جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی 23/8/67
شماره دادنامه 538
شعبه 24 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 31/3/65 آقای (الف ) دادخواستی بخواسته ، اعتراض به رای شماره 441/1301/28976/6/62 سازمان آب تهران به استناد پرونده سازمان آب علیه سازمان آب منطقه ای تهران بدادگاه حقوقی یک تهران تقدیم می دارد در جلسه رسیدگی مورخه 14/11/65خواهان توضیح میدهد که رای کمیسیون در تاریخ 23/3/65 به اوابلاغ گردیده و او دکتر دانپزشک می باشد در محل اقدام به تاسیس مطب دندان پزشکی نموده و مورد مصرف آب صرفا" از جهت امور دانپزشکی ونظافت می باشد بهیچ وجه قصد استفاده زراعتی از چاه مورد نظر را ندارد و محل وقوع چاه در قریه کوشک شهریار می باشد نماینده خوانده پاسخ می گوید با توجه به مقررات ماده 14 آئین نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب که بایستیی محل بیش از دو هزار متر نباشد محصور و مسکونی باشد و محل مورد بحث بمساحت حدود شش هزار مترمربع بوده بنابراین صدور پروانه از جهت مصارف شرب وبهداشت مغایر با ماده مذکور می باشد و تاریخ ابلاغ قرار به خواهان 23/3/65 صحیح است دادگاه بمنظور احراز این امر که آیا استفاده از چاه مورد نظر از حیث نکث نکرده سفره آبهای زیرزمینی و ورودخسارت جبران ناپذیر بصاحبان چاه های مجاور قرار ارجاع امر بکارشناس صادر می نماید آقای کارشناس فنی نظریه وارده بشماره 4246/12/65 نتیجه چنین اظهارنظر می نماید با توجه بمیزان آبدهی بی مناسب منطقه و فاصله حریمی موجود با چاه علاقمند و225 متر و تبصره ذیل ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب هر آبی که صرفا" معادل 25 مترمکعب در شبانه روز با رعایت کلیه نکات فنی مربوط به تجهیزات چاههای مشول این ماده از این چاه بهره برداری شود ایجاد نکث آب درسفره آبهای زیرزمینی منطقه و در نتیجه بروز خسارت جبران ناپذیری برای صاحبان چاه های مجاور و مصالح آنان منقضی است ولی تنها مسئله مساحت بیش از دو هزار متر باغ و نتیجتا" مغایرت با ماده 14 آئین نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب می باشد که در این زمینه با عنایت باینکه آب بهداشتی و قابل شرب برای ساکنان باغ و خصوصا" در مواقع مراجعه بیماران محلی نیز ضروری است صدور مجوز ارتباطی با نظریه امور حفاظت منابع آب سازمان آب منطقه ای تهران دارد سرانجام دادگاه دادنامه شماره 6331/7/66 مبنی بر لغو تصمیم کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه و ائر بر انسداد چاه خواهان و الزام خوانده بصدور پروانه بهره برداری مناسب با نیاز خواهان 25 متر مکعب درشبانه روز با رعایت کلیه ضوابط و مقررات صادر می نماید دادنامه صادره در تاریخ 21/9/46 به خواهان ابلاغ می شود و در تاریخ 2/10/66تجدیدنظر خواهی می نماید پس از انجام تبادل لوایح پرونده باین شعبه ارجاع می گردد لوایح طرفین بهنگام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش آقای (الف )عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:

بسمه تعالی
با توجه به ملاک وحدت رویه بشماره 3051/11/65 هیئت عمومی دیوانعالی کشور و مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای یک و دو در این پرونده دادگاه قبل از صدور رای مکلف بصدور نظریه بوده است لذا رای تجدیدنظرخواسته نقض و رسیدگی مجدد بشعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
155
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
538
تاریخ تصویب :
1367/08/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :