جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی 24/1/71
شماره دادنامه 33

شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ بهمن ماه 1367 آقایان (الف ) و(ب ) و(د) و35 نفر دیگر از کشاورزان شهریار روستای حصار زیرک دادخواستی بطرفیت سازمان آب منطقه ای تهران تقدیم دادگاههای حقوقی یک کرج نموه اند که در شعبه دوم مورد رسیدگی و اظهار نظر و صدور حکم قرار گرفته است توضیحات خواهان ها بشرح منعکس در گزارش مورخ 15/11/1369 پیوست پرونده کلاسه 14/4974 این شعبه است که رونوشیت از آن ضمیمه پرونده می باشد دادگاه مرجع رسیدگی بدوا" مبادرت بصدور نظریه بر لغو نظریه کمیسیون سازمان آب و صدور پروانه بهره برداری ازچاه دردعوی خواهان ها بخواسته صدور رای بر لغو دستور وزرات نیز وصدورپروانه بهره برداری از چاه محفور نموده است که مورد اعتراض سازمان آب منطقه ای تهران قرار گرفته و شعبه 21 دیوانعالی شکور طی رای شماره 982/1521/11/69 در پرونده کلاسه 14/4974 نظریه استنباطی دادگاه را تایید و پروند ههرا اعاده داده است شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرج با این استدلال که حسب تحقیقات انجام شده و اظهار نظر دو نفر از کارشناسان منتخب چاه محفوره خواهان ها مضر بمصالح عمومی عمومی نمیباشد و معترض حریمی ندارد وکشاورزان (خواهان ها) برای مشروب نمودن 72هکتار اراضی و باغات خود ممر و منبع دیگری ندارند و اینکه چاته مورد بحث قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب (قبل از سال 1361) حفر گردیده و انیکه قانون توزیع عادلانه آب بافرض اینکه ممکن است چاه در منطقه ممنوع باشد تصویب گردیده و به چاههای محفوره قدیمی در تحت هر شرایطی فقط بصرف اینکه مضر به مصالح عمومی نباشد اجاره بهره برداری داده شده مبادرت بصدور رای وفق خواسته خواهان ها نموده و سازمان آب منطقه ای تهران نسبت به دادنامه مزبور تجدیدنظرخواهی نموده دادگاه صادرکننده حکم پس از اقدام به تبادل لوایح مقرر داشته است پرونده بدیوانعالی کشور کشور ایفاء و باین شعبه ارسال گردیده است دادخواست تجدیدنظرخواه و لایحه پیوست آن بهنگام شور قرائت خواهد شد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پروند هو لایحه اعتراضیه و دادنامه شماره 2020/1/70 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخواه عمدتا" در ماهیت دعوی و خدشه نسبت باستنباط قضائی دادگاه و تکرار مطالبی است که در دادگاه عنوان نموده و مردود اعلام گردیده است لذا دادنامه تجدید نظرخواسته با توجه بمستندات و مبانی مذکور در آن عدم ایراد و اعتراض موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه و عدم اشکالی ازلحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی ابرام می گردد.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
155

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
33
تاریخ تصویب :
1371/01/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :