جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی : 26/2/71 شماره دادنامه : 85/12

رای شعبه 12 دیوان عالی کشور
برحکم معترض عنه در قسمتی که به محکومیت احد ازمتهمین به نام آقای (الف ) فرزند.00 اعلام رای شده ایراد و اشکال قانونی وارد است چه اولا" در جلسه مورخ 14/10/70 که در غیاب فرد مزبور تشکیل گردیده وقت دادرسی به متهم اطلاع داده نشده و سلسله اقداماتی نیز که در زمینه صدور رگ احضاریه و ابلاغ وقت دادرسی صورت گرفته است با توجه به تغییر نشانی محل سکونت متهم وبه شرح مذکوردرصورتجلسه مورخه 16/10/69 شعبه 173 دادگاه کیفری.002 و عدم درج آن در متن برگ احضاریه با اصول و ضوابط کار انطباق نداشته است. ثانیا"در شرایطی که استحقاق متهم در برخورداری از تخفیف در مجازات احراز گردیده و بر همین اساس نیز در تعیین کیفر مقررات ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی ملحوظ نظر واقع شده است. اعمال صحیح نبوده و طبع مورد اقتضاء داشته است که با تقلیل مجازات حبس از حداقل مقرر قانونی در زمینه تبدیل کیفر شلاق و مجازات متناسب دیگر نیز اقدام شود ثالثا" با توجه به قسمت اخیر ماده 3 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس که مقرر داشته است.00 چنانچه مرتکب دو مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و همچنین با توجه به اینکه سمت اداری متهم در حد مدیرکل ویا همطراز آن نبوده و پایین تر از آن قرار داشته است اعلام رای به محکومیت شخص مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی منطبق با موازین قانونی نبوده است.
با توجه به مراتب مذکور چون حکم صادره در قسمتی که به نامبرده فوق ارتباط دارد از حیث جهات اشعاری مخدوش می باشد با اختیارات حاصل از مواد 3و5و9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها رای معترض عنه منحصرا" درباره شخص مزبور نقض و رسیدگی مجدد در خصوص مورد به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 تهران ارجاع می شود.
رئیس شعبه 12دیوان عالی کشور عضو معاون دیوان عالی کشور

* سابقه *

تاریخ رسیدگی : 26/2/71 شماره دادنامه 85/12 مرجع رسیدگی شعبه 12دیوان عالی کشورهیات شعبه آقایان :000رئیس و000عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
به طوری که محتویات پرونده حکایت دارد به دنبال اعلام سازمان نظارت و پیگیری شهرداری .... مفادا" به این که احد از عوامل اداره مزبور درخواست مبلغی به عنوان رشوه نموده و بر این اساس نیز سازمان مرقوم اقدامات لازم در خصوص مورد را خواستار گردیده است. از طرف دادسرای عمومی تهران انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به موضوع به واحد پلیس قضایی محول و واحد مذکور نیز پس از تحقیق پیرامون قضیه و مشخص شدن این مطلاب که شخصی بنام آقای (الف )که بعنوان مهندس راه و ساختمان در شهرداری منطقه .... به خدمت اشتغال داشته است بمنظور صدور گواهی پایان کار پاساژ000 واقع در خیابان جمهوری اسلامی تهران مبلغ ده میلیون ریال ازیکی از شرکاء ساختمان مزبور به اسم آقای (ب ) که متقاضی دریافت گواهی فوق بوده مطالبه نموده است. در جریان سلسله اقداماتی که جزئیات آن درپرونده کار انعکاس داشته و اهم آنها نیز دریافت وجوه لازمه از000 و شماره برداری و تحویل آن به شخص یاد شده اخیر بوده است هنگامی که در ساعت 30/5 مورخه 11/5/68 وجوه مورد بحث در دفتر پاساژ به آقای (الف ) پرداخت و نامبرده نیز با در اختیار داشتن آن قصد خروج از محل مذکور را داشته است توسط مامورین مربوطه دستگیر شده ودر تحقیقی که از وی بعمل آمده مشارالیه با قبول آنچه که علیه وی طرح و عنوان گردیده توضیح داده است که وجوه مورد نظر را جهت پرداخت به آقای .... رئیس بازرسی فنی شهرداری اخذ نموده و مقرر بوده با وصول وجوه مزبور گواهی پایان کار بدون در نظر داشتن هر گونه خلاف ساختمانی صادر و به متقاضی تسلیم شود. برمبنای اقدامات فوق و با توجه به اظهارات متهم مذکور و تاکید وی به اینکه وجوه مورد بحث را در اجرای نظر و خواسته .... دریافت داشته است ، بدنبال فراهم نمودن امکان برقاری تماس تلفنی بین متهم موصوف و شخص یاد شده اخیر و همچنین انجام پاره ای عملیات طراحی شده ، آقای ...نیز پس ازدریافت کل وجوه مورد نظرازآقای (الف )دریکی از خیابانهای .... دستگیر و نامبرده نیز که بدوا" از چگونگی موضوع اظهار بی اطلاعی نموده و ادعا داشته وجوه مزبور بعنوان امانت به وی تحویل شده است در ادامه تحقیقات موارد عنوان شده از طرف متهم دیگر رامورد تاییدقرار داده است. علاوه بر این اقرار نموده ازشخص دیگری بنام آقای (ج ) نیز که از مراجعین شهرداری بوده در قبال انجام خواسته و تسریع کار وی مبلغ دویست هزار ریال دریافت داشته است. باتوجه به موارد مذکوره فوق و ارسال گزارش جریان امربه دادسرای عمومی .... از ناحیه مرجع مرقوم سلسله تحقیقات واقداماتی دررسیدگی به موضوع انجام ودر نهایت دادسرای مزبور مجرمیت آقایان 1(الف )فرزند.00 2 (د) فرزند.00 3 (ج ) فرزند.00به ترتیب اولی را از حیث شرکت در اخذ مبلغ 5 میلیون ریال رشوه و دومی را از جهت شرکت در عمل مزبور و دریافت مبلغ دویست هزار ریال رشوه از آقای (ج ) و سومی را به اتهام پرداخت مبلغ دویست هزار ریال رشوه به متهم ردیف دوم احراز و با تنظیم کیفرخواست شماره 207393/6/68 رسیدگی و تعیین کیفر متهمین موصوف را باستناد ماده 3 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس درباره کلیه متهمین و رعایت ماده 24 قانون راجع به مجازات اسلامی درباره متهم ردیف دوم و اعمال ماده 20قانون اخیرالذکر در مورد متهمان ردف اول و دوم ز دادگاه صالحه درخواست نموده است. با تحقق امور مزبور و طرح قضیه در شعبه 173 دادگاه کیفری 1 تهران و انتخاب وکیل از ناحیه متهمین در خوصص مورد، رسیدگی قانونی انجام و متعاقبا" چون مرجع مرقوم با توجه بطبع بزه های اعلامی و مقررات بندهای ج و د ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع را درصلاحیت دادگاه کیفری یک .... دانسته و به همین اعتبار نیز اقدام بصدور قرار عدم صلاحیت نموده است سوابق کار در شعبه 138 دادگاه کیفری 1 تهران مطرح و مورد رسیدگی واقع شده ودادگاه مرجوع الیه با تشکیل جلسه در تاریخ 14/10/70 و انجام رسیدگی حکم قضیه را به شرح دادنامه شماره 14487/10/70 صادر که در قسمتی از رای صادره پس از درج هویت متهمین و نوع بزههای منتسبه به آنان عین " چنین آپده است : با توجه به اعلان جرم سرپرست سازمان نظارت و پیگیری شهرداری ، اظهارات آقایان (ه) و (ب ) دائربه مطالبه وجه از نامبرده بابت صدور پایان کار، تسلیم مبلغ ده میلیون ریال و000 آقای (ب ) و قبول آن وسیله متهم ردیف اول وکشف وجه پرداخت شده و اقرار متهمان در مراحل تحقیق دادسرا و مرجع انتظامی ،اقرار صریح آقای (ج ) دایر به پرداخت مبلغ فوق به متهم ردیف دوم و مدافعات غیر موجه و مردود و مندرج در لوایح و جلسه دادرسی متهمان ردیف اول و دوم ، اتهام نامبردگان محرز و مستندا" به ماده 3 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس درباره متهمان و رعایت ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامی برای نامبردگان و ماده 24 برای متهم ردیف دوم و تبصره 2 از ماده 3 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس متهمان ردیف اول و دوم را به پرداخت مبلغ 5میلیون ریال بلامناصفه به صندوق دولت و هر یک سی ضربه شلاق وانفصال دائم از خدمت دولت و با رعایت ماده 35 قانون مجازات اسلامی به تحمل کیفر حبس بمدت یک سال و متهم ردیف سوم را به ضبط مبلغ دویست هزار ریال به نفع صندوق دولت محکوم و اعلام می دارد حکم صادره قابل تجدیدنظر در مرجع ذیربط می باشد.00 با اصدار دادنامه فوق و جری اقدامات لازمه چون اصدار محکوم علیهم به نام آقای (الف ) با تقدیم لایحه ای که متن آن هنگام شور قرائت خواهد شد نسبت به حکم صادره معترض و دادگاه صادر کننده رای نیز اعتراضات عنوان شده را موجه و قانونی ، تلقی ننموده است در اجرای مقررات قانونی پرونده متشکله به دیوان عالی کشور ارسال و نهایتا رسیدگی به موضوع به این شعبه محول گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض رای تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره .... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ،اختلاس وارتشاء درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ، نشرحقوقدان ، چاپ اول ،پائیزسال 1376
59
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
85
تاریخ تصویب :
1371/02/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :