جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


شماره 566/33 7/8/47
ماده 1- اداره بازرسی کل وزارت دادگستری در حدود مقررات مندرج دراین آئین نامه تحت نظر مستقیم وزیر دادگستری به انجام وظایف خود ادامه می دهد.
ماده 2- وظایف بازرسی کل وزارت دادگستری بدین شرح است .
الف - بازرسی عمومی کلیه سازمانهای قضائی و اداری وزارت دادگستری و امور وابستگان به دادگستری درتمام کشور و استنتاج از بازرسی های معموله از حیث درجه تأ ثیر اقدامات دادگستری در تقلیل دعاوی و جرائم و تحقیق درعلل وقوع جرائم و دعاوی خاص درهر محل با توجه به پرونده های مطروحه و اعلام نتیجه مطالعات قسمت اخیر به دفتر تحقیقات و مطالعات وزارت دادگستری و نیز سنجش روش انجام امور قضائی و اداری د رسازمانهای مختلف وزارت دادگستری و اعلام نتیجه بررسی های مزبور به دفتر تشکیلات و بودجه و آمار وزارت دادگستری .
ب- بررسی جهات اخلاقی مأمورین قضائی و اداری وزارت دادگستری از حیث روحیه معلومات . استعداد. لیاقت . شجاعت . صحت عمل رعایت بیطرفی و حسن سلوک آنان با مردم و ارباب رجوع و انجام هر گونه بررسی دیگری که در این زمینه ضرو ر باشد.
ج- تحقیق در باره اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون دستگاه قضائی و سوء شهرت کارمندان قضائی و اداری وزارت دادگستری.
د- بررسی و کشف هر گونه تخلف قضائی و خطای اداری کلیه کارمندان وابستگان وزارت دادگستری ونیز رسیدگی در اطراف مسامحه آنان در انجام وظیفه و عدم رعایت نظم اداری.
هـ- ارشاد مراجعین به دادگستری.
ماده3- اداره کل بازرسی وزارت دادگستری در مواردزیر شروع به رسیدگی مینماید:
الف- ارجاع امر از طرف وزیر دادگستری .
ب- وصول شکایات و اعلامات.
ج- درخواست و گزارش مراجع رسمی.
تبصره- به شکایات و اعلامات کتبی بدون امضاء یا مستعار نمیتوان ترتیب اثر داد مگر آنکه اینگونه شکایات و اعلامات متضمن موضوع قابل توجهی بوده و مستند بدلائل روشن و رسا باشد و شروع به رسیدگی را ایجاب نماید.
ماده4- اداره کل بازرسی وزارت دادگستری به وسائل مقتضی در اطراف هر یک از موارد مرجوعه رسیدگی و هر گاه وقوع تقصیر اداری یا خطا یا بزهی را احراز نماید مراتب را به مقام یا مراجع صلاحیتدار گزارش می نماید.
ماده5- از سازمانهای قضائی و اداری و امور مربوط به وابستگان وزارت دادگستری در هر استان لااقل سالی یکبار توسط هیئت بازرسی مرکب از مأمورین مطلع که به پیشنهاد مدیر کل بازرسی و تصویب وزیر دادگستری به تعداد لازم از بین قضات و در صورت لزوم کارمندان اداری انتخاب خواهند شد بازرسی بعمل خواهد آمد.
ماده6- اداره کل بازرسی میتواند با تصویب وزیر دادگستری برای رسیدگی به امور محوله به یک یا چند نفر از قضات و کارمندان اداری وزارت دادگستری و ثبت کل نمایندگی دهد در اینصورت مأمورین مزبور مکلف به قبول مأموریت مرجوعه می باشند و در مدت مأموریت آنان از طرف ادارات مربوط کاری ارجاع نخواهد شد.
ماده7- هر گاه بازرسان و نمایندگان اداره کل بازرسی اسناد یا هر گونه اطلاعاتی را از مأمورین قضائی و اداری و وابستگان به دادگستری وزارت دادگستری بخواهدمأمورین مزبورمکلفند آن اسنادرا و اطلاعات در اختیار آنان قرار دهند والا مسئول خواهند بود .
ماده8- هرگاه بازرسان و نمایندگان بازرسی کل ضمن انجام مأموریت خود به موضوعاتی برخورد نمایند که از نظر دادگستری واجد اهمیت بوده ولی در احکام مأموریت آنها به آن مسائل اشاره نشده باشد باید مراتب را به فوریت به رئیس اداره کل بازرسی گزارش داده کسب تکلیف نمایند.
ماده9- بازرسان و نمایندگان بازرسی کل وزارت دادگستری باید ورود خود را به حوزه مأموریت بلافاصله تلگرافی اطلاع داده و گزارش کار خود را نیز مرتب بفرستند و همچنین خروج خود را لااقل سه روز قبل از عزیمت اعلام دارند بنحوی که در همه حال اداره کل بازرسی از جریان کارها و محل توقف آنها مستحضر باشند و پس از خاتمه مأموریت نیز مکلف گزارش جامعی تهیه و تسلیم نمایند.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6910
تاریخ تصویب :
1347/08/07
تاریخ ابلاغ :
1347/08/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :