جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

شماره 23890 18/10/47

شورای پول و اعتبار باستناد قانون تشویق پس انداز مسکن مصوب دهم تیرماه 1346 این مقررات را بنا به پیشنهاد بانک رهنی ایران برای شرکت های پس اندار و وام مسکن تصویب می نماید.
فصل اول
کلیات و تعاریف
ماده اول - اصطلاحاتی که در این مقررات بکار رفته است به شرح زیر تعریف میشود:
1- شرکتهای پس انداز و وام مسکن شرکتهائی هستند که به منظور جلب پس اندازهای خصوصی و اعطای وام مسکن باستناد قانون تشویق پس انداز مسکن مصوب دهم تیرماه 1346 و طبق مفاد این مقررات و اساسنامة خود تأسیس و اداره شده و در این مقررات ((شرکت )) نامیده خواهند شد.
این شرکتها از لحاظ تأسیس و اداره و جلب پس اندارها و روابط شرکاء با شرکت و پرداخت بهره پس اندازها و تأدیه سود سهام و حدود نظارت بانک رهنی ایران به موجب تبصره ماده پنجم قانون تشویق پس انداز مسکن تابع این مقررات و در مواردیکه در این مقررات پیش بینی نشده تابع قانون تجارت خواهد بود.
2- عضو: هر شخث حقیقی که تابعیت ایرانرا داشته باشد و حداقل بک سهم (الف ) و یایک سهم (ب) (شرکت ) را خریداری نماید عضو (شرکت ) شناخته میشود . عضویت هر شخص حقوقی با موافقت قبلی بانک رهنی امکان پذیر میباشد .
3- سهام : سهام ( شرکت ) بر دو نوع است .
سهام (الف ) این سهام با نام و نقدی و غیر قابل تقسیم به قطعات بوده و بهای هر سهم ده هزار ریال می باشد . مطالبه بهای این سهام از شرکت تحت هیچ شرطی ممکن نخواهد بود و انتقال آن نیز فقط طبق مقرراتی که در اساسنامه (شرکت) پیش بینی میگردد مجاز میباشد.
سهام (ب) : این سهام با نام و نقدی و غیر قابل انتقال بوده و بهای هر سهم یک هزار ریال می باشد .
4- سرمایه اولیه : سرمایه اولیه ( شرکت ) مجموع ارزش اسمی سهام (الف) مؤسسین می باشد .
5- مؤسسین : اشخاص حقیقی که در بدو تأسیس سرمایه اولیه (شرکت ) را طبق مفاد این مقررات پرداخت نمایند مؤسسین نامیده می شوند.
6- سود اضافی عبارت از آنقسمت سود است که طبق بند 2 ماده بیست و سوم این مقرر ات به نسبت سپرده پس انداز به سهامدار پرداخت میشود.
7- سپرده پس انداز : عبارت است از وجهی که نزد ( شرکت ) بودیعه گذاشته شده و برداشت آن با ارائه دفترچه پس انداز ممکن میباشد .
8- سپرده مدت دار : عبارتست از وجهی که برای مدت معین نزد ( شرکت ) گذاشته میشود .
فصل دوم
تأسیس ( شرکت )
ماده دوم ـ برای تأسیس ( شرکت ) باید اقدامات زیر بعمل آید:
1- به منظور تشکیل شرکت حداقل هفت نفر از اتباع ایران که دارای شرایط مندرج در ماده سوم این مقررات باشند می تواند تقاضای خود را همراه با مدارکی که طبق این مقررات مورد لزوم است به بانک رهنی ایران تسلیم کند.
2- بانک رهنی ایران نام داوطلبان تأسیس شرکت را حداقل یکنوبت در یک روزنامه کثیر الانتشار تهران و برای شهرستانها علاوه بر آن در یک روزنامه کثیر الانتشار محلی به هزینه داوطلبان تأسیس درج خواهند نمود و پس از رسیدگی تقاضا و صلاحیت داو طلبا ن تأسیس ( شرکت ) بهر نحو که مقتضی بداند ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه قبول یا عدم قبول تقاضای تأسیس را به داوطلبان تأسیس اطلاع خواهد داد . بانک رهنی ایران در قبول یا عدم قبول تقاضا ی داوطلبان تأسیس مطلقا" آزاد می باشد.
3-پس از اعلام تصمیم بانک رهنی ایران دائر به قبول تقاضای تأسیس داوطلبان تأسیس باید حداکثر ظرف یکماه سرمایه اولیه ( شرکت ) را در حساب خاصی نزد بانک رهنی ایران تودیع نموده و نمایندگان خود را به بانک رهنی ایران معرفی نماید.
4- هنگامی که سرمایه اولیه ( شرکت ) به مبلغی که بانک رهنی ایران تعیین مینماید برسد و د رصورتی که مؤسسین دارای شرایط مندرج در ماده سوم باشند باید اساسنامه ( شرکت) را با رعایت مفاد این مقررات تهیه و به بانک رهنی ایران پیشنهاد نموده و مدیران و حسابرسان ( بازرسان ) شرکت را تعیین و معرفی نماید درصورتی که مؤسسین ( شرکت ) اتفاق آراء نداشته باشند مجمع عمومی مؤسس تشکیل خواهد شد و در این صورت اکثریت آراء ملاک عمل خواهد بود.
5- بانک رهنی ایران پس از احراز انطباق اساسنامه پیشنهاد ی با مفاد این مقررات ، اساسنامه پیشنهادی را برای تصویب مراجع مذکور در ماده هفتم قانون تشویق پس انداز مسکن ارسال میدارد .
6- بانک رهنی ایران نتیجه تصمیم مراجع مذکور در ماده هفتم قانون تشویق پس انداز مسکن را به هیئت مدیره ( شرکت ) ابلاغ می نماید . چنانچه درطرح اساسنامه پیشنهادی تغییراتی داده شده باشد هئیت مدیره مجمع عمومی مؤسس را جهت تصویب تغییر اساسنامه دعوت می نماید و اگر مجمع عمومی مزبور تغییرات اساسنامه را تأیید ننماید شرکت تشکیل نخواهد شد . پس از تأسیس شرکت نیز برای هر نوع تغییر درمقررات اساسنامه علاوه بر رعایت مقررات پیش بینی شده در اساسنامه شرکت باید تأیید مراجع مذکور در ماده هفتم قانون تشویق پس انداز مسکن تحصیل گردد.
7- کلیه تشریفات و اقدامات ثبتی ( شرکت ) چه از لحاظ تأسیس وچه از نظر تغییرات منحصرا" منوط بارائه موافقتنامه بانک رهنی ایران باداره ثبت شرکتها می باشد .
8- بعد از اتمام تشریفات ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها شروع فعالیت از طرف شرکت موکول بصدور اجازه فعالیت از طرف بانک رهنی ایران است این اجازه باید در یک روزنامة کثیر الانتشار محلی منتشر شود.
9- قبول تقاضای داو طلبان تأسیس و انجام کلیه تشریفات و اقدامات بعدی مادام که ( اجازه فعالیت ) از طرف بانک رهنی ایران صادر نشده است هیچگونه ادعائی برای داوطلبان تأسیس ، مؤسیسن و هئیت مدیره ایجاد نخواهد نمود .
10-در صورتی که قبل از صدور ( اجازه فعالیت ) تشکیل ( شرکت ) بهر علت و درهر یک از مراحل پیش بینی شده فوق میسر نگردد بانک رهنی ایران بدون انجام هیچگونه تشریفات دیگر وجوه تودیع شده را بهر یک از تودیع کنندگان به طور جداگانه پرداخت می نماید.
ماده سوم : مؤسسین باید دارای شرایط زیر باشند :
1- تابعیت ایران .
2- حداقل 20 سال سن
3- حسن شهرت و اعتبار به تشخیص بانک رهنی ایران .
تبصره - بانک رهنی ایران می تواند بعنوان یکی از مؤسسین ، قسمتی از سرمایه اولیه شرکت را تأدیه نماید.
فصل سوم
عملیات شرکت
ماده چهارم - فروش سهام : اساسنامه ( شرکت) می تواند پیش بینی کند که با انتشار سهام جدید سرمایه ( شرکت ) افزوده شود میزان و نوع سهام قابل انتشار در هر سال را مجمع عمومی ( شرکت ) تعیین خواهد نمود .
ماده پنجم - قبول سپرده پس انداز (شرکت ) میتواند فقط از اعضای خود سپرده پس انداز بپذیرد.
ماده ششم - قبول سپرده مدت دار : (شرکت ) می تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی سپرده مدت دار بپذیرد .
ماده هفتم - دفترجه سهام و پس انداز : میزان سهام اعم از سهام (الف) و (ب) و پس انداز اعضاء در دفترچه ای که در اختیار صاحب سهم خواهد بود ثبت شده و افزایش سهام (الف) و تغییرات سهام (ب) و پس انداز و بهره متعلق به پس انداز و سود متعلق به سهام و سود اضافی هر عضو در همین دفترچه منعکس میگردد به نحوی که از نظر ( شرکت) و برای استفاده از حقوق و مزایای متعلق به سهام و پس انداز از این دفترچه معتبر خواهد بود.
ماده هشتم - باز خرید سهام و برداشت پس انداز :
1- بهای اسمی سهام (ب) در هر موقع از (شرکت ) قابل مطالبه است .
2- صاحبان سپرده پس انداز می توانند هر موقع بخواهند با مراجعه به ( شرکت) تمام یا قسمتی از موجودی حساب خود را برداشت نمایند .
تبصره - شرکت می تواند برای باز خرید (سهام ب) و برداشتها ( پس انداز) که بیش از پنجاه هزار ریال بوده و یکبار و یا به دفعات ظرف ماه انجام شود ، حداکثر یکماه اطلاع قبلی را لازم بداند.
ماده نهم - پرداخت وام : (شرکت ) می تواند برای تامین مسکن ، وام های رهنی با وثیقه مستقل شهری ششدانگ طبق شرایط زیر به متقاضیان بپردازد :
1- وام فقط باعضا ی ( شرکت ) پرداخت می شود .
2- تعرفه و شرایط مربوط به بهره و کارمزد و مدت و مبلغ و نوع و نحوه استرداد وام ها و همچنین نسبت در صد وام با رزش گروگان ، طبق پیشنهاد هئیت مدیره (شرکت) و تصویب بانک رهنی ایران تعیین میشود ولی درهر حال حداکثر وام نباید از یک میلیون ریال برای خرید واحد مسکونی و یا احداث و یاتکمیل آن و یکصد هزار ریال برای تعمیر هر واحد مسکونی تجاوز نماید. وامهای تعمیراتی نباید از ده در صد کل وام های پرداختی در هر سال بیشتر شود .
3 - قراردادهای پرداخت وام (شرکت ) باید بر طبق اصولی باشد که بانک رهنی ایران تعیین خواهد نمود .
4- بانک رهنی ایران می تواند نسبتی بین وام های پرداختی و مانده سپرده های پس انداز و سپرده های مدت دار ( شرکت) تعیین نماید.
ماده دهم - دریافت وام و اعتبار : شرکت می تواند با در نظر گرفتن شرایط زیر از اشخاص و مؤسسات وام و یا اعتبار بگیرد :
1- وام های بلندمدت از بانک مرکزی ایران از طریق و یا ضمانت بانک رهنی ایران طبق ماده 6 قانون تشویق پس انداز مسکن .
2- اعتبارات و وام های کوتاه مدت ازبانک رهنی ایران: مدت این اعتبارات و وام ها ششماهه و یکساله بوده و به منظور رفع احتیاجات فصلی در برابر اوراق بهادار دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و اسناد وام های ( شرکت ) پرداخت میگردد. حداکثر مبلغ این اعتبارات و وام ها نمی تواند بیش از 30% کل سرمایه و مانده سپرده های پس انداز از اشخاص نزد ( شرکت ) بشود .
2- اعتبار و وام از سایر منابع : حداکثر مبلغ این اعتبارات و وام ها نباید 15% کل سرمایه ومانده سپرده های پس انداز اشخاص نزد ( شرکت ) تجاوز نماید مگر با تصویب بانک رهنی ا یران .
ماده یازدهم - ودیعه و خرید اوراق بهادار :
1- شرکت نمی تواند جز در بانک رهنی ایران سپرده مدت دار داشته باشد .
2- شرکت نمی تواند جز اوراق بهادار دولتی و مؤسسات وابسته دولت اوراق بهادار دیگری خریداری نماید.
ماده دوازدهم - ( شرکت ) فقط به معاملاتی که در این مقررات پیش بینی شده و آنچه که به تشخیص بانک رهنی ایران برای عملیات آن ضروری است مبادرت خواهد نمود و نمی تواند به سایر عملیات بازرگانی و یا فعالیتهای دیگر بانکی اشتغال ورزد .
فصل چهارم
اندوخته های قانونی و احتیاطی و دارائی نقدی
ماده سیزدهم - اندوخته های قانونی و احتیاطی ( شرکت ) موظف است در پایان هر سا ل 15% سود ویژه خود را به عنوان اندوخته قانونی اختصاص دهد و پس از آنکه این اندوخته برابر سرمایه اولیه ( شرکت ) شود هر ساله اندوخته احتیاطی به شرح زیر کنار گذارد . نسبت سود ناویژه به کل دارائی در پایان سال اندوخته احتیاطی
1- تا 5% 5%سود ویژه
2- از 5% تا 10% 4% سود ویژه
3- از 10% ببالا 3% سود ویژه
ماده چهاردهم - دارائی نقدی : شرکت باید همیشه حداقل ده در صد پس اندازها و هشت درصد سپرده های مدت دار اشخاص نزد خود و ده درصد بهای اسمی سهام (ب) را به صورت دارائی های نقدی نگاهداری نماید. بانک رهنی ایران نوع و نحوه نگاهداری دارائی های نقدی ( شرکت ) را تعیین نموده و می تواند هر یک از حداقل های مزبور را تا پانزده در صد افزایش دهد .
فصل پنجم
اداره ( شرکت ) و روابط شرکاء با یکدیگر
ماده پانزدهم ـ ارکان ( شرکت ) عبارتست از : مجمع عمومی هئیت مدیره ـ مدیر عامل و بازرسان .
ماده شانزدهم - مجمع عمومی : کلیه اعضای ( شرکت ) اعم از صاحبان سهام (الف) و صاحبان سهام (ب) حق ندارند در جلسات مجمع عمومی شرکت نموده و حق رأی آنان به شرح زیر می باشد:
1- هر سهامدار بازاء هر یک سهم (( الف ))دارای یک رأی بدون محدودیت .
2- هر سهامدار بازاء هر ده سهم (( ب)) که حداقل برای یک سال مالی تمام آنرا داشته باشد دارای یک رأی و حداکثر پنجاه اأی.
3- هر سهامدار که دارای حداقل یک سهم (( الف )) ویا یک سهم (( ب )) باشد بازاء هر ده هزار ریال سپرده پس انداز که حداقل برای یکسال مالی تمام نزد(( شرکت )) گذاشته شده باشد اختصاصا" دارای یک رأی تا یکصد هزار ریال بوده و از یکصد هزار ریال به بالا برای هر پنجاه هزار ریال اختصاصا" دارای یک رأی میباشد ولی تعداد آرای اختصاصی هر سهامدار از پنجاه نمیتواندتجاوز نماید.
4- سهامدارانی که کارت ورود به مجمع عمومی دریافت میدارند از تاریخ دریافت کارت حق مطالبه ارزش اسمی سهام ب و حق برداشت پس انداز خود را تا خاتمه جلسات مجمع عمومی نخواهند داشت مگر آنکه برداشت پس انداز تأثیری در تعداد رأی نداشته باشد.
5- هرگاه عضو صاحب رأی نتواند در جلسات مجمع عمومی حضور یابد می تواند به شخص دیگری وکالت بدهد که در جلسه مجمع عمومی شرکت نماید هر کس می تواند فقط وکالت حداکثر تا پنج عضو را بپذیرد.
6- در صورتیکه تشکیل مجمع عمومی مؤسس لازم باشد این مجمع بایستی از حداقل دو سوم صاحبان سهام الف که حداقل نصف سرمایه اولیه را دارا باشند متشکل باشد. اگردر مجمع عمومی مذکور اکثریت فوق حاصل نشود باید مجمع عمومی جدید دعوت گردد . تصمیمات مجمع عمومی بعدی مشروط به آنکه حداقل نصف دارندگان سهام الف که دارای حداقل یک سوم سرمایه شرکت هستند شرکت نموده باشند معتبر خواهد بود .
7- ترتیب دعوت و حد نصاب تشکیل جلسات و صلاحیت و اختیارات مجامع عمومی شرکت را با رعایت این مقررات ، اساسنامه شرکت پیش بینی خواهد نمود.
ماده هفدهم- هیئت مدیره: هیئت مدیره حداقل مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل می باشد که از بین صاحبان سهام الف انتخاب خواهد شد مدت عضویت هیئت مدیره حداکثر سه سال است . و حدود اختیارات و وظائف آن در اساسنامه شرکت پیش بینی خواهد گردید. تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره بلامانع است. اساسنامه میتواند پیش بینی کند که تغییر اعضای هیئت مدیره بصورت متناوب باشد.
تبصره1- اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره باید حائز شرایط مندرج در ماده سوم باشند.
تبصره2- هریک از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره باید طبق اساسنامه شرکت تعدادی از سهام را که حداقل معادل چهار درصد سرمایه اولیه شرکت بوده و تماما" پرداخت شده باشد در بانک رهنی ایران به عنوان تضمین تودیع نمایند . استرداد سهام و یا نقل و انتقال آن مادام که تودیع کننده سهام به عضویت هیئت مدیره باقی است ممکن نخواهد بود و در صورت استعفا و یا خروج از عضویت هیئت مدیره نیز استردادسهام موکول به تصویب ترازنامه سالانه شرکت و موافقت مجمع عمومی است.
ماده هیجدهم- مدیر عامل: مدیر عامل منتخب هیئت مدیره بوده و ممکن است از بین اعضای هیئت مدیره یا اعضای شرکت انتخاب شده ویا از خارج استخدام گردد.
ماده نوزدهم - وظایف و اختیارات هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت را اساسنامه تعیین خواهد نمود.
ماده بیستم- حسابرسان (بازرسان) : حسابرسان (بازرسان ) شرکت از اشخاص حقیقی یا حقوقی مطلع بامور حسابرسی از طرف مجمع عمومی برای مدت یکسال تعیین شده و موظف خواهند بود مرتبا" عملیات شرکت را مورد رسیدگی قرار داده و گزارش آنرا به بانک رهنی ایران و در موقع خود به مجمع عمومی شرکت ارائه نمایند.
بانک رهنی ایران می تواند خلاصه گزارش حسابرسان (بازرسان) را به هزینه شرکت در یک روزنامه محلی اگهی نماید. حسابرسان (بازرسان) می توانند در هر موقع به مدارک و اسناد و پرونده های شرکت مراجعه نموده و توضیحات لازم از مدیران و کارمندان بخواهند.
ماده بیست و یکم- اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان میتوانند با اطلاع بانک رهنی ایران و طبق شرایط عمومی شرکت از شرکت وام مسکن دریافت نمایند و حق هیچگونه معامله دیگری را با شرکت ندارند.
فصل ششم
بهره، سود و نحوه پرداخت آن
ماده بیست و دوم - به صاحبان سپرده پس انداز و سپرده مدت دار در شرکت بهره ای طبق تعرفه و مقررات خاصی که با توجه به منطقه فعالیت شرکت بوسیله بانک رهنی ایران تهیه شده و به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد پرداخت می گردد.
ماده بیست و سوم - سود ویژه : شرکت پس از پرداخت بهره سپرده ها و هزینه ها و کنار گذاردن اندوخته ها مانده قابل تقسیم سود ویژه را بشرح زیر تقسیم خواهد نمود:
1- ابتدا برای صاحبان سهام الف و ب سودی براساس نرخ بهره پرداختی به سپرده های پس اندازدرسال مالی مربوطه منظور میگردد.
2- بقیه بین دارندگان سهام با توجه به نوع سهام و مبلغ پس انداز آنان طوری تقسیم میگردد که سود اضافی هر ده سهم ب مساوی سود اضافی پرداختی به هر ده هزار ریال سپرده پس انداز و سود اضافی هر سهم الف پنج برابر سود اضافی پرداختی به هر ده سهم ب باشد.
تبصره- سود اضافی فقط به سهام ب که حداقل ده هزار ریال و متعلق به یک نفر بوده و یک سال مالی تمام از تاریخ خرید آن گذشته باشد و یا فقط به مانده سپرده پس انداز فردی که حداقل ده هزار ریال بوده و برای یکسال مالی تمام نزد شرکت گذاشته شده باشد تعلق میگیرد.
فصل هفتم
نظارت بانک رهنی ایران
ماده بیست و چهارم- بانک رهنی ایران از راههای زیر بر فعالیت شرکت نظارت مینماید:
1- بانک رهنی ایران می تواند یک نفر ناظر بدون حق رأی در هیئت مدیره شرکت داشته باشد و هر موقع که لازم بداند بوسیله بازرسان مخصوص خود به رسیدگی و حسابرسی عملیات شرکت بپردازند و بازرسان مخصوص مجاز هستند برای این منظور به کلیه قراردادها و دفاتر و مدارک شرکت مراجعه نموده و مدیران شرکت موظف میباشند کلیه مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار بازرسان مخصوص قرار دهند.
2-شرکت باید هر سه ماه یکبار گزارش فعالیتهای خود را طبق نمونه هائی که بوسیله بانک رهنی ایران تهیه و به شرکت ابلاغ میشود تنظیم نموده و به بانک رهنی ایران ارسال دارد . همچنین بانک رهنی ایران می تواند هر موقع صورتها ، گزارشها و اطلاعاتی را که لازم بداند از شرکت بخواهد.
3- تعیین منطقه فعالیت و صدور اجازه تأسیس شعب شرکت با بانک رهنی ایران می باشد .
ماده بیست و پنجم - در صورتی که شرکت از مقررات موضوعه تخلف نماید بانک رهنی ایران می تواند هر یک از تدابیر زیر را به تناسب مورد نسبت به شرکت متخلف اعمال نماید:
1- توصیه به هیئت مدیره برای تعویض مدیرعامل
2- جلوگیر ی از گسترش فعالیت شرکت .
3- دعوت مجمع عمومی برای رسیدگی به موارد تخلفی که بانک رهنی ایران اعلام می نماید و در صورت لزوم برای تغییر یک یا تمام اعضای هئیت مدیره .
4- پیشنهاد ابطال اجازه فعالیت شرکت به شورای پول و اعتبار .
فصل هشتم
انحلال و تصفیه شرکت
ماده بیست و ششم - مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند درموارد زیر تصمیم بانحلال شرکت اتخاذ نماید:
1- در صورتی که ابطال اجازه فعالیت طبق بند 4 ماده بیست و پنجم به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده باشد .
2- د رصورتی که ادامه فعالیت شرکت مقدور نباشد .
3- در صورتی که بعلت زیانهای وارده دارائی شرکت به مخاطره افتاده باشد .
ماده بیست و هفتم - دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت جهت اظهار نظر در مورد انحلال شرکت به وسیله هئیت مدیره یا حسابرسان ( بازرسان ) و یا دارندگان یک پنجم آرای شرکت به شرح ماده شانزدهم و پس از تحصیل موافقت بانک رهنی ایران به عمل خواهد آمد.
در مواردی که بانک رهنی ایران دعون مجمع عمومی فوق العاده را برای اظهار نظر در مورد انحلال شرکت ضروری بداند هیئت مدیره موظف است اقدام به دعوت مجمع مزبور بنماید.
ماده بیست و هشتم ـ در کلیه موارد فوق چنانچه مجمع عمومی فوق العاده انحلال را تصویب ننماید و یا تشکیل مجمع میسر نشود دارندگان یک پنجم آرای شرکت به شرح ماده شانزدهم و یا بانک رهنی ایران می توانند به دادگاه محل اقامت شرکت جهت اعلام انحلال مراجعه نمایند .
ماده بیست و نهم - در صورت انحلال شرکت و یا ور شکستگی ، تصفیه امور شرکت بانظارت بانک رهنی ایران بعمل میاید.
ماده سی ام - از تاریخ ابلاغ ابطال اجازه فعالیت و یا از تاریخ تصویب انحلال و یا صدور حکم توقف پرداختهای شرکت باستثنای هزینه های مربوط به تصفیه متوقف میگردد.
ماده سی ویکم - در موقع تصفیه امور شرکت طلبکاران و دارندگان سپرده های پس انداز و مدت دار و سهامداران به ترتیب گروه بندی زیر بر یکدیگر مقدم هستند .
گروه اول ـ طلبکاران و صاحبان سپرده مدت دار .
گروه دوم ـ صاحبان سپرده پس انداز
گروه سوم ـ صاحبان سهام (ب) تا مبلغ اسمی سهام .
گروه چهارم ـ صاحبان سهام (الف) تامبلغ اسمی سهام .
ماده سی و دوم ـ تقسیم دارائی ها و اندوخته ها : پس از تأدیه وجوه مذکور درماده سی ویکم در صورتی که از دارائی و ذخایر شرکت مبلغی باقی مانده باشد وجوه باقیمانده بین سهامداران با توجه به نوع سهام و مبلغ پس انداز آنان به نسبتی که در مازاد سود شرکت به شرح ماده بیست وسوم این مقررات سهیم میباشند تقسیم خواهد شد.
فصل نهم سایر مقررات
ماده سی و سوم ـ مقررات مذکور در مواد 20 تا 22 وفصول هفتم و هشتم عینا" دراساسنامه شرکت درج خواهد شد .
ماده سی و چهارم - دستور العملها ی اجرائی این مقررات را بانک رهنی ایران تهیه و ابلاغ خواهد نمود.
این آیئن نامه شامل سی و جها ر ماده و پنج تبصره در جلسه مورخ 26 آذر ماه 1347 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید .

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6969
تاریخ تصویب :
1347/09/26
تاریخ ابلاغ :
1347/10/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :