جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی 19/8/71
شماره دادنامه 501
شعبه 21 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
آقایان (الف ) و غیره در تاریخ 26/10/62 دادخواستی بطرفیت سازمان آب تهران ، جهاد سازندگی آقای (ب ) بخواسته ابطال پروانه حفر چاه بشماره 428/1301/5527/9/67 و توقیف بهره برداری ازچاه تا نتیجه نهائی تقدیم دادگاه حقوقی یک کاشان نموده و با توضیح اینکه در نتیجه حفر چاه مذکور در حریم مادر چاه آب کشاورزی اینجانبان بدون تحصیل رضایت چندین خانواده از هستی ساقط می گردد و اینکه در ذیل و مدارک در پرونده 67530 دادیاری دوموجودمی باشد درخواست رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته فوق می نمایند دادگاه مرجع رسیدگی پس از رسیدگیهای لازم نهایتا" در تاریخ 22/2/69 طی نامه شماره 690/67ملخضا" باین استدلال که باتوجه بنامه مورخ 12/3/65 سازمان آب منطقه ای تهران مبنی بر حفر چاه گمانه در اراضی بند اسمی و نیز نامه دیگر بتاریخ آب در تاریخ 15/10/66 به آقای فرماندار کاشان در خصوص بهره برداری از چاه محفوره واقع در قریه پنشاسی و اعتراض مالکین و حقابه بر آن قنات سنج تحره نسبت بحفر چاه در محل تعیین شده که پس از بازدید کارشناسی مشخص گردیده که در فلاصله 700 متری پائین دست جاده قنات مورد اشاره واقع شده است که در روز بازدید قنات مزبور وسیله متقاضیان به کارشناس ارائه نشده و در این رابطه پس از آزمایش بسیار از چاه محفوره مشخص گردید که بهره برداری از چاه سبب تاثیر سود بر روی آبدهی قنات خواهد شد و نیز با توجه باینکه متقاضیان بر اساس تعهد داده شده موظف به ارائه منابع آبی اطراف بوده اند لذا بمنظور جلوگیری از مناقشات محلی امور آب اراک بهره برداری از چاه مزبور را منوط بموافقت مالکان و دارندگان حقابه از قنات سنج تجره نموده است که این امور مورد تایید سازمان می باشد در نتیجه در مورد جلب موافقت مالکان و دارندگان حقابه اقدام گردیده که حسب اعلام جهاد سازندگی رضایت اکثر مالکین اعلام گردیده ولی عده ای دیگر که اهل تجره بوده و یا اهالی قریه پنداسی در قنات شرکیند رضایت به بهره برداری از چاه را نداده اند دادگاه موضوع را بکارشناس ارجاع نموده وکارشناس مربوطه در تاریخ 18/4/68اعلام نموده است که در صورت بهره برداری از چاه قریه پنداس ضرر و زیان بر قنات مزرعه سنج دارد و با توجه به نظریه دادگاه که مورد تایید شعبه 12 دیوانعالی کشور واقع شده دادگاهدعوی خواهانها را صحیح تشخیص داده ورای بابطال پروانه بهره برداری از چاه محفوره در قریه پنداسی صادر واعلام می دارد دادنامه مذکور حسب دادنامه شماره 395/2912/11/69 شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور ابرام گردیده است .
رای مذکور مورد اعتراض مجدد تجدیدنظرخواهان بدوی واقع شده و طی گزارش مورخ 7/7/70 و ملحضا" باین استدلال که : با توجه به تبصره 1 ماده 14 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 بررسی موضوع اعتراضی به حفر وبهره برداری از چاه مورد ادعا هدایت امرباوزارت نیرو می باشد بنابراین رسیدیگ دادگاه قبل از رسیدگی و اتخاذ تصمیم از طرف وزارت نیرو برخلاف مقررات قانونی می باشد درخواست تجدیدنظر مجدد باستناد ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو گردیده و جناب آقای دادستان کل با طرح پرونده باین کیفیت و رسیدگی مجدد موافقت خود را اعلام و در نتیجه پرونده باین شعبه جهت رسیدگی ارجاع گردیده است تبادل لوایح وسیله دفتر شعبه انجام شده و لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهدشد. هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.
قطع نظر از ابرام دادنامه تجدیدنظرخواسته طی دادنامه شماره 295/2912/11/69 شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور با توجه بمستندات ومبانی مذکور در دادنامه تجدیدنظرخواسته وعدم اشکال موثری از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی با عنایت بماده 559 قانون آئین داردسی مدنی موردی جهت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نبوده وپرونده اعاده می گردد.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
155

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
501
تاریخ تصویب :
1371/08/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :