جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی 16/11/70
شماره دادنامه 67
شعبه 10 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1/2/69 آقای (الف ) عرضحالی علیه شرکت سهامی آب منطقه یزد به دادگاه حقوقی یک یزد تقدیم و نسبت به رای مورخ 4/10/68 کمیسیون موضوع تبصره ماده 3 اعتراض نموده و اظهار می دارد چاه مسجد حاج غلام در سال 1356 احداث و وقف و درسال 1358جهت بهره برداری بوزارت کشاورزی مراجعه نمودم وزارت مذکور موضوع را به کشاورزی استان ارجاع که پس از بررسی طی نامه شماره 52744/4/59 ضرورت وجود چاه را به اداره آبیاری یزد و وزارت کشاورزی گزارش طی نامه شماره 52744/4/59 ضرورت وجود چاه را به اداره آبیاری یزدووزارت کشاوزری گزارش طی نامه شماره 52744/4/59 ضرورت وجود چاه را به اداره آبیاری یزد و وزارت کشاورزی گزارش نموده و وزیرنیروبمدیر عامل سازمان آب اصهفان و یزد پس از بررسی بمدیرعامل برق اصفهان و یزد اعلام می داد که برق کشاورزی جهت بهره برداری از چاه موقوفه نصب نماید و مدیرعامل ناحیه به ناحیه برق یزد دستور می دهد تا نسبت به نصب برق اقدام نمایند چون بهاری برق را یکجا مطالبه نمودند پس از مذاکره قرار شده بهاء آنرا باقساط دریافت نماید بالاخره شبکه برق احداث و چاه حفر و از سال 1359 مورد بهره برداری قرار گرفته است پرونده در شعبه دوم مورد رسیدگی واقع می شود دادگاه پس از رسیدگی وملاحظه پرونده متشکله در شرک سهامی آب منطقه یزد و استماع توضیحات نماینده شرکت خوانده وسایررسیدگی های معموله در تاریخ 13/5/69نظر خود را باین نحو اعلام میدارد با توجه باینکه دفاع نمانیده شرکت خوانده بشرح صورتمجلس مورخ 13/5/69 این دادگاه موجه می باشد و بعبارت دیگر هیچکدام ازمستندات ابرازی معترض دلیل جواز حفر چاه نخواهد بود لذا به رد اعتراض معترض اظهار عقیده می نماید آقای (الف ) نسبت به نظریه دادگاه اعتراض نموده که پرونده جهت اتخاذ تصمیم به شعبه دهم دیوانعالی کشور محول و دادنامه شماره 3906/11/69 بشرح بین الهلالین صادر می شود (اعتراض معترض بر نظریه دادگاه وارد بنظر می رسد زیرا با توجه به سوابق امر چاه مورد بحث قبل از تصویب واجرای قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفندماه 1361 حفر و یا نوسازی شده است و با توجه بمدارک و دلائلی که معترض ابراز داشته این عمل با اجازه مسئولین امر صورت پذیرفته و بر حسب دستورمسئولین مربوطه شبکه برق جهت آبرسانی در محل نصب گردیده است لذا نمیتوان حفر چاه مذکور را بدون اجازه تلقی نمود تا مشمول مفاد تبصره ماده 3 قانون فوق الاشاره گردد با توجه بمراتب و دلائل ابرازی و خواهان در اینمورد دارای حقوق مکتسبه ای بوده که زوال موجه بنظر نمیرسد لذا نظریه معترض عنه را تایید نمی نماید.00) سپس دادگاه رای شماره 31142/2/70 صادرو حکم به تایید رای کمییون می دهد آقای (الف ) از رای دادگاه تجدیدنظر خواهی نموده که پرونده جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع شده است لوایح طرفین هنگام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند.

بسمه تعالی
اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است زیرا همانطوری که ضمن دادنامه شماره 3906/11/69 متذکر گردیده با توجه به سوابق امر چاه مورد بحث قبل از تصویب و اجرای قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفندماه 1361 حفر و یا نوسازی شده و این عمل با اجازه مسئولین امر صورت پذیرفته و شبکه برق جهت آبرسانی در محل نسصب گردیده است لذاحفر این چاه بدون اجازه بنحوی که مشمول تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61 گردد نبوده مضافا" باینکه دلائلی که چاه محفوره مضر به مصلاح عمومی تشخیص گرددابراز نشدهاست لذا رای تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک یزد ارجاع می شود.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
155

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
67
تاریخ تصویب :
1370/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :