جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی 26/8/69
شماره دادنامه 62
شعبه 21 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پروندهه
2//12/65 آقایان 1(الف ) 2 (ب ) بطرفیت آقای (ج ) و سازمان آبیاری شهرستان بجنورد دادخواستی بخواسته انسداد حفر چاه نیمه عمیق و ابطال پروانه خوانده مقوم بمبلغ سیصد هزار ریال تقدیم دادگاه حقوقی یک قوچان نموده و خلاصتا" توضیح داده که خوانده در محدوده قنات خواهانها حفر چاه نموده و با اینکه از طریق سازمان آبیاری بجنورد حق استفاده از چاه حفر شده توسط خوانده منتفی اعلام گردیده معذالک خوانده توجهی ننموده و تقاضای صدورحکم بشرح خواسته کرده باتعیین وقت و ابلاغ بطرفیت آقای (الف ) احد ازخواندگان طبق صورتجلسه مورخ 27/3/65 خلاصتا" اظهار داشته خواهان حدود یک سال قبل چاه نیمه عمیقی در اراضی مزروعی ما که در مایوان قرار دارد در حدود68 متر با قنات خیرآباد که متعلق به خرده مالکین خیرآباد می باشد حفر نموده و چون در حریم قنات ما حفر شده است قانونی نیست و درخواست انسداد آ;را داریم و دادگاه پس ازرسیدگی و کسب نظر آقای مشاور خلاصتا" طبق نظریه مورخه 18/10/65 اظهارنظر بر صدور حکم برد دعوی خواهانها کرده خواهانها بنظریه مذکور اعتراض کرده اند که بدیوانعالی کشور ارسال و بشعبه 22ارجاع گردیده شعبه مذکور پس از رسیدگی خلاصتا" طبق نظریه شماره 352/422/6/68 خلاصتا" چنین اظهارنظر کرده است (اعتراض معترض بر نظریه مورخه 4/10/65 دادگاه حقوقی یک قوچان وارد بنظر می رسد زیرا در شرایطی که خوانده مکلف برعایت مندرجات پرونده بهره برداری از چاه مورد بحث بوده بحکایت نظریه کارشناس منتخب دادگاه بمندرجات پرونده بهره برداری از چاه مورد بحث بوده بحکایت نظریه کارشناس منتخب دادگاه بمندرجات پروانه مزبور وقعی ننهاده و طبق مقررات عمل خواهانها نخواهد داشت مشخص ننموده که قطع شدن آب چاه مذکور پس از آبدهی بمدت یک ساعت بمیزان 4 لیتر در ثانیه تا چه زمان بطول می انجامد و آئا منظور اینست که با گذشت یک ساعت دیگر مجددا" آب چاه بوضع اولیه خود باز می گردد یا خیر؟ بعبارت دیگر آنکه بفرض استفاده بنحو متناوب بمیزان 4 لیتر در ثانیه بایستی در چه فواصلی مجددا" شروع آبدهی شود تا با میزان 2 لیتر در ثانیه بطور مداوم مساوی بوده باشد بهر تقدیر نظر باینکه کارشناس تلویحا" به تخلف خوانده از مندرجات پروانه نظر داده است فلذانظریه صادره قابل تایید نبوده و مخدوش اعلام می گردد) دادگاه پس ازوصول پرونده طبق دادنامه شماره 2227/7/68 خلاصتا" چنین رای صادر کرده است (000 نظر باینکه خوانده ردیف اول در عملیات حفر و بهره برداری از چاه مورد نظر شرایط مقید در پروانه صادره رارعایت نکرده است فی المثل عمق چاه که می باید سی و پنج متر باشد باین مقدار نیست و قطر لوله آبده بجای 5/1 اینج دو اینچ و و میزان بهره برداری بجای دو لیتر در ثانیه چهار لیتر در ثانیه است وقدرت مجازموتور که می باید سه اسب بخار باشد3/24 اسب بخار است و نتیجتا" باتوجه بمراتنب فوق ونظربمندرجات نظریه کارشناس منتخب تلخف خوانده ردیف اول از مقررات پروانه بهره برداری شماره 3413/52/34/11/34/19/8/64 محرز است و با عنایت باینکه نامبرده در اظهارات خود در تاریخ 27/3/65اعلام کرده که چاه مورد بحث بدوا" در سال 1359 حفرشده است و با وصف مذکور مورد از موارد شمول تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت ویک خطاب بخوانده ردیف اول نوشته شده حکایت دارد ه چاه مورداختلاف مضر بمصالح عمومی تشخیص داده شده است و دادگاه مستندا" بمقررات تبصره ماده 3 قانون مرقوم حکم برانسداد چاه نیمه عمیق محفوره وعدم بهره برداری از آن صادر و اعلام می نماید و نظر باینکه با توجه بمقررات یاد شده و با نگرش باظهارات نمانیده اداره حقوقی خوانده ردیف دوم بهره برداری از چاه ممنوع است پروانه صادره نیز ابطال می شود.0) آقای (ج ) از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی کرده و خلاصتا" ضمن دادخواست تقدیمی اظهار داشته که چاه وی ضرری بدیگران نداشته و دادگاه توجهی بمدارک و اسناد من نکرده و قنات آنان از چاه من یکهزار متر فاصله دارد که دادگاه دادنامه صادره خود را تایید کرده است اینکه در وقت بالا هیئت شعبه تشکیل با بررسی محتویات پرونده و مشاوره بشرح زیر مبادرت بصدرو رای می نماید:

بسمه تعالی
رای با ملاحظه محتویات پرونده اعتراضات تجدیدنظرخواه بنحوی نیست که موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و منطبق با مقررات ماده 6 قانون تعیین موارد تجدیدنظر از احکام و نحوه رسیدگی آنها باشد و با توجه به اینکه دادنامه موصوف وفق اصول قانونی صادر شده لهذا اعتراض مزبور رد می شود.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
155

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
62
تاریخ تصویب :
1369/08/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :