جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی 14/8/70
شماره رای 715/21

شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
آقای (الف ) دادخواستی علیه اداره امور آب اسنان یزد بخواسته الزام بصدرو پروانه بهره برداری از چاه محفور داده که بشماره 67397 ثبت شده و توضیح داده در پشت کوه علی آباد بباکوک دیزه قبل از انقلاب در اثر خشکسالی جنب مادر چاه مترو که حجت آبادبرای شرب و مصرف بهداشتی چاه اش حفر شده که یک لوله سه سانتیمتر آبدهی دارد که در24 ساعت 2الی 3 ساعت آب برداشت می نماید به اداره آب مراجعه کردم معلوم شده عده ای اطلاعات غلط بکارشناسان داده اند متعاقبا" دادخواست دیگری بتقاضی صدور دستور موقت علیه اداره مذکور داده بخلاصه آنکه چاه قبل از انقلاب حفر شده و درختان زیادی از آب چاه مشروب می شود که در معرض خشکیدن است و تقاضای صدور دستور موقت برای رفع پملپ از چاه را نموده خواهان در دادگاه توضیح داده که چاه در زمینی بمساحت سه قفیز حفر و از آن بهره برداری می شود که اخیرا" اداره آنرا پلمپ کرده است نماینده اداره آبیاری اظهار داشته که خواهان وعده دیگر بموجب شکایت صاحبان قنات در بالای مادر چاه قنات مبادرت بحفر چاه نموده اندکه برداشت آب با وسائل الکتریکی سبب خشکیدن قنات شده و از این نظر مبادرت به پلمپ شده است دادگاه دستور موقت شماره 68/3 بر رفع پلمپ چاه را صادر نموده متعاقبا" (ب ) (ج ) و(د)دادخواست بعنوان وارد ثالث بدادگاه داده و توضیح داده اند که چاه (الف ) در شمال قنات موقوفه حیدرآباد واقع شده و سبب کم شدن قنات گردیده است و بدستور موقت اعتراض نموده دادگاه نظر کارشناسان اداره آبیای راخواسته اند که فتوکپی آن که در17/9/66 صادر شده فرستاده شده است دربند3درباره چاه خواهان مرقوم است سطح آب 60/33 متر و عمق کلی 60/34متربوسیله الکتروپمپ شناور یک اینج با لوله آبده یک اینج جهت شرب بهداشت خانگی بهره برداری می نماید چاه قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب حفر گردیده و در فاصله 5 متری چاه فعلی یک حلقه چاه قدیمی داشته که ریزش و حدود دو سال پیش چاه فعلی را حفر و اقدام به نصب پمپ شده است دادگاه قرار کارشناس صادر و آقای ... را بعنوان کارشناس انتخاب نموده که وی از ادای سوگند از محل بازدیدونظریه خود را در دو صفحه بانضمام کروکی ابراز داشته اند و خلاصه این است که عمق چاه ثالث آب 32 متر و عمق کلی 34 متراست چاه قدیمی است حوضچه ای بالای ساخته شده که آب در آن جمع می شود لوله منصوبه سه سانتیمتر آب دهی کسری از لیتر می باشد مساحت باغچه خواهان 300 متر است فاصله چاه تا مادر چاه قنات 7 حجت 750 متر که در غرب این چاه قرار دارد رشته های قنات حیدرآباد در فاصله دو کیلومتری جنوب غربی آن قرار دارد موقعیت زمین شناسی وتوپوگرافی وهیدروئو لوژی محل و موقعیت منابع و روند قنوات نشان دهنده جهت حرکت آبهای زمینی بخش شرقی منطقه بسمت جنوب شرقی (بنادکوک ) و در بخش غربی بسمت جنوب می باشدو نتیجه گرفته که برداشت آب از چاه خواهان طبق کروکی پیوست با منصوبات محلی و صرفا" جهت شرب و بهداشت و باغچه منزل هیچگونه ضرری را متوجه قنوات حجت آباد و همت آباد و حیدرآباد نخواهد نمود و بلامانع است دادگاه پس از اظهارنظرمشاور دادگاه نظر بر الزام خوانده بصدور پرونده بهره برداری فقط در حد نظریه کارشناس داده اند و دعوای واردین ثالث را مردود اعلام نموده و باین نظر اعتراض شده که مورد پذیرش واقع شده و پرونده بدیوان عالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع گردیده است لوایح معترضین هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در ترایخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای (ب ) عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه دادگاه و لوایح اعتراضیه مشاوره نموده چنین رای می دهند.
ایرادات و اعتراضات معترضین عمدتا" در ماهیت دعوی و تکرار مطالبی است که دردادگاه عنوان نموده و مستدلا" مردود اعلام گردیده است و با توجه بمستندات و مبانی اظهارنظر مورخ 11/3/70 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهرستان یزدو عدم ایراد و اعتراض موثری نسبت به آن و عدم اشکالی از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی نظر دادگاه تایید و پرونده جهت انشاء حکم اعاده می گردد.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
155

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
715
تاریخ تصویب :
1370/08/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :