبدیل میشود .
ماده 4- سنوات خدمت همردیفان مشمول این آئین نامه برای استفاده از حقوق سنواتی ( موضوع بند ب ماده 53 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ) به ترتیب زیر احتساب خواهد شد .
الف - برای کسانی که با مدرک تحصیلی کمتر از گواهی نامه دوره اول متوسطه وارد خدمت شده اند هشت (8) سال تمام از خدمت آنها درجه داری و بقیه مدت خدمت آن خدمت افسری محسوب خواهدشد .
ب- برای کسانی که با مدرک تحصیلی گواهی نامه دوره اول متوسطه وارد خدمت شده اند سه سال تمام از خدمت آنها خدمت درجه داری و بقیه مدت خدمت آن خدمت افسر ی محسوب خواهد شد.
ج-برای کسانی که با مدرک تحصیلی گواهی دوره کامل متوسطه وارد خدمت شده اند دو سال تمام از خدمت آنها درجه داری و بقیه مدت خدمت آنان خدمت افسری محسوب خواهدشد .
د-برای کسانی که با مدرک تحصیلی دانشنامه لیسانس و بالاتر وارد خدمت شده اند یکسال تمام از خدمت آنها خدمت درجه داری وبقیه مدت خدمت آنان خدمت افسری محسوب خواهد شد .
تبصره - همردیفانی که سابقه خدمت درجه داری داشته اند و مدت مذکور بیش ازمدتها ی مقرر در بندهای الف وب و ج و د این ماده بوده از حقوق تمام سنوات درجه داری به ماخذ حقوق درجه داری و نسبت به بقیه مدت از حقوق سنواتی افسری استفاده خواهند نمود.
ماده 5- همردیفان موضوع بند ج تبصره یک ماده یک این آئین نامه چنانچه حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این ائین نامه کتبا" وسیله قسمت مربوط تقاضای تبدیل وضع بهمردیفی درجه داری که قبلا دارا بوده اند بنمایند در این صورت پایه اداری آنها لغو و به همردیفانی درجه داری نیروهای مسلح شاهنشاهی تبدیل خواهند شد .
آئین نامه فوق مشتمل بر پنج ماده وچها ر تبصره و دو جدول در اجرای مفاد تبصره ماده یک قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی با فسران ودرجه داران و افراد شهربانی کل کشور که در جلسات شانزده و بیست بهمن ماه یکهزار وسیصد وچهل وچها ر کمیسیون کشور ونوزده بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهل وچهار کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود در جلسات بیست و هشت بهمن ماه یکهزار وسیصدو چهل و چهارکمیسیون شماره سه ( دادگستری و قوانین و استخدام ) مجلس سنا به تصویب رسید.
رئیس مجلس سنا ـ مهندس شریف امامی

جدول شماره یک ضمیمه آئین نامه تعیین وضع وتبدیل استخدامی همردیفان فعلی شهربانی کل کشور
به درجه همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی .
سنین خدمت مدارک تحصیلی کمتر از دوره اول متوسطه دوره دوم متوسطه لیسانس به بالا
دوره اول متوسطه
یکسال تمام - - - ستوان دوم یکسال
دو سال - - - ستوان دوم دوسال
سه سا ل - ستوان سوم ستوان دوم ستوان یکم
4سال - ستوان سوم یکسال ستوان دوم یکسال ستوان یکم یکساله
5سال - ستوان سوم دوساله ستوان دوم دوساله ستوان یکم دوساله
6 سال - ستوان سوم سه ساله ستوان دوم سه ساله ستوان یکم سه ساله
7 سال - ستوان سوم 4 ساله ستوان یکم سروان
8سال ستوان سوم ستوان دوم شش ماهه ستوان یکم یکساله سروان یکساله
9 سال ستوان سوم یکساله ستوان دوم یکساله و ستوان یکم دوساله سروان دوساله
شش ماه
10 سال ستوان سوم دو ساله ستوان سوم دو ساله ستوان یکم 4 ساله سروان سه ساله
شش ماهه

سنین خدمت مدرک تحصیلی کمتر از دوره اول متوسطه دوره دوم متوسطه لیسانس به بالا
دوره اول متوسطه
11 سال تمام ستوان سوم 3 ساله ستوان دوم سه سال و سروان سروان 4 ساله
شش ماهه
12 ستوان سوم 4 ساله ستوان یکم سروان 3 ساله سروان 5 ساله
13 ستوان دوم 6 ماهه ستوان یکم سه ساله و سروان 4 ساله سرگرد
شش ماهه
14 ستوان دوم یکسال و ستوان یکم چهارسال و سروان 5 ساله سرگرد
شش ماهه شش ماهه
15 ستوان دوم دوسال و سروان دو ساله سروان 6 ساله سرگرد شش ماهه
16 ستوان دوم سه سال و سروان سه ساله سرگرد یکساله سرگرد سه ساله
شش ماهه
17 ستوا ن یکم سروان چهارساله سرگرد دو ساله سرگرد چهارساله
18 ستوان یکم سه سال و سروان پنجساله سرگرد سه ساله سرهنگ دوم
شش ماهه
19 ستوان یکم چهارسال و سروان هشت ساله سرگرد چهار ساله سرهنگ دوم سه ساله
شش ماهه

سنین خدمت مدرک تحصیلی کمتر از دوره اول متوسطه دورهدوم متوسطه لیسانس به بالا
دوره اول متوسطه
20 سال تمام سروان دوساله سرگرد سرهنگ دوم سه ساله سرهنگ
21 سروان سه ساله سرگرد یکساله سرهنگ
22 سروان چهارساله سرگرد دو ساله
23 سروان پنج ساله سرهنگ دوم شش ماهه
24 سروان هشت ساله سرهنگ دوم یکسال و
شش ماهه
25 سرگرد سرهنگ دوم دو سا ل و
شش ماهه
26 سرگرد یکساله سرهنگ سرهنگ سرهنگ
27 سرگرد دو ساله
28 سرهنگ دوم شش ماهه
29 سرهنگ دوم یکسا ل و
شش ماهه
30 سرهنگ دوم دو سال و
شش ماهه
31 سرهنگ

جدول شماره دوم ضمیمه آئین نامه تعیین وضع و تبدیل استخدامی همردیفان فعلی شهربانی کل کشور به درجه همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی
رتبه های اداری حداکثر درجه همردیفی
رتبه های 8و9 سرهنگ
رتبه 7 سرهنگ 2
رتبه 6 سرگرد
رتبه 5 سروان
رتبه 4 ستوان یکم
رتبه 3 ستوان دوم
رتبه 1و2 ستوان سوم

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6840
تاریخ تصویب :
1344/12/05
تاریخ ابلاغ :
1347/05/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :