جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

کلاسه پرونده : 7341059
شماره دادنامه : 2572/1/75
خواسته : استرداد لاشه چک

رای دادگاه
در خصوص ادعای آقای (الف ) به طرفیت آقای (ب ) و بانک سپه شعبه قم امام 000 مبنی بر صدور حکم به استرداد لاشه چک شماره 782955 15/11/72 از جرای شماره 3380 بانک سپه شعبه مذکور با این توضیح که خواهان مدعی است خوانده ردیف 1 کارمند بانک مذکور بوده و از خواهان چک یاد شده را به رسم امانت بابت تضمین وامی که قصد اخذ آن را از بانک داشته اخذ نموده و قبل از آنکه از بانک مذکور وام اخذ نماید و چک یاد شده را به عنون تبضمین وام به بانک مذکور بسپارد در اثر اختلاس تحت پیگرد قرار گرفته و چک امانی یاد شده نیز همراه بقیه اسناد ضبط گردیده و ادر ختیار بانک قرار گرفته و دلیل تقاضای استرداد آن را نموده است و خوانده ردیف یک با حضور در دادگاه ادعای خواهان را مبنی بر اعطای چک به عنوان تضمین اقرار نموده و اظهار داشه در ازاء این چک ، چکی دیگری به خواهان تسلیم داشته ولی مدعی شده است که چک مذکور نزد آقای (ج ) معاون منطقه سرپرستی قم در بانک سپه به عنون امانت بوده که به وی وام بدهد ولی خوانده ردیف 2 منکر ادعای خواهان و خوانده ردیف یک می باشد و طی نامه 1415677/10/72 منکر موضوع وام و تسهیلات بانکی گردیده و مدعی است که چک موصوف جهت پرداخت قسمتی از وجوه اختلاس توسط خوانده ردیف 1 ارائه شده است. با ملاحظه فتوکپی لاشه چک مذکورکه توسط خوانده ردیف 2 طی نامه شماره 15411/1/75به دادگاه ارسال گردیده ملاحظه می شود که چک مذکور به حواله بانک سپه توسط صادر کننده چک صادر گردیده و از ناحیه بانک مذکور هم به آقای (د) نماینده بانک اجازه اخذ وجه داده شده است. باعنایت به مراتب مذکور و تاریخ صدور چک (15/11/72) و قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحیه مصوب 19/8/72 و ماده 13 این قانون که صدور چک به عنوان تضمین با اعبتار یا مشروط وعده دار یا سفید امضاء ممنوع است صادر کننده در صورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از یکصدهزار ریال تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد و نیز مفاد ماده 3 قانون مذکور حاکی است که صادر کننده چک باید در تاریخ صدرو معادل مبلغ چک در بانک مفاد علیه محل (نقد یا اعتبارقابل استفاده ) داشته باشد و اقرارخوانده ردیف یک چون متضمن ضرر به خوانده ردیف 2 می باشد به استناد ماده 1287 قانون مدنی نفوذ ندارد بنابراین ادعای خواهان غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظردر دادگاه تجدیدنظراستان است.
رئیس شعبه ... دادگاه عمومی قم

رای شعبه 11دادگاه تجدیدنظراستان تهران درحقوق دادنامه فوق الذکر
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی معترض آقای (الف ) نسبت به دادنامه شماره 2572/1/75 صادره از شعبه ... از آنجا که نسبت به دادنامه معترض عنه ایراد و اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و مطالب تجدیدنظرخواه بشرح متن دادخواست تجدیدنظر خواسته تکرار اظهارات و مطالبی است که درمرحله لدوی در دادگاه مطرح بوده است و تجدید نظرخوهی وی با هیچ یک از شقوق ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تطبیق نمی نماید. از طرفی دادنامه تجدینظرخواسته حسب موازین قانونی و با رعایت ترتیبات آئین دادرسی صادر گردیده بنابراین ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا" تایید می گردد.رای صادره حسب مقررات مواد20و22 قانون فوق الذکرقطعی است.
رئیس شعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان مستشاردادگاه

مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
72
تاریخ تصویب :
1375/01/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :