جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی 25/2/67
شماره دادنامه 139/21
شعبه 21 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 23/7/63 آقای (الف ) دادخواستی بخواسته الزام اداره امور آب یزد بصدور پروانه بهره برداری از چاه نیمه عمیق 3 اینچی واقع در باغ پلاک یک فرعی از یک اصلی بخش 9 سرچشمه زار یزدتقدیم دادگستری یزد کرده است که پرونده به شعبه نهم دادگاه عمومی ارجاع و بکلاسه 63/435 ثبت شده است . و بطور خلاصه ادعای نامبرده اینست که از سال 1344 چاهی 3اینچی و نیمه عمیق در باغ خوء حفر کرد و هفت هزار مترزمین اراضی خود را مشروب نموده و در سال 61با تصویب قانون توزیع عادلانه آب برای صدرو پروانه با اداره امور آب یزد مراجعه کرده و مسیولین مربوط بجای رسیدگی به درخواست علیه او شکایت جزائی حفر چاه بدون مجوز طرح کرده اند که در مراجع کیفری مطرح و منجر به اتخاذ تصمیم گردیده است . ضمنا" اداره آب با کسب نظر دو کارشناس و جلب نظر خلاف واقع آنها در کمیسیون که بدون اطلاع او تشکیل گردیده دستور انسداد چاه محفوره را صادر نموده اند و با توضیح قدمت حفر چاه و اینکه زمین کشاورزی او درختان غرس شده بجز چاه مورد بحث وسیله آبیاری دیگری ندارد با استناد بسوابق پرونده کیفری و کارشناسی متقاضی صدور حکم شده است . دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین دستور مطالبه سوابق پرونده کیفری را صادر نموده و ضمنا" از اداره امور آب خواسته است که رونوشتی زا رای کمیسیون تبصره 3 قانون توزیع عادلانه آب را همراه با گزارش جریان امر بدادگاه ارسال دارندودرتاریخ 28/10/65 در وقت فوق العاده متعاقب ملاحظه سوابق امر واستماع مدافعات نماینده اداره خوانده بخلاصه اینکه چاه در منطقه ممنوعه و بدون مجوز احداث گردیده و دادگاه کیفری هم حکم براعاده وضع صادرنموده است . با استعلام تاریخ ممنوعیت حفر چاه قرارارجاع امر بکارشناسی را صادر با وصول نظریه کارشناس سرانجام در تاریخ 21/7/66حکم به الزام اداره آب به صدور پروانه بهره بردای از چاه نیمه عمیق 3 اینچی در پلاک ملکی تجدیدنظرخوانده صادر نموده است که پس ازابلاغ اداره آب مبادرت بطرح دادخواست تحدیدنظرخواهی کرده اند باابلاغ ان به خوانده تجدیدنظر پرونده به دیوانعالی کشور ارسال وباین شعبه ارجاع شده است . اعتراضات و پاسخ آن در موقع شور قرائت می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزراش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
دادنامه شماره 12291/7/66 شعبه اول دادگاه حقوقی یک یزد مخدوش است .
1 دادگاه بتکلیف مقرر در ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو عمل نکرده و نظر و استنباط قضائی خود را قبل از انشاء حکم به طرفین اعلام ننموده است . 2رای کمیسیون موضوع تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب دایر بر انسداد چاه مستند به نظر دو کارشناس می باشد و اقتضاء دارد که دادگاه در مقام رسیدگی حداقل مورد را برای اظهارنظر به سه نفر کارشناس متخصص ارجاع نماید. بعلاوه نظریه کارشناس واحد که مستند رای دادگاه واقع گردیده کافی وکامل نیست و می باید در قرار کارشناس به هیات کارشناسان تکلیف شود که تعیین نمایند اولا" بهره برداری از چاه محفوره مضر بمنابع زیرزمینی می باشد یا خیر؟ و آیاازنظر اقتصادی وجود آن بمصلحت است یا نه ؟ ثانیا" چنانچه علی الاصول وجود آن مضر بمنافع زیرزمینی می باشد یا خیر؟ و آیا از نظر اقتصادی وجود آن بمصلحت است یا نه ؟ ثانیا" چنانچه علی الاصول وجود آن مضر نباشد می باید میزان مصرف متعارف بواحد زمان مشخص گردد و تعیین شود که برای امکان بهره برداری متناسب چه نوع وسائل ومنصوباتی می باشد در چاه بکار برده شود که میزان بهره وری قابل کنترل باشد.بنابمراتب و مستندا" به بند (ب ) ماده دوازده قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو دادنامه تجدیدنظرخواسته فسخ می گردد و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک یزد محول می گردد.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
155
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
139
تاریخ تصویب :
1367/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :