جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی : 9/10/72
شماره دادنامه : 468
شعبه 8 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
خواهانهای بدوی دادخواستی بخواسته ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 اراضی شهری و اقدامات انجام شده و صدور دستور موقت بر جلوگیری از واگذاری پلاک 5638 بخش 1 بهبهان بطرفیت اداره زمین شهری بهبهان طرح نموده اند که در دادگاه حقوقی یک بهبهان مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه در اولین جلسه داردسی تاریخ ابلاغ نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری را استعلام نموده که پاسخ و تصویر نظریه کمیسیون واصل و متضمن این معنی است که رای در تاریخ هشتم مهرماه هفتاد ابلاغ قانونی گردیده که بهمین اعتبار دادگاه در جلسه مورخ 2/8/1371 با این استدلالا که (000 چون خواهانها اعتراض خودراخارج از موعد ده روزه تقدیم داشته اند بنابارین مستندا" به ماده 12 قانون اراضی شهری قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد) خواهانها نسبت به قرار صادره معترض بوده و دادخواست تجدیدنظر تقدیم نموده اند مفاد اعترضات آنان این است که نظریه کمیسیون به کلیه مالکین ابلاغ نگردیده و ابلاغ به یکنفر کافی نیست و سایرین را از جریان مطلع نساخته است و بمحض کسب اطلاع مبادرت به تقدیم دادخواست شده است یعنی تاریخ ابلاغ همان تاریخ تقدیم دادخواست است .00
هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید گزارش آقای ... عضو ممیز هنگام صدور رای قرائت می شود پس از مشاوره بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید:
اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است زیرا در 12 قانون زمین شهری" href="/tags/10667/ماده-12-قانون-زمین-شهری/" class="link">ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 جهت اعتراض به تخشیص کمیسیون مدت تعیین نشده ودر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص (تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع 12 قانون زمین شهری" href="/tags/10667/ماده-12-قانون-زمین-شهری/" class="link">ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 23/6/1366) که در جلسه 3/11/1370 به تصویب رسیده است مهلت اعتراض سه ماه از تاریخ اعلام تعیین گردیده است نتیجتا" اعتراض به تشخیص کمیسیون ظرف مهلت قانونی بوده و با نقض قرار تجدیدنظرخواسته مبنی بر رد دعوی پرونده جهت رسیدگی بماهیت دعوی با التفات به بند الف ماده 7 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب مرداد1372 به دادگاه حقوقی یک بهبهان فرستاده میشود.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
153
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
468
تاریخ تصویب :
1372/10/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :