جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

شماره 8428 5/5/47
وزارت بهداری
رونوشت نامه شماره 10067 / 207 مورخ 1/5/47
مجلس شورای ملی
جناب آقای نخست وزیر
عطف بنامه شماره 5736 مورخ 28/3/1347 دولت اینک آئین نامه اجرائی تبصره ماده19 قانون برنامه عمرانی چهارم موضوع اعطای وام جهت خدمات درمانی که دراجرای مفاد تبصره 19 قانون برنامه عمرانی کشور به تصویب کمیسیون های برنامه بهداری و دارائی مجلسین رسیده است بضمیمه ایفاد میگردد.
رئیس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی

ماده اول - وزارت بهداری می تواند به منظور ایجاد مؤسسات درمانی طبق شرایط مندرج در این آئین نامه از محل اعتبارات عمرانی برنامه چهارم به گروههای پزشکی وام بدهد .
ماده دوم- گروههای پزشکی منظور در این آئین نامه به شرکتهائی اطلاق میشود که ازصاحبان حرفه های پزشکی تشکیل یافته و طبق مقررات پس از تایید وزارت بهداری به ثبت برسد .
تبصره 1- به گروههای پزشکی که از تعداد بیشتری افراد دارای تخصص های مختلف در علوم پزشکی ترکیب شده باشد در اعطای وام اولویت داد ه میشدد .
تبصره 2- به منظور تجهیز در مورد کلینیک های دندان پزشکی استثنائا" در شهرستانها ( غیر از تهران ) به دندان پزشکان وام انفرادی داده میشود .
ماده سوم - وام مقرر در آیئن نامه برای ایجاد بیمارستان عمومی و زایشگاه است که با توجه به هدفهای برنامه میتواند شامل واحدهای وابسته به آن نظیر آموزشگاههای تربیت پرستار و بهیاری و ماما و سایر افراد فنی وابسته به حرفه های پزشکی گردد و همچنین در صورت اطمینان از وجوه صرفه جوئی در اعتبارات منظور در برنامه چهارم جهت احداث تخت توسط گروههای پزشکی برای ایجاد مؤسسه رادیو تراپی و ایزوتوپ و مؤسسات مشابه می توان از وام مذکور استفاده نمود .
تبصره - اعطای وام در قالب طرح شبکه هماهنگ درمانی کشور بعمل خواهد آمد و رعایت استاندارد های ساختمانی وتجهیزاتی بیمارستان که توسط وزارت بهداری در هر منطقه کشور مشخص و معین میگردد در این مورد الزامی است .
طرحهای پیشنهادی گروههای پزشکی اعم از طرحهای ساختمان تأسیسات بجهیزات تعلیمات و تشکیلات باید قبلا به تصویب وزارت بهداری رسیده باشد .
ماده چهارم - اعتبار وام اختصاص به ایجاد و توسعه و تجهیز یا تکمیل ساختمان ویا تجهیزات مراکز درمانی نو بنیاد یا نیمه تمام دارد و از محل این اعتبار نمی توان برای تعمیر یا ترمیم مراکز موجود و یا پرداخت دیون قبلی استفاده نمود.
ماده پنجم - میزان وام و بهره و کارمزد و شرائط وام برای مناطق مختلف کشور به قرار ذیل تعیین میشود.
الف- میزان وام جهت تهران تا شعاع پنجاه کیلومتر حداکثر 60 درصد مجموع هزینه های لازم جهت ساختمان ، تأسیسات
تجهیزات و قیمت زمین و هزینه های مربوط به عقد قرار داد خواهد بود.
در شهر تهران و مراکز استان برای بیمارستان کمتر از یکصد تخت خواب وام داده نخواهد شد .
سهم تهراندر دوره برنامه از مجموع تختهائیکه توسط گروههای پزشکی به موجب این آئین نامه ایجاد میشود از حداکثر بیست درصد تجاوز نخواهد کرد .
ب- میزان وام در سایر نقاط کشور حداکثر از 95 در صد هزینه های لازم جهت ساختمان تاسیسات . تجهیزات و قیمت زمین و هزینه های مربوط به عقد قرار داد بنا به تشخیص کمیسیون اعطای وام تجاوز نخواهد نمود شهرستانهای که در گذشته از تسثیلات درمانی کمتری برخوردار بوده اند از نسبت در صد بالاتری از وام درمانی استفاده خواهند کرد .
حداکثر سهم مراکز استانها از وام درمانی معادل 30 سی در صد موضوع تختهای منظور برای گروههای پزشکی است و باقیمانده سهم سایر شهرستانهای کشور خواهد بود .
ج- بهره و کار مزد وام درتهران 4% در مراکز استانها 3% و در سایر مناطق کشور 1% مقرر میگردد.
د- حداکثر هزنه هر تخت بیمارستان طبق موازینی خواهد بود که توسط وزارت بهداری برا ی مناطق مختلف کشور وانواع مؤسسات درمانی تنظیم به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .
ه- حداکثر مدت باز پداخت وام برای تهران ده سال برای مراکز استانها 15 سال و برای سایر شهرستانها 20 سال خواهد بود .
و - د رمورد متقاضیان وام جهت تهران و مراکز استانها حق تقدم با گروهی است که همزمان با تأسیس واحد درمانی مورد تقاضا تعهد نمایند بیمارستان یا زایشگاه دیگری در یکی از شهرستانهای تابعه همان استان که در شبکه هماهنگ درمانی کشور قرار گرفته باشد با استفاده از شرایط وام همان شهرستان ایجاد نمایند .
ز - شرایط اعطای وام به دندانپزشکان که از مفاد تبصره 2 ماده 2 این آئین نامه استفاده خواهند کردبه شرح زیر میباشد .
1- میزان وام حداکثر 90% بهای کل وسائل و تجهیزات مورد تایید بنگاه داروئی کشور باشد که بهر حال از پانصد هزار ریال تجاوز نخواهد کرد .
2- نرخ بهره وام کار مزد معادل 4% خواهد بود.
3- حداکثر مدت باز پرداخت وام در مراکز استان 6 سال و در شهرستانها 10 سال خواهد بود .
ماده ششم - اعطای وام از طیق یکی از بانکهای دولتی صورت خواهد گرفت و برای اتخاذ تصمیم درباره تقاضاهای دریافت وام و همچنین در مورد نحوه خرید خدمات درمانی از گروههای پزشکی کمیسیون مرکب از 2 نفر نماینده وزارت بهداری 2 نفر نماینده سازمان برنامه و پزشک آزاد انتخاب شده برای انجمن بهداری تهران در وزارت بهداری تشکیل خواهد شد .
وظایف و اختیارات کمیسیون مزبور عبارت خواهد بود .
الف- رسیدگی به صلاحیت فنی و حقوقی متقاضیان تشخیص ضرورت و اولویت تقاضاها .
ب- تصویب مبلغ وام .
ج- تصویب مدت زمان لازم جهت شروع بهره بردار یاز بیمارستان .
د- رسیدگی به موارد تخلف از قرار داد با گروه پزشکی به موجب ماده 15 و پیشنهاد لازم به وزارت بهداری .
ماده هفتم - چنانچه ظرف یکسال از تاریخ اعلام وزارت بهداری گروههای پزشکی داوطلب اخذ وام برای ایجاد بیمارستان و زایشگاه در مناطق اعلام شده نگردند اعتباراتی که برای مناطق مذکور در نظر گرفته شده بصورت کمک بلاعوض برای همان منظور در اختیار انجمنهای بهداری یا مؤسسات خیریه قرار داده خواهد شد.
در صورت واگذاری مؤسسات خیریه کلیه هزینه های نگهداری به عهده خود آن مؤسسات خواهد بود.
ماده هشتم- برای اینکه تمام فعالیت پزشکان در یک مرکز درمانی متمرکز گردد متقاضیان وام از آغاز تا پایان دوران بهره برداری از بیمارستان نمیتوانند شاغل هیچ نوع شغل موظف دولتی یا غیر دولتی باشند.
ماده نهم- تنظیم قرارداد و پرداخت وام بر اساس مصوبات کمیسیون وام مندرج در ماده ششم توسط بانک عامل بنا بمعرفی وزیر بهداری صورت می گیرد.
وظایف بانک عامل عبارت است از:
الف- امضای قرارداد با گروه و پرداخت اقساط وام به متقاضی.
ب- دریافت اقساط بازپرداخت وام و بهره آن طبق مفاد قرارداد.
ماده دهم- وجوه اقساط بازگشتی وامهای پرداختی و همچنین بهره های دریافتی و هدایائی که ممکن است عاید حساب فوق گردد نیز به مصرف پرداخت وام خواهد رسید.
ماده یازدهم- پرداخت وام بطور اقساط و به نسبت پیشرفت کارهای ساختمانی و تأسیساتی و تجهیزاتی خواهد بود . در مورد سفارشات برای تأسیسات و تجهیزات پرداخت وام با ارائه و رسیدگی قرارداد یا قراردادهایی است که از طرف گروه متقاضی جهت تأسیسات ویا تجهیزات با مؤسسات مربوطه منعقد ویا جهت وارد کردن اجناس مورد لزوم اعتبار بانکی افتتاح شده باشد در هر حال باید کیفیت تأسیسات و تجهیزات بیمارستان مورد تأیید وزارت بهداری قرار گرفته باشد.
ماده دوازدهم- گروه پزشکی مکلف است قبل از استفاده از وام اعطائی اقلا" پنجاه درصد مبلغی را که بر طبق ماده 5 این آئین نامه می باید رأسا" توسط وام گیرنده خرج شود بمصرف رسانده باشد تا بتواند حق استفاده از وام مذکور را حاصل نماید.
ماده سیزدهم- زمین و ساختمان با همه تأسیسات و تجهیزات مؤسسه مورد نظر اعم از تأسیسات و تجهیزات موجود و آنچه بعد ایجاد گرددباید در قبال دریافت وام نزد بانک عامل به وثیقه گذارده شود و تا پایان استرداد کلیه اقساط وام در وثیقه بانک باقی بماند.
ماده چهاردهم- وزارت بهداری موظف است از محل اعتبارات بند دومفصل چهاردهم قانون برنامه عمرانی چهارم جهت تأمین خدمات بیمارستانی برای افراد کم درآمد با گروه قرارداد منعقد نماید.
تبصره1- نسبت درصد و نرخ خدمات بیمارستانی جهت مناطق مختلف کشور بر اساس آئین نامه خواهد بود که بنا بر پیشنهاد کمیسیون وام مورد تصویب هیئت عالی برنامه قرار خواهد گرفت.
تبصره2- شرط لازم جهت انعقاد قرارداد برای خرید خدمات بیمارستانی از گروه و یا بیمارستان خصوصی عبارتست از انطباق کامل استانداردهای ساختمانی ، تحهیزاتی ، نگهداری واحد درمانی مورد بحث با معیارها و ضوابطی که به وسیله وزارت بهداری در این زمینه تعیین می گردد.
انعقاد قرارداد با بیمارستان خصوصی موقعی میسر است که در محل مؤسسات مربوط به گروه پزشکی مورد این آئین نامه موجود نبوده یا امکان انجام خدمات درمانی مورد نظر را نداشته باشد.
ماده پانزدهم- در صورتیکه گروه پزشکی از مقررات عمومی و همچنین مفاد قراردادی که با وزارت بهداری منعقد میکند تخلف نماید وزارت بهداری فورا" پروانه کار گروه را لغو و مؤسسه را بهر طریق که صلاح بداند رأسا" اداره کرده یا به گروه واجد شرایط دیگری واگذار خواهد نمود.این شرط و نیز حق استفاده وزارت بهداری از وثیقه و سلب حق اعتراضات بعدی و یا ادعای خسارت احتمالی هنگام تنظیم قرارداد وام به امضای گروه خواهد رسید.
ماده شانزدهم- اولین قسط استرداد وام حداکثر یکسال پس از شروع بهره برداری از مؤسسه خواهد بود که در هر حال نباید بیش از سه سال پس از تاریخ عقد قرارداد وام باشد.
بازپرداخت وام حداکثر بصورت اقساط سه ماهه خواهد بود.
تبصره- درمواردی که وزارت بهداری طبق مقررات این آئین نامه با گروههای پزشکی قرارداد منعقد نموده باشد در صورت تعلل گروه در باز پرداخت اقساط وام وزارتخانه مذکور میتواند هنگام پرداخت هزینه های مربوط به خرید خدمات اقساط وام گروه را رأسا" کسر و به صندوق بانک عامل واریز نماید.
آئین نامه فوق مشتمل بر شانزده ماده و شش تبصره که بترتیب در جلسات 11 و 12 و 13 تیرماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب کمیسیونهای بهداری ، دارائی و برنامه مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسات 19 و 20 و 24 تیر ماه یکهزارو سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب کمیسیونهای دارائی ، برنامه و بهداری مجلس سنا قرار گرفت و به استناد ماده 19 قانون برنامه عمرانی کشور قابل اجرا می باشد.
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6843
تاریخ تصویب :
1347/05/05
تاریخ ابلاغ :
1347/05/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :