جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی 16/5/68
شماره دادنامه 430
شعبه 21 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 20/4/1366 آقایان (الف ) و(ب ) دادخواستی بطرفیت آقایان ح و(د) بخواسته مبلغ 2072050 ریال تسلیم دادگاه حقوقی یک ساری می نماید ماحصل اعلام می دارند در تاریخ 23/3/1366 خواندگان مانع رسیدن آب به زیرزمین آنها شده و در نتیجه هفت قفیززمین مرزبندی و شیار شده دارای دویست مترمربع خزانه شالی بعلت نرسیدن آب از بین رفته است که در پرونده کیفری 18/66دادسرای عمومی ساری مامور از محل تخریب بازدید و حقیقت را صورت جلسه کرده کارشناس درپرونده تامین دلیل کلاسه 66/235 دویست و شصت هزار ریال خسارت تعیین کرده با استناد به پرونده های مذکور و عنداللزوم تحقیق و معاینه محل رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان بپرداخت مبلغ 260000 ریال خسارت مورد نظر کارشناس در تامین دلیل و ده هزار ریال دستمزد کارشناس و2050 ریال تمبر تامین دلیل و800000 ریال ایاب و ذهاب یک و نیم تا دوساله و یک میلیون ریال خسارت از کارافتادن کشت مورد تقاضاست . با ثبت بکلاسه 66493 شعبه دوم وقت رسیدگی تعیین شده خواندگان بشرح لایحه و توضیحاتشان در دادگاه بخلاصه اظهار داشته اند خواهانها صاحب نسق زراعی نبوده اند بلکه پدرشان (س )هفت قفیز نسق زراعی داشته و خقابه مشخصی دارد و کسی مانع آن نشده و کشت هم نموده و می نماید. می خواست زمین خشکه زاری مازاد 7قفیز را به شالی زار تبدیل کند که دادخواست الزام (س ) بر عدم کشت بیش از 7قفیز تسلیم شده در پرونده 65/672 شعبه پنجم دادگاه حقوقی دو ساری رسیدگی و دادنامه شماره 16129/3/1366 بر منع نامبرده به کشت زمین به صورت شالیزاری بیش زا هفت قفیز صادر شد و طی رای شماره 13/7/1366 شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری تایید گردید خواهانها از خودشان زمین شالی زاری ندارند بلکه برای پدرشان نصفه کاری می کنند و شکایت آنها مبنی بر تخریب نهر و تضییع محصول در پرونده 18/66 کیفری دو تحقیق منتهی بصدور قرار منع تعقیب شده ودر شعبه هشتم طی رای 19/5/66 تایید گردیده (س ) در سال 1342تعهد داده و اقرار به بی حقی خود کرده بود. اداره آبیاری گواهی کرده (س )فقط تا میزان هفت قفیز زمین شالیزاری حقابه دارد که نسبت به 7 قفیز ادعائی نیست فرزندان او می خواهند اضافه بر 7قفیز فوق اراضی خشکه زاری را به شالیزاری تبدیل کنند که ما و همه اهالی محل با این کار موافق نیستیم 0 مرکز خدمات کشاورزی هم گواهی کرده (س ) فقط 7 قفیز شالیزاری داردو بقیه یعنی دو جریب و هشت قفیز و پهج دهو خشکه زاری می باشد رد دعوی مورد تقاضاست آقای ... بوکالت خواهانها مداخله نموده ضمن بیان مطالبی اعلام داشته زمین مورددعوی خواهانها ارتباطی به زمین پدر آنها و مورد حکم شعبه 5ندارد.یکی ازخواهانها خود دارای سند اصلاحات اراضی است و بیش از بیست سال است در آن شالی کشت می نماید. بمعاینه محل وکارشناس و تحقیق محلی استناد می گردد. پرونده کیفری فوق و تامین دلیل مطالبه شده آقای (ب ) یکی از خواهانها در جلسه 1/9/1367 دادرسی ماحصل اظهار داشته دعوی او برادرش راجع به خسارت دو فقیز زمین شالیزاری است که دارای سند اصلاحات ارضی میباشد و با بردارد خود شریک است ولی برادرش سند اصلاحات ارضی ندارد دردادخواست اشتباها" وسیله نویسنده هفت قفیز نوشته شده است . زمین پدرش که زنده است ارتباطی به او ندارد.
خواندگان در جلسه مزبور اظهارداشته اند دو قفیز زمین که (ب ) گفته است خشکه زاری است چون شالیزاری نبوده خواهانها حقابه ای ندارند، پس از اظهارنظر مشاور بر بی حقی خواهانها رئیس دادگاه بشرح تصمیم مورخ 1/9/1367 و بعنوان اینکه حکم شماره 16129/3/1366 شعبه 5 دادگاه حقوقی دو ساری بر منبع آقای (س ) به کشت شالی نسبت بمازاد هفت قفیز شالیزاری متعلق بوی صادر گردیده و اعتراضات مشارالیه در شعبه اول دادگاه حقوقی یک مردود و حکم قطعی شده و ادعای وکیل خواهانها در زمیه ارتباط حکم فوق به زمین هفت قفیزی دیگری غیر از زمین هفت قفیزی خواهانها با اظهارات (ب ) یکی از خواهانها در جلسه 1/9/1367 که مورد ادعای خود و برادرش را راجع به زمین دو قفیزی دانسته غایرت دارد و پرونده تامین دلیل و کیفری حاکی از حقانیت خواهانها نمیباشد ودر سند اصلاحات اراضی ارائه شده از سوی (ب ) مطلبی راجع به حقابه برای اراضی شالیزاری قیدنگردیده معلوم می شود خواهانها بدون داشته حقابه از محل قصد تبدیل اراضی خشکه زاری خود به اراضی شالیزاری را رداند و ممانعات خواندگان دراین خصوص خلف قانون محسوب می گردد و آنها نسبت به 7قفیز شالیزاری متعلق به (س ) پدرشانهم ادعائی نداشته وممانعتی بعمل نمی آورند. دعوی خواهانها را فاقد دلیل تشخیص و نظر خود را بر رددعوی آنها ابراز نموده است . بر اثر اعتراض وکیل خواهانها به نظریه مزبور پرونده بدیوانعالی کشور ارسال بکلاسه بالا ثبت و به این شعبه ارجاع شده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... و اوراق پروند همشاوره نموده چنین نظر می دهند:
بشرح لایحه وکیل خواهانها وارده بشماره 1916/92/6/1366 ارسالی برای اولین جلسه دادرسی و توضیحات آقای (ب ) در جلسه 1/9/1367 و لایحه مشارالیه وارده بشماره 3057/12/9/1367 خسارت هفت قفیز شالیزاری متعلق به آقای (س ) پدر خواهان ک در قید حیات است با زمین خشکه زاری نامبرده مورد مطالبه نبوده تاحکم شماره 16129/3/66 شعبه پنجم دادگاه حقوقی دو ساری مبنی بر منع (س ) فرزند عباس به کشت زمین به صورت شالیزاری مازاد هفت قفیز با استفاده از خقابه نهر روستای ورکی و نامه شماره 86/7671/3/1366 ناحیه آب ساری و نامه شماره 51069/9/1365 مرکز خدمات کشاورزی روستائی ساری مستند حکم مزبور علیه خواهانهای دعوی فعلی که مداخله ای دردعوی قبلی نداشته اند و دو نامه مزبور راجع به وضعیت حقابه آنها نیست قابل استناد باشد اصلاح شده دعوی خواهانها ماحصل این است که دو قفیز اراضی واگذاری به (ب ) فرزند طی سند رسمی شماره 2821485/11/1352 دفترخانه 76 ساری بصورت زمین آبی دارای حقابه بوده و بیش ازبیست سال با آب رود قریه ورکی مشروب می شده است که خواندگان درتاریخ 23/3/1366 مانع رسیدن آب بدو قفیز مذکور و موجب ورود خسارت شده اند چون سند رسمی مرقوم مشعر است بر واگذاری بیست سهم از کل 47644 سهم ششدانگ اراضی مزروعی قریه ورکی پلاک 52 بخش 3 ساری به آقای (ب ) فرزند(س ) در اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر از ملک دیگران غیر از (س ) و در آن تصریحی بر خشکه زاری نشده وکلمه حقابه حذف نگردیده و مطالبه خسارت هفت قفیز شالیزاری در دادخواست و بعدا" تقلیل خواسته و مطالبه خسارت دو قفیز شالیزاری موجب عدم ثبوت دعوی و مانع رسیدگی بدلائل موثر نمیوشد اقتضاء داشته از مرکز خدمات روستائی شهرستان ساری استعلام می شد بیست سهم از کل 47644 سهم ششدانگ اراض یقریه ورکی پلاک 52 بخش 3 ساری ک طی سند رسمی شماره 2821485/11/1352 دفترخانه 76 ساری در اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجراه به زارعین مستاجر به آقای (ب ) فرزند (س ) واگذار شده طبق آمار وسوابق اصلاحات ارضی به صورت زمین شالیزاری یا زمین مزروعی آبی بوده و حقابه هم داشته یا به صور زمین خشکه زاری بدون حقابه بوده است همچنین ناحیه آب ساری استعلام می شد آقایان و س فرزندان (الف ) از نهر آب ورکی برای زمین مزروعی آبی و یا شالیزاری استفاده می کرده و حقابه ای دارند یا خیر در صورت مثبت به چه میزانی و ازچه تاریخی استفاده می نموده اند و سپس بر حسب نتیجه حاصله و عندالضروره رسدگی لازم دیگر از جمله تحقیق محلی استنادی خواهانها معمول ودر صورت منسوب داشتن حقابه برای دو قفیز زمین ومزروعی آبی یاشالیزار بودن آن و ممانعت خواندگان از بردن آب و کشت آن در سال مورد مطالبه جلب و تصمیم شایسته اتخاذ می شد بنابمراتب فوق و توجه بمشروحه مورخ 8/9/1367 مسئولین ناحیه آب ساری ذیل نامه 7/9/67 وکیل خواهانها نظریه استنباطی مورخ 1/9/1367 شعبه 2دادگاه حقوقی یک ساری موردتایید نمیباشد. پرونده بشعبه مزبور فرستاده می شود.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
155

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
430
تاریخ تصویب :
1368/05/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :