جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی 30/3/67
شماره دادنامه 272/21
شعبه 21 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
آقای ... بوکالت آقای (الف ) در تاریخ 27/10/63 دادخواستی به خواسته خلع یدو رفع مزاحمت از آب چشمه واقع در قریه اردک مزرعه قندغلو مقوم بمبلغ 000/210 ریال بطرفیت آقایان (ب ) و تسلیم دادگاه های عمومی شهرستان قزوین نموده است که پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع و بکلاسه 63/453 ثبت گردیده خلاصه دعوی اینست که ادعا شده خوهان دعوی مالک دو قطعه زمین در قریه اردک مزرعه قندغلو می باشدکه با تلاش او چشمه مزروعی نامبرده می باشد. خواندگان دعوی برای مشروب کردن اراضی مزروعی خود از آب چشمه استفاده می کردند که آب بصورت لوله کشی مورد استفاده اهالی قرار گرفت و آنها در قبلا محرومیت از آب چشمه مزبور آب چشمه خواهان راغاصبانه متصرف و مورد استفاده قرار داده اند که با طرح دعوی تصرف عدوانی دادسرا با استنباط سبق تصرف و بناحق رای به نفع آنها صادر کرد و با استناد به فتوکپی مدارک مالکیت خواهان و استهشادیه و قرارداد مورخ 10/4/63 که مفادا" دلالت بر قبول خواندگان دایر بر استفاده آب توسط خواهان برای کشت دارد که بعدا" اجرای آن مورد قبول قرار نگرفت محکومیت خواندگان ماهیتا" به خلع ید رفع مزاحمت از چشمه مورد ادعا درخواست شده است . با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین دستور مطالبه پرونده کلاسه 1/27/63 تصرف عدوانی که فتوکپی دادنامه صادره در پرونده مزبور جزء مستندات دعوی می باشد داده شدآقای ... بوکالت خواندگان در دادرسی مداخله کرده و بطور خلاصه مدافعات او اینست که با توجه بقانون توزیع عادلانه آب خواهان مالکیتی به چشمه ندارد و آقای (ج ) موکل او مطابق رای دادسرا از آب چشمه متجاوزاز ده سال استفاده کدره و توافق مورخ 10/4/63 مورد اقاله طرفین واقع شده و با رد شهود خواهان و ادعای انتساب آنها بخواهان رد دعوی را خواستار شده است قابل ذکر است که وکیل خواهان بعد از طرح دادخواست به یک فقره نامه ای استناد نموده است که بموجب آن آقای (ج ) خطاب به شورای اسلامی قریه اردک ضمن اقرار به اینکه آب چشمه مورد استفاده او در اثر لوله کشی جهت استفاده اهالی قطع شده و اشجار باغ او در شرف خشکیدن می باشد درخواست نموده که باو اجازه دهند از آب چشمه باش چمن اردک استفاده نماید و000بعلاوه فتوکپی صورتجلسه ای بتاریخ 22/4/63 ضمیمه مدارک دفاعی وکیل خواهان می باشد که ریش سفیدان و خبرگان محلی با بازدید محل و تایید خروج چشمه از زمین ملکی خواهان اقدام خواندکان را به ممانعت از استفاده خواهان از آب چشمه و محرومیت او از کشاورزی گزارش کرده و تاکید کرده اند ه باید همگی از آب چشمه استفاده نمایند. دادگاه با استماع مدافعات وکلا و توجه به موارد استفاده آنها از محتویات پرونده تصرف عدوانی قرار استماع شهادت مطلعین و مسجلین مورد استناد وکیل خواهان را صادر و از آنها تحقیق نموده و بعلاوه از شهود استنادی خواندگان هم استماع گواهی شده و آقای ...هم بوکالت خواهان در دادرسی شرکت کرده و دادگاه در جلسه دادرسی مورخ 7/4/65 بعد از استماع توضیحات وکلا دستور داده است که اداره طرح آبیاری دشت قزوین راجع به چشمه واقع در قریه اردک مورد اختلاف وچگونگی اجرای قانون توزیع عادلانه آب نسبت به آن استعلام بعمل آید با وصول پاسخ استعلام دادگاه و اینکه استفاده از چشمه طبق عرف محلی صورت می یگرد و سابقه ای از آن در سازمان مربوط موجود نیست و قانون توزیع عادلانه آب در منطقه موضوع دعوی اجراء نمیشوددادگاه در جلسه دادرسی مورخ 10/9/65 قرار ارجاع امر بکارشناس را صادر نموده است تا کارشناس منتخب با معاینه محل و بررسی سوابق امر و نحوه استفاه طرفین چگونگی میزان سهم طرفین را در استفاده از آب چشمه مورد اختلاف تعیین نماید. کارشناس منتخب با بررسی وضع چشمه از بین اصحاب دعوی و نحوه آن اظهارنظر کرده است که خواندگان حق استفاده 3روز از 7روز آب چشمه را دارند و با اعتراض وکیل خواندگان و دخال آقای ... به وکالت آنها عمدتا" ایراد شده که کارشناس منتخب کارشناس کشاورزی است و صالح برای اظهارنظر نیست و دادگاه پس از اخذ توضیح از کارشناس سرانجام در تاریخ 22/6/66 با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور حکم نموده است واستحقاق خواهان را دایر باستفاده ازآب چشمه مورد اختلاف بمیزان 4 روز در هفته محرز تشخیص و خواندگان رامحکوم نموده که بمدت چهار روز جهت استفاده خواهان در هفته از چشمه خلع ید نموده و نسبت به سه روز دیگر با احراز استحقاق خواندگان برای استفاده از چشمه دعوی خواهان مردود اعلام گردیده است . که با ابلاغ دادنامه نسبت به آن تجدیدنظرخواسته شده که مشروح آن وپاسخ خواهان در موقوع صدور رای قرائت می شود. خلاصه اعتراض تجدیدنظر خواهان (آقایان (ب )وج ) با وکالت آقای ... اینست که خواهان اراضی مزروعی خود را بصور دیم کشت می نماید و آب چشمه مورداستفاده آنها بوده که دادسرا به نفع آنها رای صادر کرده است . آقای الف نیز ضمن پاسخ به تجدیدنظرخواهان نستب به محکومیت خوددرخواست رسیدگی فرجامی تبعی کرده است که با ارجاع پرونده بدیوانعالی کشور وثبت بکلاسه بالا پرونده باین شعبه ارجاع گردیده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای 00 و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند.
با عنایت به رسیدگیهای معمول دادگاه و قدر متقین حاصل از شهدت شهود و مقوعیت اراضی مورداستفاده طرفین دعوی و نظریه کارشناس منتخب دادنامه شماره 249 مورخ 23/6/66 شعبه اول دادگاه حقوقی یک قزوین با توجه به پاسخ استعلام اموره بهره برداری و طرح آبیاری و بردشت قزوین مغایرتی با قانون و مدارک ومستندات پرونده نداشته ایرادی بر آن مترتب نیست و موارد مندرج در ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نسبت به دادنامه صادره مصداق ندارد و درخواست تجدیدنظر آقایان (ب ) و(ج ) رد می شود. بدیهی است چون مورد از موارد فرجامخواهی نیمباشد موقعیتی برای توجه بادعای فرجام تبعی وجود ندارد.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
155

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
272
تاریخ تصویب :
1367/03/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :