جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی : 18/8/70
شماره دادنامه : 719
شعبه 21 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 9/9/1367 آقایان (الف ) و(ب ) دادخواستی بطرفیت اداره کل زمین شهری استان اصفهان بخواسته لغو بی اعتباری تصمیم وزارت مسکن وشهرسازی تقدیم دادگاه حقوقی یک اصفهان نموده و توضیح داده اند خوانده بموجب اظهارنامه شماره 254848/8/1367 اعلام داشته پلاکهای 800980088007و8011 فرعی از5000 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان ملکی ماقبل از تغییر وضع وسیله وزارت مسکن وشهرسازی بایر تشخیص گردیده حال آنکه پلاکهای مذکور از قدیم الایام بصورت باغ مشجر و معمور دارای چاه آب و تاسیسات بوده و درسال 1359 سازمان عمران اراضی شهری برخلاف حق ملک مرقوم را موات اعلام و تملک و به دیگران واگذار نموده که در آن احداث بنا نمودند با تسلیم شکایت به دیوان عدالت اداری حکم بدوی و تجدیدنظر مبنی بر بطلان اقدامات سازمان اراضی شهری صادر شد باتسلیم فتوکپی هائی واستنادبه معاینه محل و شهادت شهود لغو و بی اعتباری تصمیم بایر تشخیص شدن پلاکها را تقاضا دارند وقت رسیدگی تعیین شده خوانده پاسخ داده است اعضاء کمیسیون براساس تبصره 2ماده 12قانون زمین شهری پس ازبازدید از محل ملاحظه نقشه ثبتی و هوائی پلاکها را قبل ازواگذاری سازمان عمران اراضی شهری بایر اعلام داشته اند پلاکها جهت گذاردن لوله مدتی در سالهای 58و59 در اختیار پیمانکار شرکت گاز برای لوله کشی بوده و این امر نشانه این است که محل مذکور باغ و دایر و مشجر باشد لذا تایید تصمیم کمیسیون متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی مورد تقاضا است آقای دکتر(ج ) بوکالت از خواهان هامداخله نموده دادگاه پرونده زمین شهری را مطالبه و منعکس نموده و بشرح تصمیم مورخ 6/6/1368بعنوان اینکه به دلالت صورتجلسه تامین دلیل و نظریه کارشناس اولیه واظهارات شهود و پرونده کمیسیون ماده 12 و موقعیت زمین در آثار باقمیانده مشخص و احراز می گردد پلاکهای مورد دعوی تا قبل از تغییر وضع و تملک آن وسیله اداره زمین شهری که بعدا" طی رای صادره از دیوان عدالت اداری اقداماتش ابطال گردیده دایر بود نه بایر و وجود چاه قسمتی از دیوار موید بودن زمین تا قبل از تغییر وضع می باشد نظر خود را بر فسخ تصمیم مورخ 15/8/67 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و اعلام دایر بودن پلاکهای مورد دعوای ابراز نموده که مورد اعتراض اداره کل زمین شهری استان اصفهان قرار گرفته و پرونده بدیوانعالی کشور فرستاده شده وشعبه 21 دیوانعالی کشور طی رای شماره 63/2921/1/1369 باعتبار اینکه بر اثر ماده 12 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 که تصمیم مورخ 15/8/67 نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس آن اتخاذ شده نوع زمیندایر باید تعیین گردد و اینکه اقتضاء دارد از شهود در محل راجع به وضعیت پلاکهای مورد دعوی در تاریخ 5/4/1358 و اینکه اقتضاء دارد از شهود در محل راجع به وضعیت پلاکهای مورد دعوی در تاریخ 5/4/1358 و اینکه در تاریخ اخیر بصورت باغ مشجر بوده و یا زمین برای گل کاری و یا زمین بایر و دقیقا" تا چه تاریخی دارای درخت بوده تحقیق بعمل آید و نظر کارشناس جهت بررسی محل وملاحظه و بررسی نقشه هوائی و تعیین وضع پلاکها در تاریخ 5/4/58ازنظربایر یا دایر بودن و در صورت دایر بودن نوع آن جلب گرددنظریه راتایید نکرده (بلحاظ نقض در رسیدگی ) و پرونده را بدادگاه اعاده داده است دادگاه مرجع رسیدگی پس از تحقیق از گواهان محلی و جلب نظر کارشناس مبادرت بصدور رای تجدیدنظرخواسته نموده وبااین استدلال که حسب نظر کارشناس و اظهارات گواهان و آثار و شواهد موجود در محل احراز گردیده که تا قبل از تاریخ 5/4/1358 محل بصورت باغ قدیمی و مشجر بوده و قانون اراضی شهری نسبت به آن شمولی ندارد حکم بر فسخ رای کمیسیون ماده 12 صادر و اعلام کرده است از این حکم اداره کل زمین شهری استان اصفهان تجدیدنظرخواسته است که دادخواست تجدید نظرخواهی هنگام شور قرائت می شود دادگاه پس از اعلام بقاءبه عقیده و رای خود و اقدام به تبادل لوایح پرونده امر را جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به دیوانعالی کشور ایفاء داشته که باین شعبه ارجاع گردیده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند.

رای
اعتراضات تجدیدنظرخواه تکرار مطالبی است که در جریان دادرسی عنوان شده و مورد رسیدگی قرار گرفته لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر مبنای دلائل مضبوط در پرونده و با رعای قواعد دادرسی صادر شده است ابرام می گردد و پرونده بدادگاه حقوقی یک اصفهان شعبه اول اعاده می شود.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
153
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
719
تاریخ تصویب :
1370/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :