×

محکومیت متهم به پرداخت مبلغ یک چهارم وجوه 3 طغری چکهای بلامحل که به اتهام اصدار آنها به تحمل یک سال حبس محکوم شده ، اشتباه می باشد

محکومیت متهم به پرداخت مبلغ یک چهارم وجوه 3 طغری چکهای بلامحل که به اتهام اصدار آنها به تحمل یک سال حبس محکوم شده ، اشتباه می باشد

محکومیت-متهم-به-پرداخت-مبلغ-یک-چهارم-وجوه-3-طغری-چکهای-بلامحل-که-به-اتهام-اصدار-آنها-به-تحمل-یک-سال-حبس-محکوم-شده-،-اشتباه-می-باشد به تاریخ :12/3/75
کلاسه پرونده :73/3/117
شماره دادنامه :13/3/34175
مرجع رسیدگی شعبه 3 دادگاه عمومی شهریار اتهام صدور چک بلامحل 0
رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای (الف ) بر علیه آقای (ب ) بمنی بر صدور سه فقره چک بلامحل به شماره های 489733و489600و489737 بر عهده بانک محال علیه (صادرات ) توجها" به شکایت شاکی و صدور گواهی عدم پرداخت از طرف بانک محال علیه و ابلاغ قانونی به متهم فتوکپی مصدق چکهای صادره بزهکاری نامبرده به شرح فوق محرز است. به استناد مادتین 22و7 قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 و اصلاحیه مورخ 25/8/1372 قانون مذکور مشارالیه به تحمل یک سال حبس تعزیری بااحتساب ایام بازداشت قبل یدر صورت بازداشت بودن و پرداخت یک چهارم وجه چکهای صادره به عنوان جزای نقدی محکوم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم می باشد.
دادرس شعبه ... دادگاه عمومی ...

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درخصوص دادنامه فوق الذکر:
از آنجا که قسمت اخیر دادنامه شماره 75/341مورخ 12/3/75دادگاه عمومی شهریار مبین بر محکومیت آقای (الف ) فرزند... به پرداخت یک چهارم وجود سه طغری چکهای بلامخلی که به اتهام اصدار آنها به تحمل یک سال زندان محکوم شده مبنی بر اشتباه است و با تذکر به محکمه محترم بدوی تنبه حاصل شده لذا با توسل به بند2 از ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1372 قا نقض قسمت اخیر دادنامه مذکور (تعیین یک چهارم وجه تمامی چکها به عنوان جزای نقدی ) آقای (ال ) را علاوه بر تحمل یک سال زندان منعکس در رای به پرداخت یک چهارم وجه چک شماره 489738 محکوم می نماید.
رئیس شعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه

مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 341

تاریخ تصویب : 1375/03/13

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.