جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی 20/5/69
شماره دادنامه 275
شعبه 24 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 20/12/1363 آقایان (الف ) و(ب ) دادخواستی بخواسته رفع انسداد و مزاحمت از یک حلقه چاه عمیق بمیزان 18اینچ واقعه در 9 کیلومتری اراک علیه سازمان آب اراک و آبهای زیرزمینی استان مرکزی بدادگاه عمومی حقوقی اراک تقدیم می دارند و توضیح می دهند که در اوایل سال 57 قبل از انقلاب امام و تصویب نامه سازمان آبهای زیرزمینی مصوب 1361 اینجانبان واقدام به حفر چاه عمیق نموده و مشترکا" هستی خود رابفروش رسانده ایم اکنون بعد از سالها بهره برداری سازمان مانع از استفاه از چاه می شود لذا با استفاده از قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 3 قانون توزیع آب مصوب 16/12/1361 به تقدیم این دادخواست مبادرت نموده تقاضای رسیدگی و صدورحکم دارد اداره خوانده پیوست نامه شماره 428/67901/7/4 فتوکپی نظریه مورخه 10/10/63 کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه های راارسال می دارد فتوکپی نقشه چاه مورد نظر را ضمیمه می نماید خواهانها بشرح جلسه مورخه 5/9/66اظهار می دارند که چاه های اطراف بعد از چاه آنها حفر شده است نماینده اداره خوانده اظهار می دارد نظریه صریح کمیسیون رسیدگی بصدور پروانه های مستندا" به نظریه دو نفر از کارشناسان خبره امور آب اراکه از محل بازدید نموده اند چاه خواهانها مضر به مصلاح عمومی صاحبان تمامی چاه های مجاز منطقه شناخته شده وکمیسیون به اتفاق آراء در عدم بهره برداری (انسداد) از چاه خواهانها موافلقت نموده است لذا تقاضای رد دعوی خواهانها را دارد دادگاه قرار تحقیق و معاینه محلی با جلب نظریه کارشناس صادر می نمایدکه بمرحله اجرا در می آید بر اثر اعتراض نماینده اداره خوانده امر به هییت کارشناسی ارجاع می شود هیئت کارشناسی طی نظریه وارده به شماره 10713/8/65 چنین اظهار نظر می نماید ه منطقه شرقی اراک به لحاظ حفظ و صیانت سفره آبهای زیرزمینی و جلوگیری از بروز پدیده آفت در سفره ها که خصوصا" رابطه مستقیم با اجرای پروژه های صنعتی در این ناحیه بویژه ماشین سازی اراک دارد اولین مرتبه در تاریخ 6/9/1348 قریه احمدآباد از نظر حفر چاه و قنات ممنوعه گردیده و در تاریخ 26/12/1359 نیز لخاظ تهیه میدان آبی منطقه حوزه ممنوعیت غرب جاده احمدآباد قرار گرفته ومشمول تبصره 1 ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب می گردد ولی از نظر اینکه از طریق آب چاه حدود10 هکتار باغ مشجر مشروب می شود صرفا" از نقطه نظرجلوگیری از خشکی و ممانعت از نقصان قدرت انتفاعی از آنهابهره برداری بمقدار 18 لیتر در ثانیه با موتوری بقدرت مقید15 اسب در انتهای میله گاردان که معادل حدود یازده کیلووات می شود و قطر لوله آب 4 اینچ پیشنهاد می گردد و در اینصورت مصالح عمومی و موقعیت سفره آبهای زیرزمینی منطقه نیز رعایت شده است در این خلال دادگاه عمومی حقوقی اراک بحقوقی یک تبدیل می یابد و پرونده امر ابواب جمعی شعبه اول دادگاه حقوقی یک اراک قرار می گیرد و بر اساس نظریه هیئت کارشناسی رای شماره 1323/10/65 صادر می نماید خواهانها از رای مذکور تجدیدنظرخواهی می نمایند پرونده بدیوانعالی کشورارسال و به این شعبه ارجاع می گردد شعبه 24 دیوانعالی کشور دادنامه تجدیدنظر خواسته رابموجب رای شماره 403/1124/6/68بشرح بین الهلاین نقض می نماید( طبق مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو دادگاه حقوقی یک قبل از صدور رای مکلف بصدور نظریه می باشد و چنانچه ظرف پنج روز موورد اعتراض طرفین با یکی ازآنها قرار نگیرد رای می دهد چن در رسیدگی بموضوع این پرونده مقررات مذکور رعایت نگردیده رای تجدیدنظرخواسته نقض می گردد و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک اراک ارجاع می شود شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اراک بر رفع انسداد و بهره برداری از چاه محفوره واقع در اراضی حسین آباد بغدادی و در فاصله پنجاه متری شمال کیلومتر10 جاده آسفالته اراک قم ( طبق کروکی ترسیمی کارشناسان ) وبا قدرت آبدهی 18 لیتر در ثانیه و قطر لوله چهار اینچ و قدرت مفید موتور پانزده اسب و صدور پروانه پس از تعویض منصوبات و تجهیزات علیه سازمان آبهای زیرزمینی استان مرکزی اراک ) و رد دعوی خواهانها زاید بر میزانی فوق (بهره برداری 18 لیتر در ثانیه و نصب تاسیسات متناسب به آن ) نظریه صادر می نماید نظریه مذکوردرتاریخ 12و29/9/68 بخواهانها ابلاغ میشود در تاریخ 16/19/68اعتراض می نمایدسپس پرونده بدیوانعالی کشور اراسل و به این شعبه ارجاع می گرددلایحه اعتراضیه بهنگام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در ترایخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزراش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند.
اعتراضات نسبت بنظریه دادگاه در مورد وارد و موثر تشخیص نمیگردد. از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی در رسیدگی دادگاه مشهود نمیباشد لذا ضمن تایید نظریه مذکور پرونده امر جهت انشاء حکم اعاده می شود.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
155

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
275
تاریخ تصویب :
1369/05/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :