جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی :13/8/69 شماره رای : 845/20 مرجع رسیدگی شعبه بیستم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان 000رئیس و000مستشار

خلاصه جریان پرونده :
آقای (الف ) نگهبان اداره قند و شکر000 در هنگام خروج از اداره مقدار270 کیلو قند و شکر همراه داشته ، مامورین اطلاعات سپاه پاسداران به وی مظنون و او را دستگیر کرده اند. متعاقبا" معلوم شده که انبار قند و شکر14952 کیلو قند و شکر کسر دارد. متهم به اتهام اختلاس این مقدار تحت تعقیب واقع شده و به موجب کیفرخواست شماره 67/2105 تقاضای مجازات او به استناد ماده 75 قانون تعزیرات از دادگاه کیفری 2 شده ، دادگاه پس از رسیدگی اولا" متهم را نسبت به مازاد آ;چه از وی به دست آمده بلحاظ فقدان دلیل بر توجه اتهام تبرئه نموده ثانیا" عمل وی را شروع به اختلاس تشخیص و چون مجازات برای شروع به جرم اختلاس در قانون پیش بینی نشده او را تبرئه کرده اند. دادسرای عمومی .... رای برائت راموجه ندانسته و پرونده به شعبه 17 دادگاه کیفری یک .... ارسال و دادگاه گناه متهم را به 72 فقره اختلاس محرز دانسته و وی را به تحمل سه سال حبس تعزیری و استرداد قند و شکر به میزانی که در انبارکسر بوده و در صفحات 40و41و42 پرونده منعکس است محکوم نموده اند. محکوم علیه با ارائه استشهادیه به این رای اعتراض نموده که دادگاه اعتراض را وارد تشخیص داده از حکم خود عدول نموده و وی راتبرئه نموده اند. پرونده از طریق دادسرای محل به دادسرای کل کشورارسال و حکم دادگاه آن است که استنباط دادگاه از موادقانون صحیح نبوده و متهم که نگهبان اداره قند شکر بوده عمل اختلاس محقق نیست و از مصادیق سرقت می باشد و دلایل پرونده هم با توجه به کشف 3گونی قند و شکر از دست او کافی است و حکم برائت مخدوش است و به استناد ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2و شعب دیوان عالی کشور تقاضای نقض ابراز نموده اند.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دادیار دیوان کشور اجمالامبنی بر نقض دادنامه صادره مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
اعتراض دادسرای کل کشور به رای دادگاه وارد است زیراهمانطور که استدلال شده قند و شکرهای مکشوفه تحویل متهم نبوده که از مصادیق اختلاس باشد و انباردار دیگری بوده است لذا رای معترض عنه نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک .... محول می گردد.

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ،اختلاس وارتشاء درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ، نشرحقوقدان ، چاپ اول ،پائیزسال 1376
58
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
845
تاریخ تصویب :
1369/08/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :