جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

شماره 43734 20/12/47
رونوشت نامه شماره 10915- 18/12/47 مجلس سنا
جناب آقای هویدا نخست وزیر
آئین نامه فوق العاده مخصوص قضائی که دراجرای تبصره 15- قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور از طرف وزارت دادگستری تهیه و در جلسه روز دوشنبه 14 بهمن ماه 1347 تقدیم مجلس سنا گردید ، و کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و دادگستری مجلس شورای ملی به ترتیب در جلسات دهم و یازدهم اسفندماه 1347 آنرا تصویب نموده بودند در جلسه روز پنجشنبه 15 اسفند ماه 1347 کمیسیون شماره 3 ( امور استخدام دادگستری ) مجلس سنا به تصویب رسید .
اینک آئین نامه مزبور به پیوست ارسال می شود .
رئیس مجلس سنا ـ جعفر شریف امامی

در اجرای تبصره 15 قانون متمم بودجه سال 1347 آئین نامه زیر تصویب میشود :
1- شاغلین مشاغل قضائی و همچنین مشاغلی که خدمت در آن مشاغل به موجب قانون قضائی محسوب میشود از نظر پرداخت فوق العاده مخصوص قضائی شامل 8 گروه و به شرح زیر می باشد :
گروه 1- دادرس علی البدل دادگاه بخش ، دادیار درجه 2 دادسرای شهرستان .
گروه 2- دادرس علی البدل دادگاه شهرستان ، رئیس شعبه دادگاه بخش ،دادیار درجه 1 دادسرای شهرستان .
گروه 3- معاونین دادسراهای شهرستان و استان ، دادرس علی البدل دیوانکیفر ، دادرس علی البدل دادگاه استان ، دادیار دادسرای استان ، کارمند قضائی اداره فنی ، رئیس دادگاه شرع ، کارمند قضائی تصفیه .
گروه 4- دادیار داد سرای انتظامی قضات ، بازرس قضائی ، مستشار دادگاه استان ، مستشار دیوان کیفر ، معاون دادسرای تهران ، رئیس شعبه دادگاه شهرستان ، دادستان شهرستان ، بازپرس و دادیار دادسرای دیوانکیفر ،باز پرس دادسرای شهرستان ،رئیس دادگاه بخش مستقل ، کارمند قضائی اداره حقوقی .
گروه5- رئیس اداره حقوقی ، رئیس کل دادگاههای بخش تهران ، رئیس شعبه دیوان کیفر ، رئیس شعبه دادگاه جنائی ، رئیس شعبه دادگاه استان ، رئیساداره فنی ، دادستان استان ، معاوون اول دادسرای انتظامی قضات و دادسرای شهرستان تهران ، دادسرای استان مرکز و داد سرای دیوان کیفر ، معاون اداره کل بازرسی ، رئیس دادگستری شهرستان .
گروه 6- مستشار دادگاه انتظامی و تجدید نظر، رئیس کل دادگاههای استان مرکز ، مستشار دیوانعالی کشور ، رئیس کل دیوان کیفر ، دادستان انتظامی قضات ، دادستان دیوانکیفر . دادستان استان مرکز ، رئیس کل دادگاههای شهرستان تهران ، دادستان شهرستان تهران ،رئیس کل دادگستر ی استان ،کارمند معاون دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی و تجدید نظر ، دادیار دیوان عالی کشور .
گروه 7- رئیس شعبه دیوانعالی کشور ـ معاون اول دادستان کل .
گروه 8- دادستان کل کشور ـ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات رئیس دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات .
ماده 2- فوق العاده مخصوص قضائی گروه 1 با توجه به اعتبار مصوب ماهانه 3000 ریال و فوق العاده هر گروه بعدی 1000 ریا ل بیش از گروه مادون تعیین میشود.
تبصره 1- فوق العاده مخصوص قضائی رئیس کل دیوان عالی کشور ماهانه مبلغ 15000 ریال خواهد بود.
تبصره 2- فوق العاده مخصوص قضائی گروه یک هر سال در حدود اعتبارات مصوب از طرف وزیر دادگستری تعیین می شود و با تامین اعتبار بیشتر وزارت دادگستری تا بیست و پنج درصد اضافه بر مأخذ فوق العاده مذکور به قضاتی که در شهرستانها انجام وظیفه میکنند خواهد پرداخت .
ماده 3- قضاتی از این فوق العاده استفاده می نمایند که دارای یکی از عناوین شغلی مذکور درگروههای فوق بوده و از بودجه وزارت دادگستری یا سازمانهای تابعه آن حقوق دریافت دارند مشروط بر اینکه شغل مورد تصدی آنها فاقد فوق العاده شغل خاصی باشد .
ماده 4- فوق العاده مخصوص قضائی طی مدت مرخصی استعلاجی حداکثر تا چهارماه و در مورد مرخصی استحقاقی برای تمام مدت قابل پرداخت است .
آئین نامه مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره به استناد تبصره پانزدهم قانون متمم بودجه سال یکهزار و سیصد و چهل و هفت کل کشور که به ترتیب در جلسات دهم ویازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد وچهل و هفت به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و دادگستری مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب کمیسیون شماره 3 ( امور استخدام و دادگستری ) مجلس سنا رسیده است .
رئیس مجلس سنا ـ جعفر شریف امامی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7022
تاریخ تصویب :
1347/12/20
تاریخ ابلاغ :
1347/12/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :