جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی 15/7/71
شماره دادنامه 436
شعبه 3 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 8/7/69 آقایان (الف ) و(ب ) و(ج ) دادخواستی بطرفیت آقایان (د) و م بشعبه اول دادگاه حقوقی 1 گرگان تقدیم و باستناد یکبرگ نظر کارشناس در مرحله تامین دلیل و طی لایحه ارسالی توضیح داده اند که زمینی را جهت کشت از خواندگان اجاره کرده ام ولی چون آب چاه کفایت برای 42 هکتار زمین نداشته و اجاره هم برای اینگونه زمین کمتر از میزانی است که بخواندگان پرداخته ایم فلذا مبلغ 000/700/3 ریال خسارت از مشارالیهم بر مبنای قرارداد اجاره خواستاریم 0 خواندگان در پاسخ یکبرگ رونوشت قرارداد اجاره را ارسال و دفاع نموده اند اگر خواهانها بعلت عدم تجربه از زمین استفاده کافی نکرده اند ربطی بما ندارد و ما تعهدی درزمین آبیاری نداشته ایم و نظر کارشناس تامین دلیل حجیت ندارد و حتی قراربوده از آب چاهها که تماما" در اختیار آنها بوده برای تقریبا" یک هکتار نیم زمین آب بدهند که آنرا هم نداده اند فلذا رد درخواست را تقاضاست مرجع رسیدگی پس از ملاحظه پرونده تامین دلیل بدعوی وداعی که خود را بوکالت از خواهانها معرفی نموده اخطارمی نماید جهت اخذ توضیح دعوت و اعلام نماید خسارت وارد بزمین چه ارتباطی بخواندگان دارد و دلیل این ادعا چیست و با توجه بقرارداد اجاره سمت آقای (ج ) را مشخص و اعلام ماید آبیاری بعهده چه کسی بوده که وکیل مذکور در لایحه ارسالی جواب دادگاه را اعلام و در نهایت نظر استنباطی مورخه 29/11/70 بدین خلاصه صادر می گردد. نظر بقرارمورخه 11/2/69که اصالت آن مورد تایید متداعنین است خواهانها کشت 42 هکتار زمین خواندگان را از1/4/69 تا20/7/69 بعهده گرفته اند ادعای خواهانها باینکه چون آب چاه کافی برای کشت کل زمین نبوده است و موجب خسارت گردیده موجه نمیباشد زیرا اولا" قرارداد بوجود چاه دارای آب اشاره شده و خواهانها اذعان باین امر دارندثانیا" بفرض کمبود آب خواندگان عامل موثر قضیه نمیرسد دعوی خواهانها غیرثابت تشخیص می گردد این نظر پس از ابلاغ مورد اعتراض واقع گردیده از ناحیه وکیل خوهانها که لایحه مربوطه بهنگام مشاوره قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین اظهارنظرمی نمایند:

نظریه
با توجه بمحتویات پرونده و کیفیت دعوی مطروحه نظریه مورخ 29/11/70 شعبه اول دادگاه حقوقی یک گرگان در پرونده شماره 222/69 مدنی صحیح و بلااشکال است و اعتراض وکیل خواهانها نسبت بنظریه صحیح و موجه نیست نظریه دادگاه تایید می شود و در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پرونده بمنظور انشاء حکم بدادگاه مرقوم ارسال می گردد.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
155
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
436
تاریخ تصویب :
1371/07/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :