جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

شماره 4721/7 7/7/47

ماده1- به منظور اجرای وظایفی که طبق قوانین بر عهده اداره حقوقی محول است و همچنین انجام اموری که وزارت دادگستری ارجاع می نماید کمیسیونهای مشورتی طبق مقررات این آئین نامه و در معیت اداره حقوقی تشکیل می گردد.
تعداد کمیسیونها و تشکیل آنها
ماده 2- کمیسیونهای مشورتی عبارتند از الف- کمیسیون حقوق مدنی ب- کمیسیون آئین دادرسی مدنی پ- کمیسیون جزای عمومی ت- کمیسیون جزای خصوصی ث- کمیسیون آئین دادرسی جزا ج- کمیسیون حقوق تجارت چ- کمیسیون حقوق بین المللی عمومی ح- کمیسیون حقوق بین المللی خصوصی خ- کمیسیون امور اداری و مالی و اقتصادی د- کمیسیون قوانین ثبت ذ- کمیسیون تعیین اصطلاحات و لغات قضائی .
ماده 3- هر کمیسیون از سه تا پنج عضو تشکیل میشود. اعضای کمیسیونهایرا وزیر دادگستری از میان قضات حائز شرایط انتخاب خواهد کرد.
یک نفر از اعضای هر کمیسیون از میان مستشاران اداره حقوقی انتخاب میشود.
ماده4- مستشاران اداره حقوقی که به عضویت کمیسیون مشورتی انتخاب می شوند علاوه بر عضویت سمت دبیری کمیسیون را نیز خواهند داشت. دبیر کمیسیون نمیتواند به عضویت کمیسیون دیگری در آید یا مأموریت دیگری داشته باشد.
ماده 5- دبیر کمیسیون مسئول تشکیل مرتب کمیسیون و انجام امور آن می باشد و هر گاه در کار کمیسیونها اشکالی پیش آید یا جلسات به موقع تشکیل نشود مکلف است مراتب را به اداره حقوقی گزارش نماید.
وظایف کمیسیونها
ماده6- وظایف کمیسیونهای مشورتی عبارتند از :
الف- تنقیح مستمر و مداوم قوانین و تعیین و اعلام قوانین منسوخه و معتبر و جمع آوری آنها به ترتیب علمی ( کدیفیکاسیون ) و تطبیق آنها با اصول انقلاب
ب- اظهار نظر نسبت به استعلامات قضائی و قرار دادهای قضائی و امور مربوط به استرداد و تعاون قضائی که ارجاع میگردد.
پ- مطالعه آراء دیوانعالی کشور و هیئت عمومی و طرز داد رسی محاکم و نحوه استنباط از قوانین و پیشنهاد تدابیر لازم برای تسریع دادرسی و جلوگیری از تضییع حق و تفسیر غلط قوانین با همکاری قسمت رویه قضائی اداره حقوقی .
ت- تهیه و تنظیم طرحهای قانونی در هر مورد که وزارت دادگستری مقتضی بداند و بررسی و اظهار نظر نسبت به طرحهائی که به کمیسیونها فرستاده میشود.
ج- انجام سایرامور تحقیقی که وزارت دادگستری مقتضی بداند.
ماده 7- کمیسیونها معمولا به امور مربوط به خود رسیدگی و اظهار نظر خواهند کرد لیکن این ترتیب مانع از رسیدگی به هر امر دیگری که به کمیسیون ارجاع شود نخواهد بود.
ماده 8- کمیسیونهای مشورتی میتواند از معاضدت یکدیگر بر خوردار شوند و در هر مورد که مفید یا ضرر تشخیص دهند از یک یا چند تن از اعضای سایر کمیسیونها و یا اشخاص دیگر و یا اهل خبره دعوت به عمل بیاورند تا در بحث و بررسی کمیسیون شرکت نمایند.
ماده 9- هر گاه کمیسیون های مشورتی در نتیجه بررسی استعلامات قضائی یا مطالعه آراء محاکم یا به طرق دیگر به ابهام و یا اجمال قوانین برخورد نمایند و یا از تفسیر غلط قوانین که موجب تضییع حق و یا کندی داد رسی میشود مستحضر شوند مکلفند نظر خود را مستدلا و با پیشنهاد اصلاحی به اداره حقوقی اعلام نماید تا برای اقدام مقتضی تسلیم وزارت دادگستری گردد.
ماده 10- در مورد بررسی قوانین خارجی و مقایسه آنها با قوانین ایران هر گاه کمیسیونها به قانون خارجی مفیدی برخورد نمایند گزارشی برای تهیه طرح قانونی به اداره حقوقی خواهند فرستاد .
ماده 11- هرگاه کمیسیونها در نتیجه تحولات و ضرورتهای اجتماعی تغییری را در قوانین موجود ضرور تشخیص بدهند و یا تصویب قانون تازه را مفید بدانند طرح لازم را تهیه و پیشنهاد می نمایند . ضرورتهای اجتماعی را مدیر کل قضائی به کمیسیونها اعلام میکند .
ماده 12- اوقات کار کمیسیونهای مشورتی هر روز باستثنای دوشنبه و پنجشنبه و تعطیل از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر خواهد بود.
ماده 13- رئیس اداره حقوقی مسئول اداره کمیسیونهای مشورتی است اداره حقوقی باید وسایل کار کمیسیونها را فراهم آورد.
ماده 14 کلیه استعلامات و امور مربوط به کمیسیونها از طریق اداره حقوقی به آنان ارجاع میگردد.
رئیس اداره حقوقی می تواند در هر یک ازکمیسیونها شرکت نماید و توضیح لازم را در مورد امور ارجاعی به اطلاع کمیسیون برساند و نظر خود را رالدی الاقتضا اعلام بنما ید .
ماده 15- اظهار نظر و پیشنهاد کمیسیونهای مشورتی وسیله دبیر هر کمیسیون به اداره حقوقی فرستاده میشود .
اداره حقوقی در هر مورد مراتب را ضمن اظهار نظر نزد مدیر کل قضائی ارسال میدارد تا اتخاذ تصمیم بعمل آید .
ماده 16- کمیسیونهای مشورتی مکلفند رسیدگی باستعلام یا امور معینی را به تقاضای اداره حقوقی بر کارهای دیگر مقدم بدارند یا در مورد مساله ای به طور فوری و خارج از نوبت اقدام کنند.
طرز کارکمیسیونها
ماده 17- هر کمیسیون دفتر مخصوص خواهد داشت که کارهای کمیسیون در آن به ثبت میرسد . دبیر هر کمیسیون موظف است کارهای رسیده را با قید تاریخ وصول در این دفتر ثبت کند و پس از بررسی و اعلام نتیجه نظر کمیسیون را به طور دقیق و توأم با استدلالی که شده در دفتر به ثبت برساند و تاریخ حصول نتیجه را نیز قید نماید.
ماده 18- دبیر کمیسیون استعلامها و امور ارجاعی را پس از وصول و ثبت در دفتر به نوبت میان اعضای کمیسیون تقسیم خواهدنمود . هریک از اعضای کمیسیون وهمچنین دبیر کمیسیون مکلفند نسبت به استعلام یا امر ارجاعی مطالعه نموده و پس از این که مساله در کمیسیون مطرح گردید نتیجه مطالعه و نظر خود را برای بحث و بررسی به کمیسیون بدهند.
ماده 19- کارهای ارجاعی به کمیسیونها به نوبت مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت مگر در اموری که فوریت داشته باشد یا تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بعمل بیاید .
ماده 20- دبیر کمیسیون مکلف است د ر پایان هر جلسه صورت مجلسی متضمن تاریخ و مدت جلسه و عده اعضای حاضر و صورت دقیق کارهای انجام شده در ان جلسه و نتایج حاصله و دیگر مسائل لازم تنظیم نموده و به امضای اعضای حاضر برساند . دبیر کمیسیون مکلف است صورت مجلس هر جلسه را امضاء کرده و د رهمان روز تسلیم اداره حقوقی کند.
ماده 21- در غیبت دبیر یکی از اعضای کمیسیون وظایف مذکور در ماده 20 را انجام خواهد داد.
ماده 22- دبیر کمیسیون در پایان هر ماه صورتی از کارهای انجام شده در کمیسیون را تهیه و به اداره حقوقی تسلیم می نماید . این صورت با گزارش اداره حقوقی به استحضار وزارت دادگستری خواهد رسید.
پاداش
ماده 23- به اعضای کمیسیونهای مشورتی و دبیران کمیسیونها برای هر جلسه پاداشی به تشخیص وزارت دادگستری پرداخت خواهد گردید. پرداخت این پاداش در آخر هر ماه از محل اعتبار مربوط و طبق مقررات به عمل خواهد آمد.
ماده 24- مدیر کل قضائی و رئیس اداره حقوقی از پاداش اعضای کمیسیونها برخودار میشوند.
ماده 25- غیبت غیر موجه اعضاء و دبیران کمیسیونها موجب عدم پرداخت پاداش همان جلسه یا جلسات خواهد بود و اگر این نوع غیبت از پنج روز در ماه تجاوز کند برای بار اول یاد آوری کتبی میگردد و تکرار آن در ماه دیگر انصراف از عضویت تلقی میشود و به جای آنها اعضاء و دبیران دیگر تعیین خواهند شد.
ماده 26- میزان پاداش کمیسیونها برحسب میزان کار هر کمیسیون که در آخر ماه تنظیم و صورت آن به وزارت دادگستری داده میشود قابل تغییر است .
ماده 27- هر گاه در نتیجه رسیدگی معلوم شود که کمیسیونی بطور مرتب و کامل تشکیل نمیشود و یا میزان کار آن متناسب با ساعات و جلسات معین شده نیست تعداد اعضای آن به حداقل سه نفر تقلیل خواهد یافت و یا در صورت ضرورت کمیسیون مذکور منحل میگردد و وظایف آن به کمیسیون دیگری که از حیث حجم کار گنجایش داشته باشد محول خواهد گردید در این موارد به تعداد اعضای کمیسیون اخیر تادو نفر افزوده میشود.
ماده 28- آئین نامه های شماره 7353/7 ح 30/9/42 و 8138 ح 7/11/42 کمیسیونهای مشورتی نسخ میگردد.
وزیر دادگستری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6892
تاریخ تصویب :
1347/07/07
تاریخ ابلاغ :
1347/07/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :