جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی 27/4/73
شماره دادنامه 72/208
شعبه 18 دیوان

خلاصه جریان پرونده
آقای (الف ) فرزند(ب ) بوکالت از آقای (ج ) فرزند(د) دادخواستی به خواسته اعتراض بر نظریه کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری راجع به تشخیص بایر بودن یک قسمت از زمین پلاک یک فرعی از4837 واقع در بخش یک کرمان مقوم بدو میلیون و یکصد هزار ریال بطرفیت سازمان زمین شهری کرمان تقدیم دادگاههای حقوقی یک کرمان نموده که به شعبه اول دادگاه حقوقی یک کرمان ارجاع شد و بشرح مذکور در دادخواست توضیح داده است مزرعه زریف در حومه کرمان واقع ودارای باغات و مزارع وسیع میباشد که قبلا" از آب قنات زربف و هم اکنون با آب چاههای عمق متعدد زراعت و آبیاری می شوند موکل آقای (ج ) از لحاظ ارثی مالک قطعه زمین محصور و مفروز و دائر بمساحت تقریبی پنجهزار مترمربع با شماره پلاک 1فرعی از4837 اصلی می باشد که سند مالکیت آن 30 سال قبل صادر و سالها است که آنرا مالکانه متصرف است سازمان زمین شهری در اوایل انقلاب ابتدا یک قسمت از این زمین را موات تشخیص و مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات دانسته و سپس با لغو قانون اخیرالذکر با تغییر تصمیم مجددا" در همین قسمت را بائر تشخیص و باطرح درکمیسیون ماده 12معادل 40/1766 مترمربع از آنرا تملک نموده است اینک با اعتراض باین نظریه بلحاظ دائر بودن زمین و وجود آثار کشت و زراعت در آن استدعای رسیدگی و عندالاقتضاء معاینه محل و جلب نظریه کارشناس وهمچنین باستناد فتوکپی سند مالکیت زمین فتوکپی آگهی خرید وتملک فتوکپی برگ خلاصه معامله تملک یک قسمت از زمین بمساحت 40/1766مترمربع فتوکپی نقشه زمین فتوکپی نامه زمین شهری راجع به شتخیص ابتدائی زمین بر مات بودن همین قسمت از زمین رسیدگی و صدور حکم برفسخ نظریه کمیسیون ماده 12 و بالنتجیه لغو و ابطال تصمیم ابتدائی زمین شهری راجع به تشخیص موات بودن عین قسمت از زمین راخواستار است دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی شد و در جلسه 18/2/1372 از مدافعات وکیل خواهان و نماینده خوانده که ایراد گرفته اعتراض در مهلت ده روز بعمل نیامده است دادگاه اولا" ایراد سازمان زمین شهری مبنی بر اینکه اعتراض خواهان نسبت به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری خارج از مهلت می باشد را موجه ندانسته زیرا با توجه به رای لازم الاتباع دیوان عدالت اداری و اینکه ماده 11آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری که در زمینه ابلاغ تصمیمات و آراء کمیسیون ماده 12 اعلام و درج در روزنامه ابطال گردیده است که اعلان و آگهی مزبور وضع موجود نمی تواند ملاک ابلاغ و احتساب مبدا" مهلت باشد و اب توجه بعدم ابلاغ رای کمیسیون به خواهان ضمن رد ایراد مذکور در ماهیت دعیو اظهارنظر کارشناس را ضروری دانسته بمنظور تشخیص نوع زمین دایر و یا بائر بودن قرار ارجاع امر بکارشناس صادر و اعلام نموده اند برای تعیین کارشناس بوسیله استقراع آقای مهندس 000 بعنوان کارشناس انتخاب گردید و کارشناس نیز نظریه خود را تقدیم و زمین مزبور را زراعی اعلام نموده است که بشماره 268 مورخ 22/4/1372 به ثبت رسیده و ضمیمه پرونده است که اداره زمین شهری بدان اعتراض نموده است حسب دستور دادگاه با تعینی وقت طرفین دعوی و کارشناس جهت رسیدگی باعتراض بنظریه کارشناس دعوت شوند و در جلسه 1/8/1372 پس از ادای توضیحات کارشناس و انعکاس آن در صورتجلسه و مدافعات طرفین دعوی (البته نمانیده اداره زمین شرکت نموده است ) بموجب دادنامه شماره 348 مورخ 1/8/1372 بدین خلاصه (نظر بمندرجات دادخواست تقدیمی وکیل خواهان وملاحظه فتوکپی مصدق سند مالکیت پیوست و نظر به اینکه دادگاه بمنظور تشخیص نوع زمین موضوع را بکارشناس ارجاع و آقای مهندس 000 کارشناس منتخب دادگاه ضمن معاینه محل بشرح نظریه تقدیمی وارده بشماره 268 مورخ 22/4/1372 اراضی ملک خواهان را کلا" دائر تشخیص داده است و نظر باینکه ایرادات و اعتراضات اداره خوانده بر نظریه مرقوم باتوجه به توضیحات آقای کارشناس در جلسه داردسی مورخ 1/8/72 موجه ومتضمن دلیل مثبتی نیست که ادعای او را ثابت و موجب رد دلایل خواهان می باشد دعوی اقامه شده بنابمراتب فوق الذکر محمول بر صحت تشخیص و با فسخ و ابطال رای معترض عنه شماره 1112کمیسیون 12 قانون زمین شهری" href="/tags/10667/ماده-12-قانون-زمین-شهری/" class="link">ماده 12 قانون زمین شهری رای بر دائر بودن اراضی پلاک یک فرعی از437 اصلی بخش یک کرمان بمقدار 4524 مترمربع صادر و اعلام می گردد) حکم بفسخ و ابطال رای کمیسیون ماده 12 و دائر بودن اراضی پلاک یک فرعی از 4837اصلی بخش یک کرمان بمقدار4524 مترمربع صادر واعلام نموده اند و بر اثر تجدیدنظرخواهی اداره کل زمین شهری استان کرمان از دادنامه پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع گردید و تجدیدنظرخواه ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی پس از شرح مطالبی نقض حکم را خواستار شدند آقای ... وکیل تجدیدنظرخوانده نیزلایحه تقدیم داشته که بشماره 746 مورخ 14/10/1372 به ثبت رسیده و درآن پس از مدافعاتی تایید و معنا ابرام حکم را تقاضا نمودکه مندرجات دادخواست ولایحه هنگام شور قرائت خواهدشد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 1384/8/72 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند.

بسمه تعالی
الف ایراد تجدیدنظرخواه بشرح بند3 مندرجات دادخواست تجدید نظرمبنی بر اینکه دادگاه در سطر هفتم دادنامه تجدیدنظرخواسته بنقل قول از وکیل خواهان عنوان کرده کمیسیون ماده 12 قطعه زمین محصور مودر دعوی را موات تشخیص داده وارد می باشد زیرامندرجات دادخواست بدوی و رای کمیسیون ماده 12 حاکی از اینست که کمیسیون زمین مورد دعوی را در زمان تصویب قانون اراضی شهری بایر تشخیص داده است . (ب ) نظر باینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه در اینمرحله از رسیدگی ایراد واعتراض موجه و موثری ه با یکی از شقوق ماده 10 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب مردادماه 1372 منطبق بوده و نقض دادنامه مورد تجدیدنظر را ایجاب نماید بعمل نیامده وتفسیرو توجیهی که تجدیدنظرخواه در بند4 مندرجات دادخواست تجدیدنظرنسبت به نظریه کارشناس بعمل آورده کاملا" خلاف منطوق نظریه مزبورمی باشد و اب توجه باینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته موجها" ومستدلا" اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا" به ماده 3 و بند یک ماده 5 قانون فوق الذکر و با تذکر اینکه رای کمیسیون ماده 12 مبنی براعلام بایر بودن زمین پلاک مورد دعوی انشاء شده بود و نه موات بودن آن ابرام می گردد.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
153

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
208
تاریخ تصویب :
1373/04/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :