جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی : 8/3/1372 دادنامه شماره : 141

رای شعبه 16 دیوان عالی کشور
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن از ناحیه محکوم علیهم معترض 1 آقای (د) 2 آقای (ح ) 3 آقای (ج ) 4آقای (و) ایراد و اعتراض خاص و موثری بعمل نیامده است تا موردامعان نظر قرار گیرد و بر رای صادره از لحاظ صحت مبانی استدلال بر بزهکاری متهمین با عنایت با قرار و اعتراف آنان ورعایت تشریفات دادرسی ایراد و اشکال وارد نیست لذا درخواست متقاضیان تجدیدنظر مردود اعلام می گردد و رای محکومیت صادره دوباره با رعایت تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی با کسر و احتساب ایام بازداشت قبلی ابرام می گردد.

* سابقه *
تاریخ رسیدگی : 8/3/72 دادنامه : 141 مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان .... مستشار و000 عضومعاون

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده : 1 آقای (الف ) فرزند.00 شغل افسرباز نشسته ارتش به اتهام پرداخت رشوه جمعا" به مبلغ 15میلیون ریال به کارمندان شهرداری جهت انجام خلاف قانون ( برداشتن حکم ماده 100از روی پرونده ) و نیز معاونتدر جعل (دست کاری وسیله مامورین شهرداری در متراژ ساختمان مندرج در پایان ا) و نیز به اتهام معاونت در امحای انساد دولتی و پرونده شرکت.00 در شهرداری.
2 آقای (ب ) فرزند.00 36 ساله شغل کارمندشهرداری به اتهام دریافت مبلغ سیزده میلیون و نهصد هزار ریال به انضمام دریافت دو دستگاه ویدئو ونیز به اتهام دادن رشوه به سایر همکاران از همان مبالغ دریافتی مبلغ یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال جهت شرکت آن مامورین در اعمال خلاف قانون فوق و نیز به اتهام معاونت در سرقت اسناد دولتی و محو آنها و تهیه گزارش خلاف واقع 0
3 آقای (ج ) فرزند.00 شغل آزاد اهل و ساکن تهران به اتهام شکرت در اخذ رشوه با آقای (ب ) (متهم ردیف 2) مبلغ شش میلیون و ششصد هزار ریال و رشوه به مبلغ 850000 ریال و نیز شرکت در پرداخت رشوه به سایر همکاران و معاونت در سرقت اسناد ونوشته جات دولتی و محو آنها و جعل در متزاژ مندرج در پایان کار( تبدیل 80 متر بنا به 800 متر)0
4 آقای (د) فرزند.00 شغل کارمند شهرداری به اتهام دریافت رشوه به مبلغ 1850000 ریال و پرداخت رشوه به مبلغ 400000ریال به دو تن از همکاران خود و نیز سرقت نوشته جات و اسناد دولتی و محو آنها و برداشتن حکم ماده 100 از روی پرونده 0
5 آقای (ح ) فرزند.00 کارمند شهرداری 30 ساله اهل .... ساکن تهران به اتهام اخذ رشوه به مبلغ 200000 ریال جهت برداشتن حکم ماده 100 (وجه را دریافت کرده ولی کاری نکرده )0
6 آقای (و) فرزند.00 30 ساله کارمند شهرداری اهل .... ساکن تهران به اتهام اخذ رشوه به مبلغ دویست هزار ریال جهت برداشتن فتوکپی ماده صد(البته وجه را دریافت کرده ولی کاری نکرده است )0
7 آقای (ض ) فرزند.00 50 ساله اهل و ساکن .... به اتهام معاونت در جعل و معاونت در پرداخت رشوه به مبلغ 1500000ریال تحت تعقیب دادسرای عمومی تهران قسمت رسیدگی به جرایم کارکنان دولت قرار گرفته و دادسرای مزبور بموجب کیفرخواست شماره 51606/8/70 درخواست تعیین کیفرنموده است و شعبه 138 دادگاه کیفری یک تهران پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 393/12/70 چنین انشای رای می نماید:
رای
در این پرونده افراد مشروحه زیر حسب کیفرخواست دادسرای عمومی .... متهخمند به ارتکاب جرایم مشروحه زیر:
1 آقای (الف ) فرزند.00 شغل افسر بازنشسته وکیل متهم ردیف هفتم برای مراجعه به شهرداری متهم است به پرداخت رشوه جمعا" به مبلغ 15 میلیون ریال به کارمندان شهرداری جهت انجام خلاف مقررات به صورت برداشتن و محو حکم ماده 100 قانون شهرداری و معاونت در امحا اسناد شهرداری مربوط به شرکت.00که مدیرعامل آن موکل وی بوده است.
2 آقای (ب ) فرزند.00 32 ساله کارمند شهرداری متهم است به اخذ رشوه به مبلغ 13900000 ریال به انضمام دو دستگاه ویدئوونیز متهم است به پرداخت رشوه به مبلغ 1850000 ریال به همکارانش برای شرکت در کار خلاف قانون و مقررات شهرداری و همچنین متهم است به معاونت در سرقت اسناد دولتی و شهرداری و محو آنها و تهیه گزارش خلاف واقع 0
3 آقای (ج ) فرزند.00 شغل کارمند سابق شهرداری متهم است به شرکت در اخذ رشوه با آقای (ب ) متهم ردیف دوم به مبلغ شش میلیون و ششصد هزار ریال و اخذ رشوه جداگانه به مبلغ 850000 ریال ونیز شرکت در پرداخت رشوه به همکاران خود و معاونت در سرقت اسناد دولتی و محو آنها و جعل و الحاق تبدیل عدد 80 به 800 در متراژ پایان کار0
4 آقای (د) فرزند.00 کارمند شهرداری متهم است به دریافت رشوه به مبلغ 1850000 ریال و پرداخت رشوه به مبلغ 400000 ریال به دو نفر از همکاران خود ونیز سرقت نوشتجات و اسناد دولتی ومحو آنها بصورت برداشتن حکم ماده 100 از اوراق پرونده 0
5 آقای (ح ) فرزند.00 کارمند شهرداری 30 ساله متهم است به اخذ رشوه به مبلغ 200000 ریال در مقابل برداشتن حکم ماده 100 شهرداری از روی اوراق پرونده شرکت.00 بدون انجام کار0
6 آقای (و) فرزند.00 30 ساله کارمند شهرداری متهم است به اخذ رشوه به مبلغ دویست هزار ریال به منظور مشارکت بامتهم ردیف پنجم بدون انجام کار0
7 آقای (ض ) فرزند.00 50 ساله مدیرعامل شرکت.00متهم است به معاونت در جعل و معاونت در پرداخت رشوه به مبلغ پانزده میلیون ریال و معاونت در محو اسناد دولتی به این شرح که متهم ردیف هفتم در رابطه با اخذ پایان کار از شهرداری برای ساختمان محل شرکت وکالت محضری به آقای (الف ) متهم ردیف اول اعطا می نمایدکه صرف وکالت و مراجعه معمول ، کافی برای انجام کار و اخذپایان کارنبوده و چون جریمه قابل توجهی برای شرکت منظور شده بوده است بفکرمحو و برداشتن رای کمیسیون ماده 100 می افتد. این امر نیاز به یکسری اعمال خلاف قانون و مقررات را داشته که ازطریق پرداخت رشوه انجام شده است و تعدادی از کارمندان شهرداری در این رابطه مرتکب اعمال قانونی از قبیل اخذ رشوه بمنظور برداشتن رای کمیسیون ماده 100از روی پرونده شده اند که حسب کیفرخواست صادره و اقرار متهمین در مراحل بازجویی و بازپرسی و اقرار بعضی از آنان و انکارغیرموجه بعضی در دادگاه به اینکه اقاریر و اظهارات مراحل بازجویی و باز پرسی را بر اثر فشار روحی و ترس دانسته اند که با توجه به این اظهارات و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده انطباق دارد و این اقاریر طریقیت دارد بر ارتکاب بزه لهذا اتهام آنان به شرح فوق مبنی بر رشوه و ارتشا محرز و مسلم است النهاینه درمورد جعل اسناد و محو رای کمیسیون ماده 100 چون عمل مادی مجرمانه انجام نشده در کیفرخواست دادسرا و نیز در شرح اتهام متهم ردیف 5و6قید شده است (البته وجه دریافت کرده ولی کرای نکرده ) بنابراین صرفنظر از مورد فوق چون به منظور برداشتن رای کمیسیون بوده است و در واقع اخذ رشوه ایجاب نموده ک ه کاری انجام شود لذا درمورد محو اسناد و جعل و سرقت اسناد مباشرت در جرائم فوق که عبارتند از متهمین ردیف 2و3و4و5و6 رای به برائت کلیه متهمین صادر واعلام می شود و در مورد اتهام متهم ردیف یک با انطباق بزهکاری باماده 3 تبصره 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 حکم بر ضبط مبلغ پانزده میلیونر یال وجه مورد ارتشابه نفع دولت صادر و اعلام می شود.
در خصوص اتهام متهم ردیف دوم مبنی بر اخذ رشوه به شرح کیفر خواست با احراز اتهام وی و انطباق مورد با ماده 3 قانون فوق الاشعار نامبرده با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تخفیف در مجازات بلحاظ نداشتن سابقه کیفری به یک سال و سه ماه حبس تعزیری و یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی و پرداخت 13900000 ریال جزای نقدی مال وجه رشوه دریافتی و به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم می گردد و در مورد دو دستگاه ویدئو مورد ارتشا نیز حکم به ضبط مبلغ 1850000 ریال وجه پرداخت شده به نفع دولت صادر و اعلام می شود و در خصوص اتهام .... فرزند.00 متهم ردیف سوم به شرکت در اخذرشوه در دو فقره به مبالغ 6600000 ریال و 1850000جمعا" به مبلغ 7450000 ریال که حسب کیفرخواست صادره به اتهام وی با توجه به اقاریروی و دلایل فوق الذکر محرز و مسلم است و با انطباق مورد با ماده 3 قانون فوق الاشعار و رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به علت نداشتن سابقه کیفری نامبرده ، به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت 7450000 ریال بعنوان جزای نقدی به تحمل سی ضربه شلاق محکوم می گردد.
در مورد اتهام متهم ردیف چهارم آقای (د)اتهام وی نیزمنطبق است با ماده 3 قانون فوق الاشعار و تبصره 2 قانون مذکور لذا با احراز اتهام وی به دلایل فوق الذکر نامبرده را با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلحاظ نداشتن سابقه کیفری و اوضاع و احوال خاص متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و شش ماه انفصال ازخدمات دولتی و پرداخت 1850000 ریال معادل مبلغ رشوه دریافتی به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت و به تحمل 25 ضربه شلاق محکوم می نماید و نیز باستناد تبصره 2 ماده 2حکم بر ضبط مبلغ 400000 ریال وجه رشوه با پرداخت به نفع صندوق دولت صادر و اعلام می شود و در مورد متهمین ردیف 5و6کیفرخواست نیز با احراز اتهام و با رعایت تخفیف و اعمال ماده 23 قانون مجازات اسلامی از لحاظ نداشتن سابقه کیفری هر یک از آنان به پرداخت 250000 ریال جزای نقدی به جای مجازات حبس تعزیری و پرداخت 200000 ریال جزای نقدی و به شش ماه انفصال از خدمات دولتی و تحمل هر یک به ده ضربه شلاق محکوم می گردند ودر مورد اتهام ردیف هفتم مبنی بر معاونت در جعل و محو اسناد نظربه متهم ردیف یک در اظهاراتش با اصرار و بدفعات اظهار نموده که موکل در جریان کلیه مذاکرات قرار داشته و کارهای انجام شده با موافقت و هماهنگی وی صورت گرفته است ، اگرچه متهم و وکلای نامبرده ضمن ارسال لوایح مدعی هستند که متهم ردیف هفتم فقط وکالت برای انجام امور داده است و در جریان فعل و انفعالات خلاف قانون نبوده اما آنچه مسلم است با توجه به مجموع اوراق پرونده وکیل مذکور نمی توانسته بدون اطلاع و هماهنگی باموکل خودمبلغ 15 میلیون ریال رشوه بدهد و اگر هم اظهار می دارد که من بعنوان وجوه قانونی شهرداری داده ام بایستی فاکتور و قبض پرداخت ارائه نماید که در مورد رشوه چنین قبوضی صادر و تسلیم نمی شودبنابراین بارد مدافعات وی و وکلای نامبرده و رعایت جمیع جهات نامبرده را تعزیرا" به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. رای صادره حضوری است و در حد مقررات قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می باشد.
متهتمین چهار نفر به اسامی 1 آقای (الف ) 2 آقای (ج ) 4 آقای (و) به رای صادره اعتراض نموده اند و پرونده بنظر آقی رئیس دادگاه صادر کننده رای رسیده و ایشان به شرح نظریه شماره 24566/2/71 به رای و عقیده خود باقیمانده است و پرونده به این شعبه ا رجاع می گردد و به موجب دادنامه شماره 13371/7/71به شرح زیر اظهارنظر شده است :

بسمه تعالی
نظر به مندرجات پرونده چون چهار نفر از 7نفرمتهمین به اسامی 1 آقای (د) 2 آقای (ح ) 3 آقای (ج ) 4 آقای (و) به رای صادره اعتراض نمودند و نسبت به سه نفر دیگر از متهمین به اسامی 1 آقای (الف ) 2 آقای (ب ) 3 آقای (ض ) به حکایت اوراق پرونده معلوم و مشخص نیست که مفاد رای محکومیت به آنان ابلاغ شده یا خیر و آیا سه نفر متهمین یاد شده به رای محکومیت خود اعتراض نموده اند یا خیر و چون باید به اعتراضات کلیه متهمین یکجا رسیدگی شود و این که هر بار برای رسیدگی به اعتراض فردفرد متهمین پرونده بین دادگاه و دیوان عالی کشور رفت و آمد نداشته باشد و از نظر تسهیل و تسریع در رسیدگی مقرر می گردد پرونده نزد دادگاه صادر کننده رای ارسال گردد تا مفاد رای محکومیت به سه نفر از متهمین یاد شده در فوق ابلاغ ، در صورت وصول اعتراض بر طبق مقررات قانون حاکم موجود اقدام و در صورت عدم وصول اعتراض از متهمین فوق الذکر مراتب از ناحیه دادگاه گواهی شود و سپس پرونده را جهت اقدام قانونی اعاده نمایند. حسب گواهی دفتر دادگاه صادر کننده رای ، مورخ 16/9/71 اعلام داشته که رونوشت دادنامه شماره 393/12/70 در تاریخ 7/3/71 به آقای (ه) وکیل متهم (ض ) و در تاریخ 10/2/71 به آقای (الف ) در دفتر دادگاه تسلیم شده و ذیل دادنامه اصلی رسید اخذ شده است دادنامه .... نیز برای ابلاغ ارسال گردید که در تاریخ چهارم آذرماه هفتا و یک به نامبرده ابلاغ شده و نامبردگان ایراد و اعتراض به رای محکومیت خود ننموده اند و پرونده حسب دستور مورخ 16/9/71 آقای رئیس دادگاه به این شعبه ارسال گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای .... عضوممیز و اوراق پرونده ونظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رد اعتراض وارده مشاوره نموده چنین رای می دهند.

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ،اختلاس وارتشاء درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ، نشرحقوقدان ، چاپ اول ،پائیزسال 1376
59

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
141
تاریخ تصویب :
1372/03/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :