جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی 7/3/1366
شماره دادنامه 140/21
شعبه 21 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 17/2/1365 آقای (الف ) دادخواستی بطرفیت سازمان آب منطقه ای تهران بخواسته اعتراض برای سازمان مزبور بعنوان اینکه عادلانه صادر نشده تسلیم دادگاه حقوقی یک تهران نموده فتوکپی اخطاریه شماره 441/1301/1960/1/1360 سازمان آب منطقه ای تهران که در آن تصریح شده برابر نظریه کارشناسان اعزامی ورای کمیسیون رسیدگی بصدور پروانه اداره بهره برداری از چاه محفوره دراراضی قره قباد خالصه شهرستان کرج مورد تایید قرار نگرفته و برابر قانون بدون پرداخت خسارتی باید مسدود گرددو بهره برداری از آن از آن ممنوع می باشد ضمیمه دادخواست شده که بکلاسه 65/62 شعبه 27 ثبت وقت رسیدگی تعیین پرونده از سازمان خوانده مطالبه که امور حفاظت منابع آب پرونده کلاسه 10047810 را ارسال و نماینده معرفی نموده نماینده خوانده در دادگاه اظهار داشته معرتض دلیلی بر توجیه اعتراض و علت آن ارائه ننموده با توجه بنظریه کارشناسان اعزامی به محل رد اعتراض مورد تقاضاست در تاریخ 22/11/1365 رئیس دادگاه متفق با مشاور بخلاصه این استدلال که حسب مندرجات پرونده سازمان آب منطقه ای تهران کارشناسان سازمان حفر چاه بدون پروانه توسط خواهان را به سبب اینکه در حریم آبده قنات تنکمان قراردارد علاوه بر ایجاد نکث و افت آب زیرزمینی منطقه باعث ورود زیان به آب قنات مذکور نیز دانسته و خواهان اعتراض موجهی به نظریه کمیسیون تبصره ماده 3 قانون تودیع عادلانه آب ننموده نظر خود را بر ابطال اعتراض ابراز نموده است بر اثراعتراض آقای ...پرونده بدیوانعالی کشور ارسال شده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و مشاوره نموده چنین نظر می دهند:
با توجه به محتویات پرونده و استدلال دادگاه نظریه مورخ 27/11/1365 شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران ابرازی درپرونده 65/62 موجه و صحیح تشخیص و تایید می گردد پرونده جهت انشاء حکم به شعبه مزبور فرستاده می شود.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
155
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
140
تاریخ تصویب :
1366/03/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :