جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

شماره 4742/7 9/7/47
نظر به ماده 29 و در اجرای مواد 24و20 و تبصره ماده 7 و تبصره دوم ماده 3 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار آئین نامه اجرائی قانون مذکور در چهار فصل و چهل ماده به شرح زیر تصویب میگردد.
فصل اول

ماده 1- کانون اصلاح و تربیت مرکزی است که نگاهداری ، تهذیب و تربیت اطفالی را که بر حسب مقررات قانون دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 به آن سپرده میشود بر عهده خواهد داشت .
ماده 2- کانون اصلاح و تربیت دارای سه قسمت است :
الف - قسمت نگهداری موقت
ب - قسمت اصلاح و تربیت
ج- زندان
هریک از قسمتهای مذکور از یکدیگر مجزا بوده و در هر قسمت اطفال بر حسب سن با رعایت تبصره ذیل ماده 23 قانون دادگاه اطفال و سابقه ارتکاب جرم و حتی الامکان از نظر نوع جرم و درجه تربیت پذیری طبقه بندی خواهند شد ، بعلاوه قسمتی که دختران د رآن نگاهداری میشوند ازپسران مجزی خواهد بود .
ماده 3- قسمت نگهداری موقت اختصاص به اطفالی خواهدداشت که از طرف دادگاه هنوز در باره آنها اخذ تصمیم به عمل نیامده است .
اطفالی که طبق ماده 20 قانون دادگاه اطفال بزهکار باین قسمت از کانون اعزام خواهند شد تا زمانی که اعلام رفع توقیف از طرف دادگاه بعمل نیامده است در آنجا خواهند ماند.
در مورد اطفالی که دادگاه برای جلوگیری از تباهی و یا سایر جهات قانونی نگهداری انفرادی آنها را لازم میداند در این قسمت تا دستور ثانوی دادگاه به طور انفرادی نگهداری خواهند شد.
ماده 4- در مدت توقف طفل درقسمت نگاهداری موقت از نظر اجرای ماده 7 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به وسیله مدد کاران اجتماعی کانون در باره سوابق خانوادگی ، اجتماعی و خصوصیات اخلاقی طفل تحقیقات لازم بعمل خواهد آمد و از نظر وضع جسمانی ، روانی میزان قوه درسی و استعدادحرفه ای بوسیله متخصصین کانون مورد معاینه قرار خواهند گرفت . مجموعه سوابق جمع آوری شده در شورائی با حضور مدیر کانون و متخصصینی که از طفل معاینه به عمل آورده اند و بررسی خواهدشد و گزارش نهائی که متضمن خصوصیات واقعی شخصیت طفل و تدابیر پیشنهادی درباره وی خواهد بود دردو نسخه تنظیم میگردد که یک نسخه از ان به دادگاه اطفال ارسال خواهد شد و نسخه دیگر درپرونده وی در کانون باقی خواهدماند . دراین پرونده تصمیمات دادگاه و گزارشهای واصله مربوط به طفل و نتیجه تحقیقات و معایناتی که از طرف مددکاران اجتماعی ومتخصصین تهیه میشود نگاهداری خواهد شد پرونده مزبور شامل دو قسمت قضائی و اجتماعی خواهدبود.
ماده 5- درقسمت اصلاح و تربیت اطفالی نگاهداری خواهند شدکه از طرف دادگاه به موجب بند 2 ماده 17 و بند 3 ماده 18 اعزام شده و یا به موجب ماده 26- قانون 1338 دستور مجدد انتقال آنها به قسمت اصلاح وتربیت داده شده باشد.
ماده 6- در قسمت زندان اطفالی نگاهداری میشوند که ازطرف دادگاه طبق بند 4 ماده 18 تصمیم اعزام به آن قسمت درباره آنها اتخاذ شده باشد.
ماده 7- در هر یک از قسمتهای مذکور در ماده 2 این آئین نامه اطفال بر حسب استعداد ،سن ، درجه معلومات طبق برنامه ایکه با رعایت مواد 15و16- این آئین نامه تنظیم می شود مورد تنظیم و تربیت قرار خواهند گرفت . برنامه آموزش حرفه ای به نحوی باید اجراء شود که حتی الا مکان خللی به تحصیلات عادی اطفال وارد نیاید.
ماده 8- ترتیب نگاهداری اطفال در قسمت زندان از لحاظ صرف غذا ، خواب ، تعلمیات اخلاقی و حرفه ای به طوری است که
د رقسمت اصلاح و تربیت به عمل میاید ولی مدیر کانون می تواند بر حسب روحیه اطفال و نوع بزه ارتکابی آنان را از لحاظ صرف غذا یا خواب یا تعلمیات اخلاقی و حرفه ای و اجراء تدابیر تربیتی و تهذیبی به دسته هائی تقسیم نموده و معاشرت هر دسته را با دسته دیگر ممنوع بدارد.
ماده 9- روز و ساعت ورود و خروج اطفال در دفتر کانون و پرونده آنها ثبت و منعکس خواهد شد و در بدو ورود اشیائی را که اطفال همراه خواهند داشت به بایگانی که برای نگاهداری آنها اختصاص داده شده ضمن ثبت مشخصات اشیاء مزبور سپرده و پس از پایان دوره توقف هنگام خروج از کانون به آنها مسترد و یا در مقابل اخذ رسید به والدین آنها داده خواهد شد .
ماده 10- اطفالی که به کانون اصلاح و تربیت اعزام می شوند موظف هستند که طبق برنامه کانون د رهفته 36 ساعت و در کلاسهای درسی یا در کارگاههای فنی و حرفه ای به تحصیل یا کار آموزی اشتغال داشته باشد و روزی یک ساعت ورزش نمایند .
فصل دوم - وظائف مسئولین کانون اصلاح وتربیت
ماده 11- کانون اصلاح و تربیت در هر حوزه دارای یکنفر مدیر و برای هر یک از قسمتهای نگاهداری موقت ، اصلاح و تربیت زندان و آموزش دارای یک نفر مسئول خواهد بود و تعداد کافی پزشک ، روانپزشک ، روانشناس ، متخصص مددکار ، اجتماعی مربی ، آموزگار و آموزگار تعلیمات حرفه ای ، کارمند دفتری ، پزشگیار و مراقب انتظامی در اختیار خواهد داشت .
تبصره ـ مدیر مسئول کانون اصلاح و تربیت درصورت نیاز می تواند با تصویب وزارت دادگستر ییک نفرمعاون داشته باشد.
ماده 12- مدیر کانون عهده دار اداره کلیه امور مربوط به کانون بوده و برنامه های ورزشی ، تربیت اخلاقی و آموزش علمی ، تعلیم حرفه به اطفال و وضع غذا ، بهداشت و خواب آنان مراقبت بعمل آورد.
ماده 13- مدیر کانون اصلاح و تربیت موظف است حداقل هر سه ماه یک بار گزارش کاملی ازوضع رفتار و اخلاق هر طفل و پیشرفتهائی که حاصل کرده است به رئیس دادگاهی که طفل را به کانون اعزام داشته است بدهدو رئیس دادگاه در صورت تجدید نظر د ر تصمیمات قبلی اجرای تصمیمات مجدد دادگاه را به کانون اعلام خواهد داشت .
تبصره - مدیر کانون می تواند قبل از مدت مذکور فوق هر گاه تغییرات محسوسی در وضع تربیتی طفل ایجاد شده باشد مراتب را به دادگاه اطفال اعلام نماید.
ماده 14- د رمواردی که بر اثر بیماری یا اختلال در وضع مزاجی یا روانی طفل نگاهداری و معالجه وی در کانون اصلاح و تربیت میسر نباشد مدیر کانون مراتب را به قاضی دادگاه اطلاع خواهد داد و با موافقت او طفل را به یکی ازمؤسسات پزشکی یا طبی ـ تربیتی اعزام خواهد داشت مدتی که طفل درآن مؤسسه بستر ی خواهد بود جزء مدت توقف وی در کانون محسوب خواهد شد .
ماده 15- آموزگاران و مربیان عهده دار تدریس ، تعلیم تربیت و تهذیب اخلاقی اطفال هستند و طبق برنامه ایکه از طرف مدیر کانون با جلب نظر متخصصین مربوط به تأیید اداره خدمات اجتماعی و تصویب وزارت دادگستری تنظیم میشود عمل خواهند نمود.
ماده 16- آموزگاران تعلیما ت حرفه ای عهده دارآموختن حرفه به اطفال و اداره کاراگاههای کانون بوده وطبق برنامه ای که از طرف مدیر کانون به کمک متخصصین و پس از کسب نظر اداره خدمات اجتماعی و تصمیم وزارت دادگستری تهیه میشود اقدام خواهند نمود .
ماده 17- به منظور حفظ نظم و مراقبت در نگاهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت مأ مورین مخصوص به نام مراقب انتظامی درهر یک از قسمتهای کانون انجام وظیفه خواهند نمود .
مراقبت انتظامی داخل کانون به وسیله مراقبین داخلی و مراقبت خارج از آن به وسیله مراقبین انتظامی خارجی کانون بعمل خواهدآمد.
سن مراقبین انتظامی داخل کانون در بدو استخدام نباید از سی سال کمتر باشد ، بعلاوه مراقبین داخل باید متأهل بوده و حداقل دارای
گواهینامه شش ساله ابتدائی باشند و از نظر اخلاقی و سلامتی جسمانی صلاحیت آنها محرز شده باشد برا ی مراقبت خارجی کانون اصلاح و تربیت و بدرقه اطفال درصورت لزوم ممکن است از افراد کادر پلیس عمومی استفاه شود.
ماده 18- از طرف مدیر کانون یک نفر سرپرست برای مراقبین داخلی و یکنفر برای مراقبین خارج کانون تعیین خواهد شد .
تبصره - چنانچه مراقبین خارجی از افراد کادر انتظامی پلیس باشند سر پرست آنها از طرف سازمان انتظامی مربوط تعیین و در اختیار مدیر کانون قرارخواهد گرفت .
ماده 19- مراقبین انتظامی باید به طور کشیک در تمام شبانه روز اطفال را مورد مراقبت کامل قرار داده و در موقع تغییر پست گزارش اتفاقات و اطلاعات پست خود را به مسئول قسمت مراقبت انتظامی بدهند.
ماده 20- مراقبین مؤظف هستند که تحت نظارت مسئول قسمت مراقبت انتظامی وظایف خودرا چه از نظر مراقبت قسمتهای مختلف کانون و چه هنگام بدرقه بانهایت دقت انجام دهند . چنانچه مراقبین در امر محافظت مسامحه کرده و یا وسائل فرار فرار طفلی را به نحوی از انحاء فراهم سازند طبق مقررات قانونی کیفر همگانی تعقیب و مجازات خواهند بود .
ماده 21- مسئولین تربیتی ، مراقبین داخلی ،آموزگاران و آموزگاران تعلیمات حرفه ای بر حسب وظایفی که از نظر تربیت ، مراقبت و یا آمزش اطفال بر عهده دارند موظفند وضع اخلاق ، رفتار ، پیشرفتهای درسی و طرز کار اطفال را در کارگاههای کانون به طور مرتب یادداشت نموده و چگونگی را لااقل ماهی یکبار طی گزارشی برای مدیر کانون ارسال دارند . گزارشها هر ماه د رشورای مذکور در ماده 4 مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه از نظر اقدامات مراقبتی ، تربیتی ، علمی یا آموزش فنی و حرفه ای تجدید نظر در وضع هر یک از اطفال لازم باشد نسبت به آنها اخذ تصمیم بعمل خواهد آمد.
ماده 22- اطفالی که در کانون اصلاح و تربیت به تحصیل یا کار آموزی اشتغال دارند از طرف مدیر کانون ممکن است جهت شرکت د رامتحانات و اخذ گواهی نامه رسمی به مراجع مربوط معرفی شوند .
تبصره - در گواهی نامه این اطفال محل آموزش یا کار آموزی قید نخواهد شد .
ماده23- نظارت کامل در امور کانونهای اصلاح و تربیت در کشور از وظایف اداره خدمات اجتماعی وزارت دادگستری وبر عهده تشکیلات وابسته به آن خواهدبود.
ماده 24- کانونهای اصلاح و تربیت موظفند هر ششماه یکبار گزارش کاملی از وضع کانون و اقداماتی که ظرف این مدت به عمل آورده اند باداره خدمات اجتماعی ارسال و طرقی را که برای بهبود وضع کانون در نظر دارند پیشنهاد نمایند گزارشهای رسیده در شورائی که از این نظر در اداره خدمات اجتماعی تشکیل خواهد گردید مطرح شده و طرقی را که مؤثر برای بهبود وضع هر یک از کانونهای تشخیص دهند پس از تصویب وزارت دادگستری برای اجراء ابلاغ خواهند نمود .
فصل سوم
مقررات انضباطی ، تشویق و پایان دوره نگاهداری اطفال
ماده 25- اطفالی که مقررات کانون را نقض نمایند و یا بر خلاف شرایط انضباطی آن رفتار کنند بر حسب مورد از طرف مدیر کانون مشمول تصمیمات انضباطی زیر خواهند شد.
سرزنش و نصیحت
توبیخ
محرومیت از ملاقات تا 15 روز
محرومیت از مکاتبه
محرومیت از خرید از 5 روز تا یکماه
محرومیت از حضور در سینما و تالار سخنرانی
نگاهدار ی انفرادی از 1تا 15 روز
تقاضای اجرای ماده 26 قانون 1338 از دادگاه
چنانچه اطفال در مدت توقف خود در کانون اصلاح و تربیت مرتکب جرمی شوند فورا" مراتب را از طرف مدیر کانون به دادگاه اعلام و در پرونده شخصی وی منعکس خواهد شد .
ماده 26- از اطفالی که بکانون اصلاح و تربیت اعزام می شوند فقط والدین خویشان نزدیک ، سر پرست قانونی و وکلاء اطفال پس از ارائه مدرک شناسائی می توانند ملاقات نمایند .
تبصره : مدیر کانون می تواند ملاقات کسانی را که از نظر بهذیب و تربیت طفل مؤثر بداند به طور استثناء اجازه دهد در مواردیکه ملاقات بعضی از افراد خانواده طفل را مضر به حال وی تشخیص دهد منع نماید . و در هر حال مراتب در پرونده طفل درج خواهد شد.
ماده 27- مدیر کانون اصلاح و تربیت موظف است که به محض اتمام دور ه توقف طفل د ر کانون نسبت به آزادی وی اقدام نماید و در صورت فوت طفل مراتب را باید فورا" به دادسرا و رئیس دادگاهی که اورا اعزام داشته است اعلام نماید .
ماده 28- مدیر کانون اصلاح و تربیت موظف است 15 روز قبل از تاریخ مقرر برای آزادی اطفالیکه به حکم دادگاه در کانون نگاهداری میشوند مراتب را به اطلاع انجمن حمایت زندانیان برساند تا بخش مربوط به اطفال در انجمن مزبور طفل را تحت مراقبت قرار داده و تسهیلات لازم را از نظر وضع شغلی و تحصیلی و استقرار مجدد وی دراجتماع فراهم سازد.
ماده 29- در مورد اطفالی که مدت توقف آنها د رقسمت اصلاح و تربیت ویا زندان بیش از ششماه باشد در آخرین ماه توقف چنانچه مدیر کانون رفتار و وضع روحی و اخلاقی طفل را مناسب تشخیص دهد می تواند با اطلاع و پس از تأیید قاضی دادگاهی که طفل را به کانون اعزام داشته است موافقت نماید که طفل روزها در خارج نزد کارفرمای مورد اعتماد کار کرده یا در آموزشگاهی که مورد موافقت کانون باشد تحصیل نماید و شبها به کانون مراجعت کند.
تبصره ـ مدیر کانون در این باره با کارفرمای مربوط قرار داد ی منعقد خواهدنمود و در نحوه کار ، تحصیل و حضور و غیاب اطفال به وسیله مددکاران اجتماعی یا نمایندگانی که از این نظر تعیین میشوند نظارت خواهد داشت در صورت نقض مقررات این ماده به وسیله طفل مراتب فورا" جهت اتخاذ تصمیم مجد د به دادگاه مربوط اعلام خواهد شد. ژ
ماده 30- اطفالی که د ر تمام مدت توقف درکانون اصلاح و تربیت حسن رفتارشان نشان داده و طرز کار آنها درکارگاهها رضایت بخش باشد به عنوان تشویق به تشخیص مدیر کانون پاداش مناسبی به آنان پرداخت خواهد شد .
ماده 31- اطفالیکه طبق بند 4 ماده 18 به زندان کانون اصلاح و تربیت سپرده میشوند تا سن 20 سال تمام در آنجا نگاهداری خواهند شد سپس بر حسب مورد تا پایان مدت تصمیم دادگاه به قسمتی در کانون که به این دسته از نوجوانان اختصاص داده می شود منتقل خواهند گردید .
فص چهارم
مقررات مربوط به مشاورین دادگاههای اطفال و مدد کاران اجتماعی
ماده 32- حق الزحمه هر یک ازمشاورین دادگاه برای هر جلسه حضور از سیصد الی پانصد ریال خواهد بو د که به تناسب کار از طرف رئیس دادگاه اطفال معین میشود.
ماده 33- چنانچه مشاورین بدون عذر موجه در جلسات دادگاه حاضر نشوند و یا در انجام وظیفه قصور نمایند دادگاه میتواند در خواست عزل آنها را را از این سمت وتعیین جانشین آنها را بنماید ـ در صورت عزل یا استعفاء یا فوت مشاورین جانشین آنها به تربیب و برای مدت مقرر در قانون انتخاب خواهد شد.
ماده 34- اشخاص زیر نمی توانندبه عنوان مشاور انتخاب شوند:
1- کسانیکه مشهور به فساد اخلاق باشند
2- متجاهرین باستعمال مسکرات و معتادین بمواد افیونی و مخدره .
3- اشخاصی که دارای سابقه محکومیت به جنحه و جنایت باشند .
4- کسانی که سن آنها کمتر از 35 سال باشد.
5- کسانی که مجرد باشند .
ماده 35- تحقیقاتی که باتوجه به تبصره ذیل ماده 7 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار درباره سوابق طفل بعمل خواهد امد ممکن است به وسیله مددکاران اجتماعی کانونهای اصلاح و تربیت یا مد د کاران اجتماعی که در دادگاههای اطفال انجام وظیفه می نمایند انجام شود .
ماده 36- مدد کاران اجتماعی قبل ازورود به خدمت موظفند سوگند یا د کنند که در انجام وظایفی که بر عهده دارند کمال صداقت و امانت را منظور داشته هنگام تحقیقات و در تهیه وتنظیم پرسشنامه ها هرگز بر خلاف حقیقت و راستی چیزی ننویسند و آنجه را که حین انجام وظیفه اززندگی خصوصی اشخاصی مطلع میشوند جز در جهت انجام وظیفه ای که بر عهده آنها محول شده است تحت هیچ عنوانی در خارج فاش نسازند .
ماده 37- حق الزحمه مددکاران اجتماعی درصورتی که مستخدم رسمی یا پیمانی باشند طبق مقررات قانون استخدام کشوری خواهد بود و در صورتی که خدمت مددکاران مستمر نبوده و اتفاقی باشد بر حسب مورد ومیزان کاری که انجام میدهند دستمزد آنها به وسیله رئیس دادگاه معین خواهد شد و برای هرمورد بیش از سه هزار ریال نخواهد بود .
ماده 38- کارکنان و مسئولین فعلی دارالتأدیب ها تا زمانی که از طرف وزارت دادگستری وسایل انتخاب و استخدام مدیران مسئولین ، کارمندان دفتری ، مربیان ، معلمان حرفه ای و مراقبین انتظامی کانونهای اصلاح و تربیت فراهم نشده تحت تعلیمات وزارت دادگستری وظایف خود را انجام خواهندداد .
ماده 39- آئین نامه مصوب 24/7/45 وزیر دادگستری در خصوص اجرای قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه ملغی است .
ماده 40 - این آئین نامه ده روز پس از درج در روزنامه رسمی قابل اجرا ء خواهد بود.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6892
تاریخ تصویب :
1345/07/24
تاریخ ابلاغ :
1347/07/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :