جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره 5735/ 7 18/8/47
ماده 1- صاحبان دفاتر اسناد رسمی در اجراء بند الف ماده 41 و ماده 42 قانون در موقع ثبت اسناد مربوط به وام موضوع معاملات شرطی و ذمه ای و سایر معاملات استقراضی در مواردی که مدت وام مذکور در سند بآخر سال تنظیم و ثبت آن ختم نمیشود و بسال یا سالهای بعد امتداد پیدا میکند موظفند بهره مدت تا آخر سال ثبت سندو در صورتیکه سند در روز آخر سال ثبت شود مالیات متعلق به بهره تا آخر سال بعد را به نرخ مذکور در ماده 40 محاسبه ومالیات متعلق به آنرا به نرخ مقرر در ماده 134 قانون به اضافه درصد در امد بابت مالیات اضافی موضوع ماده 166 قانون از طلبکار وصول کنند و در موقع فسخ یا ابطال سند نیز مالیات متعلق به بهره وام را نسبت به بقیه مدتیکه مالیات آن پرداخت نشده است تا تاریخ فسخ معامله یا ابطال سند به نرخهای مذکور محاسبه و باضافه سه در صد فوق الذکر از طلبکار وصول نماید .
ماده 2- برای وصول مالیاتهای موضوع مواد 32 و41 و44 و53 قانون و مالیات اضافی موضوع ماده 166 باید قبض رسمی مدل مخصوص ( که ادارات دارائی در اختیار صاحبان دفاتر اسناد رسمی قرار میدهند ) در سه نسخه صادر نسخه اول به مودی تسلیم و نسخه دوم بضمیمه فهرست معاملات مشمول مالیاتهای مذکور باداره دارائی محل ارسال و نسخه سوم در دفاتر مزبور ضبط شود.
ماده 3 - وجوه وصولی در هر هفته بابت مالیات معاملات مذکور در ماده 32 قانون بضمیمه فهرست متضمن مشخصات معاملات مشمول این ماده که در آن هفته انجام شده است حداکثر تا آخر هفته بعد و مالیاتهای وصولی بابت مالیات بهره موضوع مواد 41 و44 قانون منتهی ظرف ده روز از تاریخ ثبت سند منضما" به فهرست مشخصات اسناد معاملات مشمول مالیات بهره باید باداره دارائی محل در قبال قبض رسمی تحویل شود . در مورد انتقالات مشمول ماده 53 قانون باید مالیاتهای وصولی از این بابت در هر هفته تا آخر هفته بعد باداره دارائی محل و رونوشت اسناتد مربوط باین انتقالات مربوط بهر ماه ظرف سی روز از تاریخ انقضاء هر ماه به دفتر ممیزی مالیاتی مربوط در مقابل اخذ رسید تسلیم شود.
ماده 4- در صورتی که آخرین روز مهلت مصادف با تعطیل ادارات باشد مالیاتهای وصولی توسط دفاتر اسناد رسمی باید در اولین روز بعد از تعطیل تا آخر وقت ادار ی همان روز تحویل صندوق اداره دارائی شود.
ماده 5- در هر موقع که در اجراء ماده 157 قانون حساب مخصوصی در شعب و باجه های بانک ملی ایران برای وصول مالیات از مؤدیان افتتاح شود پس از اعلام مراتب از طرف اداره دارائی محل به دفاتر اسناد رسمی حوزه خود صاحبان دفاتر نامبرده مکلفند وجوه مالیاتهای وصولی خود را ظرف مهلت های مقرر بحساب مزبور پرداخت و رسید بانک را بضمیمه فهرست معاملات مشمول مالیاتهای وصولی با نسخه دوم قبوض مالیاتی صادر باداره دارائی محل تسلیم و رسید دریافت و هر گاه روز آخر مهلت با تعطیل ادارات مصادف باشد مطابق ماده 4 این آئین نامه رفتار کنند.
ماده 6 - حق تمبر موضوع ماده 212 قانون در مواردی که وصول آن بر طبق ماده 213 بالصاق و ابطال تمبر روی اسناد معاملات بعهده صاحبان دفاتر اسناد است باید با صدور قبض مدل مخصوص درسه نسخه از انتقال دهنده دریافت شود .
تمبریکه باید به این مصرف برسد از اداره ثبت اسناد محل دریافت خواهدشد النهایه صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند برای تمبرهای مصرفی جهت حق تمبر مذکور حساب مخصوصی نگاهداری ووجوه وصولی ا ز این بابت را بضمیمه یک نسخه از صورت حساب تمبرهای مصرفی اسناد یکه طبق مواد مذکور تمبر تمبر بآنها الصاق و ابطال شده است منضما" بنسخه دو م قبوض مالیاتی صادره ظرف مهلتی که برای دادن حساب مصرف تمبر حق الثبت باداره ثبت اسناد مقرر است درتهران باداره حسابدار ی ثبت کل اسناد و در سایر شهرستانها به اداره ثبت اسناد محل تسلیم کنند .
اداره حسابداری ثبت کل و ادارات ثبت اسناد محل موظفند ظرف سه روز صورت حساب و ضمائم آنرا به اداره دارائی محل ارسال دارند . نمونه این صورت حساب به وسیله ادارات دارائی به دفاتر اسناد رسمی تسلیم خواهد شد .
تبصره - بحق تمبر موضوع ماده 212 قانون که با الصاق و ابطال تمبر روی اسناد وصول میشود حق السهم موضوع ماده 89 قانون ثبت اسناد تعلق نمی گیرد .
ماده 7- در هر موقع که وزارت دارائی از اختیار خود بر طبق قسمت آخر ماده 211 استفاده و مراتب را به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ کند صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند برای تحویل وجوه دریافتی از بابت حق تمبر به ترتیبی که برای وصول و ایصال مالیات معاملات مذکور در ماده 32 قانون در این آئین نامه مقرر شده است عمل کنند.
ماده 8- صاحبان دفاتر اسناد رسمی می توانند با جلب موافقت اداره ثبت اسناد وظایفی را که مطابق قانون مالیاتهای مستقیم و این آئین نامه بعهده آنان است به مسئولیت خود به دفتر یار خویش واگذار کنند و این عمل رافع مسئولیت آنها و آثار ناشیه از آن در قبال
اداره دارائی نخواهد بود ولی در صورتی که تصدی و اداره امور دفتر اسناد رسمی به واسطه مرخصی سر دفتر یا بهر علل دیگر بعهده دفتر یار واگذار شود خود دفتر یار مسئول انجام کلیه تکالیفی خواهد بود که بر طبق قانون مذکور و این آئین نامه به جای سر دفتر انجام میدهد.
ماده 9- در مواردی که دین وسیله اجراء ثبت وصول میشود در موقع فک معامله یا ابطال سند دردفتر اسناد رسمی نسبت به مدتی که مطابق مقررات اجراء مفاد اسناد رسمی خسارت تأخیر تأدیه به قرار صدی دوازده قابل مطالبه است مالیات از مأخذ دوازده در صد مذکور محاسبه و وصول خواهدشد مگر اینکه مدارک پرونده اجرائی را میزان بهره وصولی را کمتر نشان دهد که در این صورت مالیات به مأخذ بهره ایکه پرونده اجرائی نشان میدهد و از نه (9) در صد در هر حال کمتر نخواهد بود محاسبه و وصول خواهد شد.
ماده 10- نسبت به اسناد استقراضی مربوط بصداق و نفقات زوجه و اسناد مساعده و تقاوی بکشاورزان و کارگران و اسناد راجع به ترک دعوی و نظائر آن که انتفاعی از آن در بین نباشد مالیات بهره تعلق نمی گیرد .
ماده 11- ادارات دارائی یا ممیزین مالیاتی حق دارند ماهی یکبار دفاتر اسناد رسمی حوزه خود را برای اجراء مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28/12/45 و این آئین نامه مورد بازرسی قرار دهند و به دفاتر و مأخذ موجود برای احراز اینکه صاحب دفتر به تکالیف خود در امر وصول وایصال مالیاتهای مقرر عمل کرده است یا نه رسیدگی کنند صاحبان دفاتر مکلفند موجبات تسهیل رسیدگی اداره نامبرده یا ممیز مالیاتی را فراهم نمایند.
ماده 12- در مواردی یکه بر طبق ماده 34 قانون انتقال گیرنده پرداخت مالیات ملک تا زمان انتقال را بعهده میگیرد ومعامله بدون مفاصا حساب صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند خلاصه معامله را با ذکر هویت متعاملین و نشانی آنها و قید آنکه انتقال گیرنده به موجب سند رسمی پرداخت مالیات تا زمان انتقال را تعهد کرده است در مدت سی روز به دفتر ممیزی که دفتر اسناد رسمی در حوزه آن واقع شده است اعلام کنند .
وزارت دادگستری وزارت دارائی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1347/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :