جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره ماده 29 قانون آب و نحوه ملی شدن آن به شرح
زیر اصلاح می شود :
تبصره - شرکتهای تعاونی روستایی و اعضا آنها و شرکتهای سهامی زارعی و شرکتهای تعاونی تولید روستایی به جای پنجاه درصد فقط بیست درصد هزینه کارشناسی پرداخت خواهند کرد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 27 آبان ماه 1354 در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1354/11/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :