×

صادره کننده چک باید در تاریخ صدور، معادل مبلغ چک در بانک محال علیه داشته باشد

صادره کننده چک باید در تاریخ صدور، معادل مبلغ چک در بانک محال علیه داشته باشد

صادره-کننده-چک-باید-در-تاریخ-صدور،-معادل-مبلغ-چک-در-بانک-محال-علیه-داشته-باشد

وکیل

کلاسه پرونده :74/117/2291
شماره دادنامه :26219/2/75
تاریخ : 26/2/75
مرجع رسیدگی : شعبه 117دادگاه عمومی تهران
موضوع اتهام : صدور چک بلامحل

رای دادگاه
بزهکاری آقای (الف ) بمنی بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 562450 عهده بانک تجارت شعبه ... به مبلغ سی و پنج میلیون ریال توجها" به شکایت شاکی توصیر مصدق چک مورد شکایت و گواهینامه عدم پرداخت آن و عنایت به عدم حبضو رمتهم و عدم ایراد و دفاعش در مقابل مستندات ابرازی در نظر دادگاه محرز و ثابت بوده ومستندا" به ماده 7 ناظر به ماده 3از قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحی آن و رعایت ماده 22 قانون فوق الذکر متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت ربع کسر موجودی چک مورد شکایت هنگام ارائه به بانک به عنوان جزای نقدی به نفع دولت محکوم می نماید.این رای غیابی بوده و ظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف بیست روزقابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظراستان تهران است.
رئیس شعبه 117دادگاه عمومی تهران

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در خصوص دادنامه فوق الذکر:
ایراد و اعتراض موثری که فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید از سوی تجدیدنظرخواه آقای (الف ) به عمل نیامده است. دادنامه مرقوم به شماره 29863/6/75 مبنی بر تایید رای واخواسته از سوی شعبه 117 دادگاه عمومی تهرا ناصدرا یافته ومنجربه محکومیت او به حبس و جریمه نقدی به اتهام صدور چک بلامحل می باشد مقابل محتویات پرونده و موازین قانونی صادر شده است بنابراین دادگاه با رد اعرتاض مشارالیه دادنامه یاد شده را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظراستان تهران

مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 219

تاریخ تصویب : 1375/02/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

بازنشستگی-در-بانکها

بازنشستگی در بانکها

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.