جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی 17/12/70
شماره دادنامه 688
شعبه 3 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
در سال 1367 آقای ... وکیل دادگستری به وکالت از آقای (الف ) و بانو(ب ) و باو(ج ) اطمینان دادخواستی به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان به دیوان عدالت اداری تسلیم و توضیح داده موکلین با داشتن چاه پایاب قدیمی در اراضی ملکی خود کشت وزرع می نموده اند و بواسطه تقلیل آ به چاه پایاب ، از طرف آقای (الف )اطمینان پروانه حفر چاه جدید از شرکت خوانده در سال 58 اخذ شده ولی بعلت اختلاف مالکی اداره آبیاری از حفر چاه ممانعتی نموده و پس ازرفع اختلاف تقاضای تمدید پروانه شده و آب منطقه ای" href="/tags/65825/شرکت-آب-منطقه-ای/" class="link">شرکت آب منطقه ای اقدامی در این خصوص بعمل نیاورده و پس از صدور اخطاریه در تاریخ 24/12/66 مبادرت به تخریب چاه تلمبه نموده و چاه پایاب را در حالیکه تاسیات و لوازم در داخل آن قرار داشته پر نموده اندک ه اقدام اداره خوانده خلاف است زیرا عدم حفر چاه جدید به دستور صریح شرکت بوده وموکلین در ان مدخلیت نداشته اند. اداره خوانده موظف به اجرای ماده 16 ائین نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب در مورد چاه پایاب بوده و مکلف بوده که با انتشار آگهی در روزنامه رسمی و مهلت مقرره یکساله به وظیفه خود عمل ننماید و اجرای تبصره 2 ماده 16آئین نامه مزبور بر عهده کارشناس فنی بوده است که بدین وظیفه نیز عمل نگردیده و چاه پایاب نیز که سالها قبل حفر شده مشمول عنوان غیر مجاز نبوده و کمیسیون صدور پروانه ها نیز در موردتمدید یا عدم تمدید پروانه جدید نفیا" یا اثباتا" اظهارنظری نکرده لذا تقاضای لغو تصمیم خلاف موضوع نامه مورخه 26/10/66 شرکت خوانده و الزام وی را بر تمدید پروانه حفر چاه جدید دارد. اداره خوانده در پاسخ به دعوی اظهار داشته آقای (الف ) بموجب دو فقره تعهد که امضاء و تسلیم آب منطقه ای" href="/tags/65825/شرکت-آب-منطقه-ای/" class="link">شرکت آب منطقه ای نموده متعهد به تبعیت از دستورالعمل ها و آئین نامه های ذیربط گردیده و حق هرگونه ادعا و مطالبه خسارت را از خود سلب کره است در پروانه اولیه مدت اعتبار یکسال ذکر شده و نهایتا" درسال 57 کتبا" به آب منطقه ای اعلام کرده که چاه موضوع پروانه حفر ولی قابل استفاده نمیباشد و تقاضای صدور پروانه چاه به جای چاه و اجاره حفر چاه بموجب پروانه مورخه 21/11/58 بجای چاه قبلی و پایاب قدیمی صادر گردیده که طبیعتا" کلیه شرایط پروانه قبلی از طرفی علت عدم حفر چاه مربوط به دارنده پروانه نیز بوده است و نامه مورخه 14/12/58 شرکت بعنوان پاسگاه جهت توقف عملیات حفر تا اطلاع ثانوی ، بعد شکوائیه مورخه 9/12/58بانوان (ج )و(الف ) بوده نشای از تعهد خواهان به پاسخگوئی به اعتراضات احتمالی 0 آقای (الف ) در تاریخ 7/11/59 طی مشروحه ای به آب منطقه ای اعلام داشته که به لحاظ عدم دریافت وام وسایرمشکلات وگرفتاری هائی که داشته امکان حفر چاه فراهم نگردید و تقاضای تمدید نموده که معلوم می نماید شخصا" توان حفر چاه را نداشته و صرفا" دستور این شرکت مانع اجرای مفاد مجوز صادر نبوده است . در سال 63 نیز عده ای از مالکین تلمبه های وقاع در حجت آباد طی شکوائیه ای حقانیت خودرا بر اراضی مورد ادعای آقای (الف ) مطرح و مدعی شده اندکه چاه پایابی سالها متروکه است و کارشناس اعزامی صحت این ادعا را تایید کرده و ملاحظه می شود علت عدم حفر چاه در مهلت مقرر تخلفات خواهان بوده و ربطی به این اداره نداشته با توجه به ممنوعیت منطقه در تاریخ 26/10/66 به آقای (الف ) اخطار گردید ک در اجرای ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب چون روی چاه پایاب متروکه ، که هشت سال پیش پروانه جابجائی گرفته اید و اقدامی نکرده اید و به لحاظ متروکه بودن چاه پایاب و ممنوعیت منطقه پروانه از درجه اعتبارساقط است ومتعاقبا" چاه متروکه پر و متروک گردید و تقاضای بذل توجه به ماتین 8و11 آئین نامه اجرائی قانون فوق و ممنوعیت تقاضای صدور حکم بر بیحقی خواهانها را دارم 0 شعبه 14 دیوان عدالت اداری با توجه به موضوع شکایت به صلاحیت مرجع دادگستری قرار عدم صلاحیت صادر نموده که پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک کرمان ارجاع و بکلاسه 68/277 ثبت شده خواهالن در جلسه دادرسی در پاسخ به مدافعات آب منطقه ای" href="/tags/65825/شرکت-آب-منطقه-ای/" class="link">شرکت آب منطقه ای اظهار داشته که از کلیه متقاضایان حفر چاه تعهد مورد اشاره خوانده گرفته و مدت اعتبار پروانه ها نیز محدود است و اگر غیر از این باشد کلیه پروانه ها باید ابطال شود بعلاوه آب منطقه ای با مجوزی دستور جلوگیری از حفر چاهی را داده اند که هنوز حفر نشده و چرا چاه پایاب را پر کرده اند؟ و اگر چاه متروکه بوده چگونه در سال 64 از هیات واگذاری زمین میزان مستثنیات و باغات مرا استعلام کرده اند. نماینده اداره خوانده نیز اظهار داشته : اقدامات آب منطقای حفر چاه فراهم نگردیده و تقاضای تمدید نموده که معلوم می نماید شخصا" توان حفر چاه را نداشته و صرفا" دستور این شرکت مانع اجرای مفاد مجوز صادره نبوده است . در سال 63 نیز عده ای از مالکین تلمبه های واقع در حجت آباد طی شکوائیه ای حقانیت خود را بر اراضی مودر ادعای آقای (الف ) مطرح و مدعی شده اند که چاه پایابی سالها متروکه است و کارشناس اعزامی صحت این ادعا را تایید کرده و ملاحظه می شود علت عدم حفر چاه در مهلت مقرر تخلفات خواهان بوده و ربطی به این اداره نداشته با توجه به ممنوعیت منطقه در تاریخ 26/10/66 به آقای اخطار گردید که دراجرای ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب چون روی چاه پایاب متروکه ، که هشت سال پیش پروانه جابجائی گرفته اید و اقدامی نکرده اید به لحاظ متروکه بودن چاه پایاب و ممنوعیت منطقه پروانه از درجه اعتبار ساقط است و متعاقبا" چاه متروکه پر و متروک گردیده و تقاضای بذل توجه به مادتین 8و11 آئین نامه اجرائی قانون فوق و ممنوعیت تقاضای صدور حکم بر بیحقی خواهانها را دارم 0 شعبه 14 دیوان عدالت اداری با توجه به موضوع شکایت به صلاحیت مراجع دادگستری قرار عدم صلاحیت صادر نموده که پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک کرمان ارجاع و بکلاسه 68/277 ثبت شده 0 خواهان در جلسه دادرسی درپاسخ به مدافعات آب منطقه ای" href="/tags/65825/شرکت-آب-منطقه-ای/" class="link">شرکت آب منطقه ای اظهار داشته که از کلیه متقاضیان حفر چاه تعهد مورداشاره خوانده گرفته و مدت اعتبار پروانه ها نیز محدود است و اگر غیر از این باشد کلیه پروانه ها باید ابطال شود بعلاوه آب منطقای با موجوزی دستور جلوگری از حفر چاهی را داده اند که هنوز حفر نشده و چرا چاه پایاب را پر کرده اند؟ و اگر چاه متروکه بوده چگونه در سال 64 از هیات واگذاری زمین میزان مستثنیات و باغات مرا استلعام کرده اند. نماینده اداره خوانده نیز اظهار داشته : اقدامات آب منطقه ای به راوال قانونی و مستند به قانون توزیع عادلانه بوده و واقعیت اینست که چاه پایاب متروکه بوده و هیچگاه مورد بهره برداری قرار نگرفته و شخص خواهان بارها به آب منطقه ای اعلام کرده که بعلت گرفتاری موفق به حفر چاه نشده و گواهان ایشان نیز در تحقیقات محلی اظهاری که حاکی از حقانیت خواهان باشد نکرده اند و اراضی لم یزرع و فاقد کشت و درخت است که موید اینست که چاه و آب نبوده و لوله جداری که در محلی قرارداده اند بمعنای وجود یک چاه نیست و لوله در زیر خاک کار گذاشته شده 0 دادگاه پرونده متشکله در آبیاری را مطالبه و ملاحظه و بمنظور تشخیص وضعیت چاه و زمین اطراف آن قرار تحقیق و معاینه محلی صادرنموده که اجراء شده است و چون تشخیص این مطلب که لوله های جداری موجود در چاه عمیق بوده و چاه موضوع پروانه بجائی حفر و احداث شده یا خیر کسب نظر کارشناس ضرورت داشته احد از کارشناسان رسمی رامامور بررسی نموده و مشارالیه اظهار نظر می نماید که لوله در چاه عمیق قرار داشته و چاه جابجائی نیز حفر نشده و چاه پایاب خراب و مسلوب المنفعه گردیده است دادگاه در تاریخ 2/5/70 نظر مشاورراکسب و خلاصتا" بشرح زیر اظهرا عقیده می نماید: (با توجه به محتویات پرونده و مفاد صورتملجس تحقیق و معاینه محلی و نظریه کارشناس که موید ادعای خواهانهاست دعوی موجه تلقی و به صدور حکم برالزام خوانده به تمدید پروانه جابه جائی چاه موضوع پروانه شماره 4962 21/11/58 ابراز میدارد: نظریه دادگاه در مهلت قانونی مورداعتراض شرکت خوانده قرار گرفته و پرونده به این شعبه ارجاع شده لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در ترایخ بالا تشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند.

رای
اعتراض شرکت معترض با توجه بمحتویات پرونده ورسیدگهیای معموله وارد نیست و چون متوقف شدن حفاری چاه جدید بجای چاه متروکه در مدتی که پروانه صادره دارای اعتبار بوده مستند بفعل خواهان نمیباشد نتیجتا" ایرادی متوجه خواهن نیست و نظر متخذه مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تنفیذ می شود و پرونده جهت اقدام مقتضی بدادگاه مربوطه اعاده می گردد.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
155
 

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
688
تاریخ تصویب :
1370-12-17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :