جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی 18/3/70
شماره دادنامه 146
شعبه 21 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
آقای ... وکیل دادگستری بوکالت مع الواسطه از طرف آقای (الف ) دادخواستی بخواسته مطالبه مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق الشرب بطرفیت آقای (ب ) بدادگاه حقوقی یک کرمان داده باین عنوان که 15 سهم از میان پلاک 3 اصلی بخش 26 کرمان ملکی موکلین بوده براساس ماده 34 آئین نام هقانون اصلاحات ارضی مصوب 1343 در تصرف خوانده است و تا کنون ازپرداخت حق الشرب آن خودداری وتقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده را نموده است بر اثبات ادعای برگ وکالتنامه وکیل و فتوکپی وکالتنامه ثبتی 61169 و یک برگ استهشادیه و نامه ای از اداره منابع طبیعی خطاب بخوانده و نامه 2714138/7/66 اداره کل کشاورزی استان و نامه شورای اسلامی وسه فقره فتوکپی مدارک خریدرای را ضمیمه دادخواست نموده نامه اداره کشاروزی دلالت دارد بر اینکه 32 سهم از نود و شش سهم آب چشمه جنگلی متعلق به آقای (الف ) بوده که 17 سهم آن رسما" به آقای (ب ) انتقال داده شده و15 سهم دیگر طبق ماده 34 آئین نامه قانون اصلاحات ارضی عمل گردیده است خوانده اعتراف دارد که 15 سهم آب در اختیار او قرار گرفته لکن حق الشرب آن معین نشده تا پرداخت کند دادگاه برای تعیین ارزش آب بها آقای ... را بکارشناس دعوت نموده اند و آقای ... بوکالت خوانده وارده دعیو شده و کتبا" چنین دفاع نموده اولا" در سند مالکیت آقای (الف ) تصریح شده (چشمه جنگل ) این جمله بمعنای چشمه سار است که در قانون ملی شدن آبها ملی شده و متعلق بدولت است و تا سال 1355دولت حق الشرب راتحت عنوان حقابه رودخانه شهداء دریافت داشته و چشمه جنگل جزء رودخانه شهداء است ثانیا" خواهانها استناد بگواهی گواهان کرده اند و ارزش ملک بمقداری که خواهانها حق الشرب آنرا مطالبه نموده اند نیست آقای کارشناس نظریه خود را درباره ارزش آب مورد مطالبه در سنوات 1349 تا1368 بمیزان 4297500 ریال بدادگاه اعلام داشته که بشماره 1945 ثبت گردیده است وکیل خوانده بنظریه کارشناس اعتراض نموده بخلاصه آنکه خواسته خواهان مطالبه حق الشرب دهسال از1/1/58 تا30/12/67 است وکارشناس از سال 1352 تا تاریخ تقدیم دادخواست (4/9/68) اظهار نظر نموده اجاره بهاء خواسته شده ساعتی 20 هزار ریال است در صورتیکه کارشناس در سال 1367 را27000 ریال مطالبه نموده مضافا" بموجب تبصره ماده 34 آئین نامه تعیین نرخ آب بهاء با سازمان اصلاحات ارضی است دادگاه پس از استماع توضیحات کارشناس اعتراض بنظریه را رد نموده و نظر بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد و ده هزار ریال در وجه خواهان و رد دعوی خواهانها نسبت بمازادمورد مطالبه داده اند باین نظر از طرف وکیل خوانده در مهلت قانونی اعتراض شده و پرونده بدیوان عالی شکور ارسال وب این شعبه ارجاع گردیده است لایحه اعتراضیه در هنگام شور قرائت می گردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه دادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده چنین رای می دهند:
ایراد و اعتراض وکیل معترض نسبت باظهارنظر مورخ 2/7/70دادگاه مبنی بر ملی شدن آبها و حق الشرب چشمه مورد بحث با توجه بنامه شماره 2814138/7/66 اداره کل کشاورزی و سرجنگلداری کل استان کرمان وارد بنظر نمیرسد لیکن نظر باینکه اولا" وکیل خوانده دعوی طی لوایح تقدیمی بدادگاه به تبصره یک ماده 34 آئین نامه اصلاحات ارضی استناد و تذکر دادهاست که (طبق تبصره مذکور تعیین نرخ آب بهای شربی بعهده سازمان اصلاحات ارضی گذاشته شده است ) و اداره کل کشاورزی استان کرمان هم طی نامه وارده بشماره 193338/12/68 به پیوست دو برگ فتوکپی این موضوع را بدادگاه تذکر داده واضافه نمود است ه : (در این مورد موضوع از طریق دفتر امور اراضی وزارت متبوع استفسار گردیده است که پس از حصول نتیجه قطعی مراتب متعاقبا" باستحضار خواهد رسید) با اینحال دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع و در خصوص این ایراد نفیا" و اثباتا" اظهارنظری نکرده است ثانیا" کارشناس مذکور حق الشرب سال زراعی سال 67رابرای 5/22 ساعت مبلغ 720000 ریال تعیین نموده و این مقدار بیش از حق الشرب موردتقاضای خواهان برای هر ساعت مبلغ 20000 ریال می باشد لذا مستندا" بماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوپرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی بدادگاه اعاده می رگدد.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
155

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
146
تاریخ تصویب :
1370/03/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :