جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

شماره 6476 /7 18/9/47
نظر بماده 276 قانون مجازات عمومی و ماده 11 اصلاحی قانون مزبور مصوب چهارم امردادماه 1322 و نظریه درخواست زمان جلب سیاحان بند ذیل بعنوان بند 36 بماده سوم آئین نامه امور خلاقی افزوده میشود :
کسانیکه بدون داشتن پروانه مخصوص راهنمائی از سازمان جلب سیاحان بر راهنمائی جهانگردان مبادرت نمایند .
وزیر دادگستری وزیر کشور

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6943
تاریخ تصویب :
1347/09/18
تاریخ ابلاغ :
1347/09/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :