جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره 6809/7 4/10/47

نظر به ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی وبهداشتی مصوب تیرماه 1346 آئین نامه مجازات تخلف از آئین نامه مقررات بهداشتی مصوب 19 شهریور ماه 1347 وزارت بهداری به شرح زیر تصویب میشود :
ماده 1- متخلفین از مواد 1و 2و 6و به 5 تا 7 روز حبس تکدیری و پرداخت 10 تا 50 ریال غرامت محکوم خواهندشد .
ماده 2- متخلفین از مواد 3و 5 و 8 به 2 تا 5 روز حبس تکدیری و پرداخت 10 تا 30 ریال غرامت محکوم خواهندشد.
ماده 3- متخلفین از مواد 4و 7و به 7 تا 10 روز حبس تکدیری و پرداخت 100 تا 200 ریال غرامت محکوم خواهند شد .
ماده 4- متخلفین از مواد مندرج در موارد 9 الی 46 به 5 تا 10 روز حبس تکدیری و پرداخت 100 تا 200 ریال غرامت محکوم خواهند شد .
ماده 5- مهلت مقرر در ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی بین 15 روز تا 2 ماه بسته به نوع کسب می باشد . وزیردادگستری وزیر بهداری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6955
تاریخ تصویب :
1347/10/04
تاریخ ابلاغ :
1347/10/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :