×

صادر کننده چک نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از پرداخت وجه آن خودداری نماید(نداشتن مهر)

صادر کننده چک نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از پرداخت وجه آن خودداری نماید(نداشتن مهر)

صادر-کننده-چک-نباید-چک-را-به-صورتی-تنظیم-کند-که-بانک-به-عللی-از-پرداخت-وجه-آن-خودداری-نماید(نداشتن-مهر) شماره دادنامه : 75366
تاریخ رسیدگی : 20/3/75
شماره پرونده : 74/1668
مرجع رسیدگی : شعبه 123 دادگاه عمومی تهران خواسته مطالبه وجه 0

رای دادگاه
در خصوص دعوی خانم (الف ) به وکالت از طرفی آقای (ب ) به خواسته الزام خوانده به پرداخت چهار میلیون ریال وجه نقدبابت یکفقره چک به شماره 15807120/11/71 با احتساب خسارات بشرح دادخواست تقدیمی از توجه به مجموع اوراق پرونده ازجمله مندرجات دادخواست که گویای آن است که خوانده وجه چک مورد دعوی را بابت حقوق خوانندگی به خواهان بدهکار است و مندرجات چک موردشکایت و گواهی نامه عدم پرداخت صادر از بانک محال علیه که اصول مستندات در ید وکیل خواهان و فتوکپی مصدق شده ضمیمه پرونده است و توجه به مدافعات خوانده بشرح لایحه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه دادگاه دایر به اینکه چک در رابطه با قرارداد هنری مورخ 14/9/71 صادر شده و از جمله تعهدات اخذ مجوز تصنیف قدیمی 000 شد از لعل تو بوده که وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی مجوزاین قسمت راصادرننموده و از این بابت خسارت عمده ای به اثر زده شده است است وتوضیح داده که نوار مورد نظر با موسیقی بدون کلام تصنیف موردنظر منتشر شده و بقیه موارد نیز انجام گردیده است ، با مداقه درقراردادهنری مستند دعوی که نسخه ای از فتوکپی آن به ضمیمه لایحه شخص خوانده تقدیم گردیده نسخه های مختلف نوار موردنظر که بایستی در پشت و روی آن ضبط شود فهرست گردیده در بندهای مختلف هر جا که آوازهای آقای ش مورد نظر بوده است روی الف نوار آمده است تصنیف قدیمی بامطلع شعر( شد از لعل تو) و تصنیف دیگر با مطلع ( من ندانستم از اول ) و بی عشاق ساخته استاد ابوالحسن صبا و تنظیم استاد فرامرز پایور از این بند آوراز آقای ش قید نشده و انجام آن جزء تعهدات وی بر شمرده نشده است. حسب بروشوری که نسخه ای از آن وسیله خوانده به دادگاه تقدیم و ضمیمه پرونده شد نوار مورد نظر بر طبق قرارداد تنظیم و منتشر شده است در مجموع با احراز صحت و اصالت چک مورد دعوی و احراز اشتغال ذمه خوانده و به میزان خواسته به نفع خواهان و عدم ابراز دلیلی بر برائت ذمه از سوی خوانده مستندا" به ماده میزان خواسته به نفع خواهان و عدم ابراز دلیلی بر برائت ذمه از سوی خوانده مستندا" به ماده 375 قانون آئین دادرسی مدنیدعوی مطروحه مورد قبول دادگاه واقع و حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال وجه چک به مشخصات فوق یا به اصل بدهی و پرداخت به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال وجه چک به مشخصات فوق یا به اصل بدهی و پرداخت 45100 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی ومرجع رسیدگی تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهدبود.
رئیس شعبه 123 دادگاه عمومی تهران

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر تهران در خصوص دادنامه فوق الذکر
اعتراض تجدیدنظرخواه به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 366 20/3/75 صادره از شعبه 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 115807120/75 به مبلغ چهار میلیون ریال و هزینه دادرسی آن در حق تجدیدنظرخوانده آقای (ب ) محکوم شده است وارد نیست زیرا به موجب ماده 3 قانون صدور چک صادر کننده آن باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقدیا اعتبارقابل استفاده ) داشته باشد و نباید چک را به صورتی تنظیم کند که باک به عللی از پرداخت وجه آن خودداری نماید و در مانحن فیه بانک محال علیه به حکایت مندرجات گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک مرقوم به علت نداشتن موجودی کافی و نیز نداشتن مهر از پرداخت وجه آن خودداری نموده است در حالی که به دلالت نوشته مورخ 14/9/71 که در روی اوراق مارک دار سازمان مربوط به تجدیدنظرخواه (خوشنوا)تنظیم یافته چک یاد شده با اضافه دوفقره چک دیگر بابت حقوق خوانندگی در حق واگذارکننده چک مورد بحث آقای (ش ) به تجدیدنظرخوانده که در روی نوشته یا سندی باشد برخود امضاء کننده دلیلی است بنابراین و با عنایت به مستندی که خود نامبرده ضمیمه پرونده تجدیدنظرخواهی کرده است و سمت مشارالیه در سازمان خوشنوا و سایر محتویات پرونده دادنامه یاد شده صحیحا" صادر شده است و دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی او آن را عینا" تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشار دادگاه مستشاردادگاه

مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 366

تاریخ تصویب : 1375/03/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

بازنشستگی-در-بانکها

بازنشستگی در بانکها

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.